הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מעבדה במתמטיקה, 42026.1.1
שם המרצה: רכס שולמית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: יכולת לקרוא טקסט מתמטי.
מטרות / תוצרי למידה: •   הסטודנט ידע להתמודד עם קריאה והבנה של טקס מתמטי שלא הכיר בעבר ולנתח אותו.
•   הסטודנט ידע לחקור חומר מתמטי חדש כולל חיפוש מקורות ומאמרים בנושא, הצגת שאלות רלוונטיות והצעת כיוונים לתשובות .
•   הסטודנט ידע לנסח מאמר מתמטי קצר הכולל את ממצאיו במבנה מדעי של כתיבת מאמר.
•   הסטודנט יציג את סיכום הנושא שלו בפני הכיתה. למידה עצמאית של נושא/ים מתמטי/ים.
תיאור הקורס: הקורס מתקיים במתכונת של מעבדה שבמסגרתה הסטודנט עובד באופן עצמאי תוך תמיכת המרצה על מנת להפיק מאמר בנושא מתמטי שאינו בחומר הלימודים. במפגש הראשון מוצגים הנושאים השונים, במפגשים הבאים הסטודנט נפגש עם המרצה ומציג לו את התקדמותו. במפגשים האחרונים הסטודנטים מציגים בפני הכיתה תקציר מעבודתם
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הצגת הנושאים השונים שמתוכם על הסטודנט לבחור את נושא עבודתו
2 מפגשים הנחיה אישיים של קבוצות המחקר עם המרצה.
3 הצגת הנושאים השונים לכיתה על ידי קבוצות המחקר השונות.
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות במפגש הראשון
•   נוכחות במפגשי ההנחיה-שמטרתם להבין את החומר בצורה יותר טובה, לשאול שאלות, ולפתח את המאמר.
•   פרזנטציה של המאמר-תתקיים במשך שלשה שבועות האחרונים של הסמסטר. על כל קבוצת מחקר להעביר פרזנטציה של נושא המחקר שלה במשך עשרים עד שלשים דקות.
•   הגשת המאמר עד שבוע לאחר הצגת הפרזנטציה.
•   על המאמר לכלול לפחות מקור ביבליוגרפי אחד בשפה האנגלית שנעשה בו שימוש במאמר.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
אין רשימה ספציפית. על הסטודנט לבנות כזו במסגרת עבודתו.