הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות מחקר, 88105.1.1
שם המרצה: זרצקי רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הקניית ידע במושגי היסוד של שיטות המחקר- הכמותית והאיכותנית במדעי החברה ובחינוך.
2.   הקניית ידע ,מיומנויות וכלים יישומים לביצוע עבודת מחקר (סמינריון) בחינוך .
תיאור הקורס: הקורס עוסק במבוא למחקר המדעי , ולמחקר המדעי בחינוך על מאפייניו הייחודים. הקורס מתמקד בשיטות מחקר המקובלות בחינוך- המחקר הכמותי, המחקר האיכותני והגישה המשלבת. הקורס משלב תיאוריות ופרקטיקה המתאימות לסטודנטים לתואר ראשון, הן מההיבט העיוני והן מההיבט היישומי
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא למחקר, המחקר המדעי בחינוך
2 מחקר כמותי- משתני המחקר, השערות מחקר
3 מחקר כמותי- מערכי מחקר, כלי מחקר-שאלון
4 מחקר איכותני- התפתחות השיטה , מסורות וזרמים במחקר איכותני
5 מחקר איכותני – שאלות מחקר, אוכלוסיית המחקר וכלי המחקר
6 מחקר איכותני- שיטות לניתוח תוכן
חובות הסטודנט בקורס: הגשת מטלות כנדרש
מבחן מסכם בסוף הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
בייט-מרום, ר' (2001). שיטות מחקר במדעי החברה, עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 3-1, מהדורה שנייה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
בייט-מרום, ר', גורדוני, ר' וצמח, מ' (2009). שיטות מחקר במדעי החברה, עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידה 5 :הסקר (מהדורה שנייה). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
כץ, א' ושגיא, ר' (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלקים א-ב. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
צבר-בן יהושע, נ. (2016). מסורות וזרמים במחקר איכותני. תפיסות, אסטרטגיות וכלים מתקדמים. תל אביב: מכון מופ"ת.
שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת- תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות.
שקדי, א. (2011). מילים מחפשות משמעות . תל אביב: רמות