הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה , 42057.1.4
שם המרצה: נגאל חיה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: השלמת שנתיים של לימודים במכללה
מטרות / תוצרי למידה: 1.   לזמן לסטודנטיות מפגש עם בית הספר על מכלול דרכי ההוראה שבו, תוך התנסות אישית.
2.   טיפוח ועידוד מעורבות בנעשה בבית הספר, תוך פיתוח תקשורת עם שותפים שונים.
3.   פיתוח יכולת ליצור קשר ולתקשר עם תלמידים במליאת הכיתה או בקבוצה קטנה, תוך התייחסות לתלמיד כאדם וכלומד, ויצירת אווירת למידה חיובית ופורה.
4.   פיתוח יכולת הצפייה במורה ובתלמיד.
5.   טיפוח היכולת לנתח אירועים מתמטיים וכלליים בשיעור.
6.   פיתוח היכולת להכין מערך שיעור הלוקח בחשבון את מרכיבי החומר עצמו, דרכים דידקטיות להקנייתו, דרכי חשיבה של תלמידים, דרכים לעידוד פיתוח חשיבה, ואת ההתאמה לאוכלוסיית הכיתה.
7.   הסטודנטית תקנה אסטרטגיות ומיומנויות לניהול שיעור מתמטיקה: ניהול דיון, שאילת שאלות ברמות חשיבה שונות, התייחסות לשונות הלומדים, וטיפול באירועים צפויים או בלתי צפויים.
8.   השגת בקיאות בתכנים וברציונאל של תכנית הלימודים.
9.   פיתוח היכולת להשתמש בספרי הלימוד או בחומרים נוספים בצורה מושכלת ובעין ביקורתית.
10.   פיתוח יכולת ההערכה של ידיעות וחשיבת התלמיד.
11.   לפתח ולעודד חשיבה רפלקטיבית אצל הסטודנטית.
תיאור הקורס: בקורס זה הסטודנטית מתנסה הלכה למעשה בעבודת המורה בבית הספר. היא צופה בשיעורים, מעבירה שיעורים שלמים וחלקי שיעורים, משוחחת עם המורה המכשירה באופן קבוע שעה שבועית, מלמדת שיעורים פרטניים, משתתפת בישיבות פדגוגיות ובפעילויות בית ספריות. כמו כן הסטודנטית מסייעת למורה בבדיקת עבודות ובהכנת חומרי הוראה לכיתות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר בשבוע (100% נוכחות), הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
משרד החינוך (ללא ציון תאריך). תוכנית הלימודים החדשה לכיתות ז, ח, ט. מאתר:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm (הורד בתאריך 8.9.13)
תוכנית הלימודים המוארת לחטיבת הביניים (ללא ציון תאריך). מאתר:
http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=3100
(הורד בתאריך 8.9.13)
קרסנטי, ר' (2003). אפיוני למידה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה: דו"ח מסכם לשנים 2000-2002. רחובות: מכון ויצמן למדע.
רשימת ביבליוגרפיה רשות
אביטל, ש' ושטלוורס, ש' (1968). יעדים ללימוד מתמטיקה: רעיונות אחדים למורים, המכון של אונטריו למחקר חינוכי, בולטין 3. המהדורה העברית בהוצאת "קשר חם" 2006.
(גם בקישור:
http://kesher cham.technion.ac.il/clickit_files/files/index/552619713/189576500/146149122.pdf
גל, ה' (2005). המצ"ב מזווית אחרת, מצבי הוראה בעייתיים בגיאומטריה. תל-אביב: מכון מופ"ת.
אתר מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי:
http://highmath.haifa.ac.il/
סקמפ, ר' (1991). הבנה רלציונית והבנה אינסטרומנטלית- חלק א'. על"ה, 8, 24-29.
סקמפ, ר' (1991). הבנה רלציונית והבנה אינסטרומנטלית- חלק ב'. על"ה, 9, 24-27.
"ללמוד וללמד אנליזה הטכניון ומשרד החינוך "מעלות" הוצאת ספרים בע"מ, אפריל 2013.