הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אגדות חז"ל א, 00401.1.1
שם המרצה: לוי דניאל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תכיר את קבצי האגדה של חז"ל ותדע להבדיל ביניהם.
הסטודנטית תכיר את פרשני האגדה ואת גישתם לפרשנות האגדה.
הסטודנטית תהיה מסוגלת לפענח טקסט אגדי עם מפרשיו ותהיה מסוגלת להבחין בין השיטות השונות. הסטודנטית תהיה מסוגלת להבין את הפרשנות על רקע התקופה ו/או את הגורמים שהצריכו פרשנויות שונות לאותו טקסט.
הסטודנטית תכיר את השקפת עולמם של חז"ל בנושאים הנלמדים בקורס.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בספרות האגדה של חז"ל מן התלמוד ומן המדרשים. במהלך הקורס נלמד טקסטים באגדה ע"פ פרשנים שונים. בתחילה טקסטים מן התלמוד, אח"כ טקסטים ממדרש רבה ולבסוף טקסטים מלוקטים מספרים שונים בנושא האישה והמשפחה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא לספרות האגדה ופרשנותה
2 ר' יעקב אבן חביב וספרו "עין יעקב"
3 תפילה על הגאולה
4 מקומה של הדעת
5 מזונותיו של אדם
6 תפילת הצדיק
7 סודו של ר' עקיבא
8 סודו של ר' עקיבא
9 המשפחה והאישה בעיני חז"ל
חובות הסטודנט בקורס: על הסטודנטית להשתתף בשיעורים.
חובת הנוכחות כמקובל במכללה.
בסוף כל סמסטר מתקיים מבחן.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
מתוך המהדורות הנפוצות ,של הספר "עין יעקב" לר' יעקב אבן חביב:
מאמר על אודות דרשות חז"ל לר' אברהם בן הרמב"ם
מאמר על אגדות חז"ל מאת מוהר"ר משה חיים לוצאטו זצ"ל (=רמח"ל)
מבוא האגדות... מאת מוהר"ר צבי הירש חיות זלה"ה

רשימת ביבליוגרפיה רשות
היינמן יוסף, אגדות ותולדותיהן, ירושלים 1975
מאק חננאל, מדרש האגדה, ת"א 1989
פיליפ הרב משה, מעיין חתום, פתח תקוה תשס"ח
שנאן אביגדור, עולמה של ספרות האגדה, ת"א 1987