הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: משך חכמה - פרשיות נבחרות בבראשית ושמות, 88013.1.1
שם המרצה: בן שלום חיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: סטודנט יכיר את פירושו של ר' מאיר שמחה כהן מדווינסק על התורה (המכונה "משך חכמה") ואת שיטתו הפרשנית כפי שתוארה על ידי ר' יהודה קופרמן וכתוצאה מכך יהיה מסוגל להמשיך ללמוד ולהבין את הפירוש "משך חכמה" בכוחות עצמו
תיאור הקורס: לימוד הקורס מבוסס על עיון בטקסטים שקובצו בחוברת המקורות, הכוללת קטעים נבחרים מפירוש "משך חכמה" על התורה, הערות של ר' קופרמן עליהם וקטעים מתוך "פרקי מבוא לפירוש משך חכמה לתורה" מאת ר' קופרמן המוקדשים לתיאור שיטתו הפרשנית של בעל "משך חכמה". הקורס מורכב מ-12 יחידות לימוד שלכל אחת מהן נלווית מטלה (תרגיל) ובה שאלות מנחות, כך שבמשך הקורס יש להגיש 12 תרגילים. חומר הקורס מאורגן לפי הנושאים המהווים נושאי יסוד בשיטתו של משך חכמה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 רקע השקפתי לפירוש "משך חכמה" (יחידת לימוד 1)
2 אבות קיימו את התורה (יחידות לימוד 5-2)
3 ספר בראשית מקור ללימוד הלכה (יחידת לימוד 6)
4 סגנון הכתוב (יחידת לימוד 7); מה מלמד פשוטו של מקרא (יחידות לימוד 9-8)
5 כללים בתחביר ובלשון (יחידת לימוד 11-10)
6 נושאים הגותיים בפירוש "משך חכמה" (יחידת לימוד 12)
חובות הסטודנט בקורס: במשך הקורס על סטודנט להגיש 12 תרגילים לפי לוח הזמנים הנקבע ובסיום הקורס להיבחן במבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
תרגילים 50% 60
רשימה ביבליוגרפית:
קטעים נבחרים (מקובצים בחוברת מקורות) מתוך:
פירוש משך חכמה על התורה: ספר משך לכמה: ביאורים ופרושים, רעיונים ודרושים, הערות וחידושים על חמשה חומשי תורה מאתי מאיר שמחה כהן מדווינסק; מהדורה חדשה ומתוקנת עם מראי מקומות לכל המובאות בדברי רבינו וביאור מקיף וממצה מאתי יהודה בן אברהם שמחה קופרמן, ירושלים, תשנ"ז.
קופרמן, יהודה, משך חכמה – פרקי מחשבה, ירושלים, תשס"ו.
קופרמן, יהודה, פרקי מבוא לפירוש משך חכמה לתורה, ירושלים, תשל"ז