הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבוא לפסיכולוגיה, 88006.1.1
שם המרצה: זנזורי איריס
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: א.   הסטודנט יקנה מושגי יסוד בפסיכולוגיה, ויכיר את הנושאים המרכזיים הקשורים לתחום הפסיכולוגיה של החינוך.
ב.   כתוצאה מהתנסויות בקורס הסטודנט יפתח נקודת מבט ובסיס ידע פסיכולוגים בהם הוא יוכל להשתמש בהמשך כמחנך, מורה ומטפל. הבנת המושגים תספק לסטודנט הארות בנוגע ללמידה שלו, ותעזור לו בהתייחסות לתלמידיו.
ג.   הסטודנט יחווה צמיחה אישית - הקורס מאפשר מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.
ד.   הסטודנט יפתח את המודעות העצמית שלו ביחס למושגים הנלמדים בקורס.
ה.   הסטודנט יפתח הנעה פנימית ללמידה ע"י התנסות בהערכה חלופית.
תיאור הקורס: הקורס יציג את הגישות השונות ומושגי היסוד בפסיכולוגיה, עם היבטים חינוכיים והתפתחותיים. הקורס יעסוק בנושאים: הגישה ההתנהגותית, הגישה ההתנהגותית חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית ואישיותית, התפתחות חברתית, תהליכי עיבוד מידע: קשב, תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך. מוטיבציה: מניעים ללימודים ולהישג: גישות שונות להבנת מניעים פסיכו-חברתיים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגישה ההתנהגותית.
2 הגישה ההתנהגותית חברתית.
3 תיאוריית עיבוד המידע. תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך.
4 למידה בגישה קוגנטיבית חברתית.
5 מוטיבציה ע"פ הגישה ההתנהגותית.
6 מוטיבציה בלמידה ע"פ צרכים.
7 מוטיבציה ע"פ הגישה הקוגנטיבית.
חובות הסטודנט בקורס: . . קריאת חומר תיאורטי מחוברת הקורס ועיון במשאבי הלמידה שמופיעים באתר.
החומר התיאורטי כולל:
•   חוברת הקורס
•   מסמכים
•   סרטונים
•   מצגות
2. ביצוע 6 משימות/תרגילים במהלך לימוד הקורס.
3. בחינה בסוף הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אופנהיימר, ד., כץ, י. (1991). " בתנועה אל הידע." בתוך: בין לומדים ומלמדים – ראיה אחרת. משרד החינוך והתרבות-מנהל פדגוגי, השירות הפסיכולוגי יעוצי, האגף לשירותי רווחה. הוצאה לאור : מחלקת פרסומים, משרד החינוך והתרבות.
2.   בר אל, צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: הוצאת רכס.
3.   גבריאל, ד. (1991). "בדרך חזרה לאפשרות של מורה, מספר הערות מקדימות לפנקסו של המורה." בתוך: בין לומדים ומלמדים – ראיה אחרת. משרד החינוך והתרבות-מנהל פדגוגי, השירות הפסיכולוגי יעוצי, האגף לשירותי רווחה. הוצאה לאור : מחלקת פרסומים, משרד החינוך והתרבות.
4.   הילגרד, א' ר' ואטקינסון ר' ק' (1976). מבוא לפסיכולוגיה, כרך ב' מהדורה רביעית, ת"א: אוצר המורה.
5.   זילברשטיין, מ. (מאי 1995). ההוראה כעיסוק רפלקטיבי: השתמעויות להכשרה והשתלמות מורים. תכנון מדיניות החינוך. ניירות עמדה התשנ"ה - התשנ"ו, כרך ב': הכשרת כוח אדם פדגוגי. הוגש לוועדת הקבע שליד המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.
6.   טלרמן, נ., שלסקי ש. ממידע לידע. משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית – אגף שחר. מרכז א.י.ל.ה אוניברסיטת בר-אילן.
7.   פסיג, ד. (1996). טקסונומיה של מיומנויות וכישורים קוגנטיביים עתידיים, אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לחינוך.
8.   *Baron, J. (1981), Reflective Thinking as a Goal of Education, Intelligence, 5, pp. 291-309.
9.   Convinton, M. (1992), Making the Grade: A Self-Worth Perspective on Motivation and School Reform, Cambridge: University Press.

באתר הקורס קיימים קישורים אינטרנטים לכל יחידה.
© זכויות לאיריס זנזורי