הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: משך חכמה - פרשיות נבחרות בבראשית ובשמות, 88132.1.1
שם המרצה: בן לולו יוסף
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1. הסטודנט (בהיותו כמורה ומחנך, ומתווה דרך לתלמידיו שומעי לקחו) ירכוש ידיעות רחבות היקף בפרספקטיבה עצומה על הזיקה
והקורלציה שבין תושבע"פ לתושב"כ במגוון נושאים, אשר אותם יוכל להנחיל לתלמידיו.
2. חשיפת הסטודנט ללימוד והכרת דרכו הפדגוגית והדידקטית הייחודית של הרב יהודה קופרמן זצ"ל אודות שיטת הפרשנות של בעל
המשך חכמה היוצרת זיקה וחדשנות במיתאם שבין תושבע"פ לתושב"כ.
3. הבנה יסודית ומקיפה בגישה ובתפיסה הפרשנית של הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק מחבר הספר משך חכמה באמצעים כדלהלן:
א. שיעורים והרצאות באמצעים פירוטכניים כגון שיעור וידיאו/אודיו.
ב. קריאה מוקדמת כהכנה ועיון במקורות מפרשני המקרא וחז"ל נשואי השיעור. - -
ג. פתרון שאלון מטלה כעבודת חזרה ועיון בתכני השיעור.
4. למידה ועיון במקורות שונים אודות הקשר האמיץ והאיתן והקורלציה התמידית בין תושב"כ לתושבע"פ בכלל, ובמעשי האבות
הקדושים כיוצרי האומה הישראלית, ואירועי האומה בהיותם במדבר ארבעים שנה, בפרט
תיאור הקורס: הקורס משמש מקור למידה ועיון תוך הפקת תועלת מירבית ופתיחת אופקים רבים ורחבים בלימוד
ובידיעת דרכי העיון ושיטות למידה, בפרשנות המקרא על פי פירושי הרב רבינו מאיר שמחה הכהן מדווינסק בספרו "משך חכמה על
התורה" והמסתעף מדבריו.
זאת ועוד, הקורס מתנהל על פי שיטתו הייחודית והארותיו המחכימות, עם הביאורים המיוחדים בשפה ברורה ונעימה של הרב יהודה
קופרמן זצ"ל מייסד ומכונן המכללה, תוך שימוש ועיון במקורות רבים מספרות חז"ל העניפה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פרשת בראשית:
א. האבות הם הם המרכבה!
ב. חמשת חלקי תושבע"פ במשנת הרמב"ם!
2 פרשת תולדות:
א. כלל בפרשנות אליבא דהלכתא במשנת המשך חכמה.
ב. קטגוריות שונות בנבואה!
3 פרשת וישלח:
א. המשמעות של מצוות קידוש החודש - שליטה על מימד הזמן ובעלות על הבריאה!
ב. מדרגתו ומעלתו הרוחנית של יעקב אבינו!
ג. ויזבח זבח - מצוות שחיטה, החליפו שמלותיכם - מצוות שעטנז, היכן החלו לקיים מצוות אלו, ומדוע דוקא שם?
ד. "וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי"!
4 פרשת וישב:
א. למשמעות של ביטוי מספרי במקרא הנכתב בלשון סמיכות, או הנכתב שלא בלשון סמיכות?!
ב. בריאת שמים ובריאת ארץ - במשנת הרמב"ם והרמב"ן?!
ג. פרשנות מילולית במקרא בהתאמה לתקופות וזמנים שונים?!
5 פרשת ויגש:
א. משמעות העימות בין יוסף ויהודה - כמלחמת האמת בשקר!
ב. לפני עיור לא תתן מכשול - לאו שבכללות - משמעויות וביאורים!
6 פרשת ויחי:
א. ראה פניך לא פיללתי - קבלת חז"ל לעומת דרשת חז"ל במקרא!
ב. עולם התפילה: ראה פניך לא פיללתי - בצלותי ובבעותי!
ג. כל אכין ורקין - מיעוטין!
7 פרשת שמות:
א. אימתי מייחד הקב"ה את שמו בעולם על אדם?!
ב. ציווי הבורא במקום שיש סכנת נפשות ופקו"נ - חובה או רשות?!
8 פרשת וארא:
א. שעבוד מצרים לא היה בכל שבטי ישראל - האמנם, ומדוע?
ב. מדוע קיימו בני לוי מצות מילה במדבר, ולעומתם בני ישראל לא קיימוה?
ג. פעולת משה בהבאתו את אשתו וילדיו מצריימה - חטא או מצוה?
9 פרשת יתרו:
א. אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום!
ב. מנין תרי"ג מצוות הן אך ורק מצוות נצחיות לדורות, ולכן מצוות דאורייתא ולשעתן בלבד אינן בתרי"ג - האמנם? הייתכן?
10 פרשת כי תשא:
ההוראה לדורות בשבירת הלוחות היא: נוכחות הקדושה (על מקום או על אובייקט) היא רק מכח פונקציה של השראת
השכינה בלבד
11 פרשת אמור:
א. תקיעת שופר בראש השנה - מהות המצווה וסגולתה!
ב. השבת וחגי ישראל - סגולתם ומהותם המיוחדת לפי מועדם הקבוע במעגל השנה!
12 השלמות:
א. 'המצוה כאורגניזם רב תאי' - הדמיון המופלא בין מצוות השבת למצוות הפסח!
ב. 'ממחרת השבת' - משמעותו בשיטת חז"ל, ובמשנת רבינו בעל המשך חכמה!
חובות הסטודנט בקורס: 1. נדרש הסטודנט לצפות בשיעורי הוידיאו או להאזין לשיעור באמצעות קובץ אודיו.
2.לעיין וללמוד את נספח המקורות באתר הקורס.
3.לענות על שאלון המטלה ולהעלותו לאתר הקורס .
4.להבחן בסוף השנה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
יחידת לימוד מספר 1:
משך חכמה בראשית פרק כ"ד פסוק נ"ב


יחידת לימוד מספר 2:
א. משך חכמה בראשית פרק כ"ו פסוק י"ד, עם הערות הרב יהודה קופרמן זצ"ל, שם הערה מס' 5
ב. משך חכמה בפירושו לחומש בראשית פרק כ"ה, פסוק כ"א
ג. משך חכמה על חומש במדבר פרק כ"ה פסוק י"ב


יחידת לימוד מספר 3:
א. משך חכמה בראשית פרק ל"ב פסוק ו', עם הערות הרב יהודה קופרמן שם הערה מס' 9
ב. משך חכמה בראשית פרק ל"ה פסוק ב'
ג. משך חכמה בראשית פרק ל"א פסוק נ"ד


יחידת לימוד מספר 4:
משך חכמה בראשית פרק מ' פסוק ב'


יחידת לימוד מספר 5 :
א. משך חכמה בראשית פרק מ"ה פסוק א', ופסוק כ"א
ב. משך חכמה בראשית פרק מ"ד פסוק כ'
ג. משך חכמה ויקרא פרק י"ט פסוק י"ד
ד. משך חכמה בראשית פרק מ"ז פסוק י"ז


יחידת לימוד מספר 6 ,:
א. משך חכמה בראשית פרק מ"ח פסוק י"א
ב. הערת הרב יהודה קופרמן זצ"ל לפירוש דברי רבינו בעל המש"ח בבראשית פרק מ"ח פסוק י"א הערה מס' – 8
ג. משך חכמה בראשית פרק מ"ח פסוק כ"ב


יחידת לימוד מספר 7:
א. משך חכמה שמות פרק ג' פסוק ו'
ב. משך חכמה שמות פרק ג' פסוק י"א
ג. משך חכמה שמות פרק ד' פסוק י"ט


יחידת לימוד מספר 8:
א. משך חכמה שמות פרק ו' פסוק י"ג
ב. משך חכמה בראשית פרק מ"ט פסוק כ"ח
ג. רבינו עובדיה ספורנו לחומש דברים פרק ל"ג פסוק ט'
ד. הערות הרב יהודה קופרמן זצ"ל על רבינו עובדיה ספורנו הנ"ל, הערה מספר 50
ה. משך חכמה שמות פרק ד' פסוק כ'


יחידת לימוד מספר 9:
משך חכמה שמות פרק כ' פסוקים ב' ג'


יחידת לימוד מספר 10:
א. משך חכמה שמות פרק ל"ב פסוק י"ט
ב. הערות והארות הרב יהודה קופרמן זצ"ל לפירוש רבינו בעל המש"ח בשמות ל"ב, י"ט הערה מספר – 17 חלק ב'
ג. משך חכמה שמות פרק י"ב פסוק כ"א
ד. הערות והארות הרב יהודה קופרמן זצ"ל לפירוש רבינו בעל המש"ח בשמות פרק י"ב פסוק כ"א הערה מס' - 37


יחידת לימוד מספר 11:
משך חכמה ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ד


יחידת לימוד מספר 12:
א. משך חכמה שמות פרק י"ב פסוק י"ז
ב. משך חכמה ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"א