הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סטטיסטיקה, 88106.2.1
שם המרצה: זרצקי רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקניית ידע במושגי היסוד של ענף הסטטיסטיקה התיאורית, ומבוא לסטטיסטיקה היסקית.
הלימוד והתרגול בקורס מקנים לסטודנט יכולת עבודה עצמאית בעיבוד נתונים במחקר כמותי, כמבוא לניתוחים סטטיסטיים ועיבוד נתונים במחקר כמותי מתקדם.
.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בהקניית ידע תיאורטי ויישומי על מושגי היסוד בסטטיסטיקה . הקורס משלב ידע תיאורטי, יישומי ותרגול של כלל הנושאים הנלמדים. הקורס מותאם ללמידה עצמאית תוך הגשת מטלות ומבחן מסכם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא לסטטיסטיקה
2 משתני המחקר-מיון משתנים
3 שיטות לארגון והצגת נתונים
4 מדדי מרכז ומדדי פיזור
5 ציון תקן והתפלגות נורמאלית
6 מדדי קשר-מתאם פירסון
חובות הסטודנט בקורס: הגשת מטלות כנדרש
מבחן מסכם בסוף הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
בייט-מרום, ר. זמיר,ש. (2010). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה-א. יחידות 1-5. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
כץ, א' ושגיא, ר' (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלקים א-ב. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
רוביו, א' (2009). מדריך למידה ל-SPSS. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה