הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגיות בחומש דברים ובמשנת הספורנו, 88141.1.1
שם המרצה: בן לולו יוסף
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1. הסטודנט (בהיותו כמורה ומחנך, ומתווה דרך לתלמידיו שומעי לקחו) ירכוש ידיעות רחבות היקף בפרספקטיבה עצומה על הזיקה
והקורלציה שבין תושבע"פ לתושב"כ במגוון נושאים, אשר אותם יוכל להנחיל לתלמידיו.
2. חשיפת הסטודנט ללימוד והכרת דרכו הפדגוגית והדידקטית הייחודית של הרב יהודה קופרמן זצ"ל אודות מהות חומש דברים
וייחודיותו אל מול פני שאר חומשי התורה,
3. למידה ועיון במקורות שונים אודות הקשר האמיץ והאיתן והקורלציה התמידית בין תושב"כ לתושבע"פ בכלל ובחומש דברים
בפרט.
4. למידה והכרת דרכו הפרשנית של רבינו עובדיה ספורנו (= לקמן הרע"ס)בחומש דברים בסוגיות נבחרות, תוך השוואת (השוואה
מדמה והשוואה מחלקת) שיטתו הפרשנית של הרע"ס לעומת שיטות פרשניות אחרות במקרא.
תיאור הקורס: הקורס משמש מקור למידה ועיון תוך הפקת תועלת מירבית ופתיחת אופקים רבים ורחבים בלימוד
ובידיעת דרכי העיון ושיטות למידה, בפרשנות המקרא על פי שיטתו ופירושיו של רבינו עובדיה ספורנו והמסתעף מדבריו.
זאת ועוד, הקורס מתנהל על פי שיטתו הייחודית והארותיו המחכימות, עם הביאורים המיוחדים בשפה ברורה ונעימה של
הרב יהודה קופרמן זצ"ל מייסד ומכונן המכללה, תוך שימוש ועיון במקורות רבים מספרות חז"ל העניפה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 גלגולה של מצוה!
אימתי נאמרו ונכתבו מצוות התורה המופיעות בחומש דברים מפי הגבורה למשה,
ואימתי לימדם לישראל? ואימתי נאמרו ונכתבו מצוות התורה בשאר החומשים?!
2 מהו הקריטריון למעבר מתושבע"פ לתושב"כ +בע"פ?
3 מהי המשמעות והמהות של המצווה המתחדשת, מעצם המעבר מתושבע"פ לתושב"כ + בע"פ?
4 א. מהי הזהות של הכותב את חומש דברים?
ב. האם קיים יחס מסויים בין חומש דברים לארבעת החומשים האחרים?
5 מהי המהות המיוחדת של חומש דברים?
6 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים עימו הקב"ה למשמעות ההסכמה והשלכותיה!
7 סוגיית המקושש עצים ביום השבת, ומשמעותה כלפי צורת המסירה של תושב"כ לבני ישראל
8 תרי"ג מצוות לשעה לדורות ולנצח חלק א'!
9 תרי"ג מצוות לשעה לדורות ולנצח חלק ב'!
10 חטא המרגלים ומשמעותו במשנת הרב עובדיה ספורנו!
11 מדוע נמנעה ממשה רבינו הכניסה לארץ ישראל?
12 מטרת מעמד הר סיני אימות הנבואה או אימות תורה משמים?!
חובות הסטודנט בקורס: 1. נדרש הסטודנט לצפות בשיעורי הוידיאו או להאזין לשיעור באמצעות קובץ אודיו.
2.לעיין וללמוד את נספח המקורות באתר הקורס.
3.לענות על שאלון המטלה ולהעלותו לאתר הקורס .
4.להבחן בסוף השנה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
יחידת לימוד מספר 1:
א. הקדמת הרמב"ן לחומש דברים.
ב. האברבנאל על התורה בהקדמתו לחומש דברים.
ג. הרדב"ז חלק ו' ב' אלפים קמ"ג

.
יחידת לימוד מספר 2:
א. בוכה למשפחותיו - חומש במדבר פרק י"א פסוק י' עם פירוש רש"י, קושית הרא"ם ומסקנתו המחודשת.
ב. המהות המיוחדת של מצוות בשר בחלב על פי משנת הרע"ס

.
יחידת לימוד מספר 3:
א. דברים פרק ט"ו פסוק ד' עם פירוש המלבי"ם שם אודות מצוות הענקה.
ב. מהות מצוות ברכת המזון - דברים פרק ח' פסוק י', על פי משנת בעל המשך חכמה שם.
ג. דינמיקה מתחלפת במהות המצוות בהתאמה לרמה הרוחנית של ישראל לפי - 'פשוטו של מקרא', חלק ב' עמודים – 131 – 145


יחידת לימוד מספר 4:
א. 1 . תלמוד בבלי סנהדרין דף צ' ע"א ודף צ"ט ע"א ,תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ל"א ע"ב
ב. 1 . אור החיים - הקדוש חומש דברים פרק א' פסוק א', ופרק ה' פסוקים י"ד וי"ח, משך חכמה - חומש דברים פרק י"ב פסוק כ"ז


יחידת לימוד מספר 5:
א. מהר"ל - דברים פרק כ"ח פסוק מ"ג. כלי חמדה - בהקדמה לחומש דברים פיסקא ד'.
ב. רבינו בחיי על חומש בראשית פרק י"ח פסוק י"ט. אמרי חן - חלק ג' עמודים קל"ג - קל"ד.
ג. חתם סופר - ציטוט מוצג. מלבי"ם - דברים פרק א' פסוק ג'.


יחידת לימוד מספר 6:
א. תלמוד בבלי מסכת שבת דף פ"ז ע"ב, עם תוס' ד"ה ומה ישראל.
ב. ספר הישר לרבינו תם, ספר בית מאיר פוזנר בהקדמה.
ג. משך חכמה ויקרא פרק י' פסוק ט"ז

.
יחידת לימוד מספר 7:
א. תלמוד בבלי בבא בתרא דף קי"ט ע"א עם פירוש התוספות שם.
ב. מהר"ל לחומש במדבר פרק ט"ו פסוק כ"ד, מסקנתו החדשנית.


יחידת לימוד מספר 8:
א. תלמוד בבלי מסכת מכות דף כ"ג ע"ב.
ב. ספר המצוות לרמב"ם 14 קריטריונים


יחידת לימוד מספר 9:
א. ספר המצוות מצוה פ"א ומצוה פ"ב .
ב. "שמות פרק כ"ב פסוק כ"א עם רש"י ומהר"ל בגור אריה שם, מכילתא דר"י מסכתא דנזיקין, פרשה י"ח.
ג. מנין המצוות בדיברות הראשונות של עשרת הדיברות לפי הרמב"ם, על פי בעל מש"ח שמות כ', ב' - ג'


יחידת לימוד מספר 10:
א. הרמב"ן חומש דברים פרק א' פסוק ל"ז.
ב. 'נורא עלילה על בני אדם' - מדרש תנחומא בראשית פרשת וישב סימן ד' .
ג. הרע"ס במדבר י"ד כ"ז, והערות הרב יהודה קופרמן זצ"ל שם.
ד. 'לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו' - חוסן יהושע אבות פרק ב' משנה ב'


יחידת לימוד מספר 11:
א. חומש שמות פרק ד' פסוק י"ג, שם פרק ו' פסוק א', שם פרק ט"ו פסוק י"ז - ובפירושי רש"י.
ב. חומש במדבר פרק י' פסוק כ"ט, וברש"י שם.
ג. חזקוני שמות פרק ט"ו פסוק י"ז, וב'במדבר' פרק י' פסוק כ"ט.
ד. המזרחי )הרא"ם( שמות פרק ד' פסוק י"ג, ומהר"ל - גור אריה במדבר פרק כ' פסוק י"ב

.
יחידת לימוד מספר 12:
א. רמב"ם פרק ז' מהלכות יסודי התורה הלכה ו', שם פרק ח' הלכה א', שם פרק ט' הלכות א' - ה'. שם פרק י' הלכה א'.
ב. מורה הנבוכים חלק ג' פרק כ"ד.
ג. משך חכמה דברים פרק י"ב פסוקים י"ג - י"ד.
ד. 'נביא מקרבך כמוני יקים לך ה'' רע"ס דברים פרק ל"ד פסוק י'.
ה. 'וגם בך יאמינו לעולם'- שמות פרק י"ט פסוק ח' שיטת המכילתא, שם רמב"ן והראב"ע.
ו. הרמב"ם באגרת השמד - על פי ספר 'משמר הלוי' להרמ"מ שלוזינגר זצ"ל סימן ע"ו.