הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה", 61007.1.5
שם המרצה: בדלוב חגית
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס ליצור חיבור בין האקדמיה לשדה החינוך הלכה למעשה. במסגרת זו הסטודנטית תכיר את שדה ההוראה בפועל ותיישם את העקרונות הדידקטיים אותם למדה באקדמיה בשדה ההוראה. אופי ההתנסות ייפתח אצל הסטודנטית יכולת בקרה, הערכה ושיפוט עצמי על תפקודה האישי כמורה, וייתן לה כלים אופרטיביים לשכלול ולפיתוח מקצועי. במסגרת ההתנסות תגדל הסטודנטית בידע ובמיומנויות ותפתח זהות מקצועית אשר תעזור לה בשנת ההתנסות בפרט ובשנים הראשונות בהוראה בכלל
תיאור הקורס: במסגרת הקורס תתנסה הסטודנטית במסירת שיעורים הדרגתית. הדרגתיות זו תכלול צפייה אקטיבית במורה המכשירה, התנסות בהוראה בצמד בה תיקח חלק פעיל בחלק מן השיעור בליווי המורה המכשירה והתנסות במסירת שיעורים שלמים פרונטליים. במסגרת זו תעלה הסטודנטית על הכתב את מערכי השיעור שתכין, תשלח למדפי"ת שלושה מהם לעיון ומשוב על מנת לפתח את הפן המקצועי וליישם את עקרונות הדידקטיים על הצד הטוב ביותר. לאחר מסירת השיעורים תקבל הסטודנטית משוב על מנת להאיר על נקודות החוזק הקיימים מחד, ולהציב יעדים לשכלול וחשיבה לעתיד מאידך. משוב זה הינו משוב משולש הכולל את הסטודנטית, המורה המכשירה והמדפי"ת. במשוב יעלו לדיון שאלות דידקטיות ופדגוגיות לאור השיעור הנצפה והסטודנטית תיקח חלק פעיל על מנת להצמיח בה אישיות רבת פנים ויכולת הערה ובקרה עצמיים. מלבד זאת תיקח הסטודנטית חלק פעיל בהתנהלות הבית ספרית מתוך מטרה שתכיר את המערכת על רבדיה, ואת תפקיד המורה על חובותיו וזכויותיו
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר, הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
אברהם, ר'. (תשל"ז). על מורה שחקן ומורה במאי, עיונים בחינוך, 13, עמ' 167-171.
איימס, ק' (2001). מוטיבציה – מה מורים צריכים לדעת? חינוך החשיבה 20. עמ' 165-152,
בוזו, מ' והרפז, י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך, פ"ז (4), עמ' 115-112.
גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך פ"ב (7), עמ' 51-38.
גוטיין, ש'. (תשט"ז), אומנות הסיפור במקרא, עיונים, טז, מופיע גם כטקסט אלקטרוני
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/maamarim/omanut-2.htm

הרפז, י'. (2011), החתירה אל הרעיון הגדול של יורם הרפז. מתוך מחזיקים כיתה, הד החינוך, עמ' 14-17.
הרפז, י'. (2014), תנאים ללמידה משמעותית- מהסיסמה לכיתה, הד החינוך, פ“ח, עמ' 40-45.
ורכזון, מ' (2017), עוד סיפור אחד ודי: כך סיפורים מסייעים לתלמידים שלך ללמוד, הגיע זמן חינוך. מופיע כטקסט אלקטרוני https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-254236
יעקובסון, ר"י. (תשכ"ב), האגדה כהשלמה למקרא, שדה חמד, מופיע כטקסט אלקטרוני
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/agada.htm
ליבוביץ', נ'. (1995), ללמוד וללמד תנ"ך אסופת מאמרים, ירושלים: אלינר.
נבנצאל, ש"ל. (תש"ס), אמצעים דרמטיים בהוראת תנ"ך בבית הספר העל יסודי, שמעתין, עמ' 141-142 מופיע כטקסט אלקטרוני
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/maamarim/emtsaim-2.htm.
עמית, ח' , (2018). להיות מורה משפיע, בין הצלצולים, מופיע כטקסט אלקטרוני https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
עפרן, מ'. (תשס"א), להאהיב את הלימוד- 'שיטת נחמה' בכל המקצועות, פרקי נחמה, עמ' 427-407.
עפרן, מ'. (1987), הוראה לשם הבנה והכשרת מורים לה, סוגיות בחינוך, 2, עמ' 23-14.
פריש, ע'. (2009), פרק נוסף במשנת נחמה: המילה המנחה, מגדים, נז, עמ' 124-101.
שליסל, מ'. ארבעה ממדים בהוראת תנ"ך, ללמוד וללמד, מופיע כטקסט אלקטרוני https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f73591d1-fd90-44d0-a37d-e9771f89aa87&lang=HEB
Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984), Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press.