הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: משפט המלך בתנ"ך ובהלכה, 88134.1.1
שם המרצה: מילר יוסף
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: בקיאות כללית בספרי הנביאים, הקורס מורחב ומיועד לבעלי תלמוד
מטרות / תוצרי למידה: הטמעת ההבנה שפעולות המלכים נעשו מכח סמכותם השיפוטית הרחבה "להעמיד ארץ". ומתוך כך הסטודנט יגיע ליחס אמיתי והוקרה נכונה לפעולות המלכים בתחומי השפיטה וההענשה. כמו כן יקנה הנחיה לימודית, כיצד אפשר להוציא מסקנות הלכתיות מתוך עיון נכון במקראות ספרי הנביאים, וידע לעקוב אחר גדולי המפרשים ורבותינו הראשונים בפסיקתם ממקורות בנ"ך, ויהיה מסוגל לחבר מאמרים בגישה הלכתית בכלל סוגיות התנ"ך.
תיאור הקורס: תכלית העמדת המלך לעשות משפט בשלשה תחומים נפרדים.
א.   משפט המלך בדיני ממונות ונחיצותו, למרות שיש בתי דינים בישראל, ומקומו הראוי לו.
ב.   משפט המלך בעוברי עבירה ונחיצותו למרות שיש סנהדרין בישראל. מה הם העבירות שהמלך מוסמך לשפוט בהם. בסוס הדברים על דברי ההלכה, ומקורות בתנ"ך.
ג.   משפט המלך במורדי המלכות, סמכיות משפט המורדים והענשתם ביד המלך לאור ההלכה ופסוקי התנ"ך.
דין הראיות במשפט המלך, וסמכויות המלך לדון ע"פ אומדן.
גדרי העונשים במשפט המלך שונים מעונשי התורה, מקור הדברים וסיבתן מדברי חז"ל והמקראות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא כללי למשפט המלך לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
2 משפט המלך בדיני ממונות, והצורך במשפטו. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה
3 משפטי המלך בעוברי עבירה, והתועלת במשפטו. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
4 משפטי המלך בעוברי עבירה, סוגי העבירות. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
5 דיני הראיות במשפט המלך. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
6 חומר הענשים במשפט המלך. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
7 מורד במלכות חיובו ומשפטו, לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה
8 חיובם ומשפטם של שמעי בן גרא, ואדוניה. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
9 משפטו של יואב. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה
10 דינו של נבל הכרמלי ומשפטו של עכן. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
חובות הסטודנט בקורס: ללמוד את חוברת הקורס, ולכתוב תשובות למטלות הקורס, בכללם תשובות לחשיבה עצמית
מבחן סופי
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
מורה נבוכים - רבינו משה בן מימון (דפוס ש. מונזון ירושלים תש"ך): ח"ג פ"מ
פירוש המשניות לרמב"ם (רבינו משה בן מימון): סנהדרין פרק חלק היסוד הי"ב. פרק ב'. פרק ו'.
רשב"ם (רבי שמואל בן מאיר):, מסכת בבא בתרא דף ל"ח ע"ב.
שו"ת הרא"ש כלל קז, ה
בית הבחירה (לרבי מנחם ב"ר שלמה המאירי: הוצאת לנגה. ירושלים תשכ"ט): מס' שבת דף נו.
ספר העקרים (לרבי יוסף אלבו: דפוס גאלדמאן. ווארשא שנת ויראת י"י לפ"ק): מאמר ד' פרק כו
ספר החינוך (הוצאת מכון ירושלים. ירושלים תשמ"ח): מצוה כו. מצוה תצז.
הרשב"א (רבי שלמה בן אדרת. פיעטרקוב - ירושלים תש"ך): חלק ה' סי' רלח
בעל הטורים - לרבינו יעקב בן אשר: פירוש על התורה.
פרשני המקרא והנביאים: ספורנו, רלב"ג, רד"ק, מלבי"ם, מצודות.
שו"ת חתם סופר (לרבינו משה סופר - הוצאת גראסמאן שנת תשי"ח. ניו יארק): או"ח סי' רח
פרשת דרכים (הוצאת המכון לעריכת ספרים ירושלים תשנ"ב): דרוש י"א.
העמק דבר - פירוש עה"ת לרבי נפתלי צבי ברלין. ועד הישיבות. ירושלים, תשל"ה.
חדושי רי"ז הלוי עה"ת (רבי יצחק זאב הלוי סאלאווייציק):
עשרה מאמרות (לרבי מנחם עזריה (הרמ"ע) מפאנו. דפוס ד"צ שרענציל): חקור הדין ח"ה פ"ט
שו"ת חוות יאיר (לרבי יאיר בכרך: מהדורת ירושלים תשל"ג): סי' ס"א
רשימה ביבליוגרפית (-רשות)
דרשות הר"ן – (לרבינו ניסים ווארשא שנת הרב רבינו נסים): דרוש י".