הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר דידקטי במתמטיקה, 42019.1.1
שם המרצה: בן דוד סימה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: הכרת תוכנית הלימודים לכיתות י'א י'ב ברמה של 4 יח"ל.
מטרות / תוצרי למידה: . שהסטודנטית תכיר את תכנית הלימודים של החטיבה העליונה.
2.שהסטודנטית תכיר קשיים דידקטיים ופתרונות, למבחר נושאים מתמטיים הנלמדים בחטיבה העליונה
מרמה של 3 י'ל ועד 5 י'ל.
3. שהסטודנטית תכיר הן את ספרי הלימוד הנפוצים לחטיבה העליונה ,והן ספרי עזר ואתרים באינטרנט
העומדים לרשות המורה המלמד מתמטיקה בחטיבה העליונה.
תיאור הקורס: בקורס זה אעבור על נושאים מתמטיים מרכזיים הנלמדים בחטיבה העליונה בכל רמות הלימוד, עם דגש דידקטי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מושג הנגזרת
הסתברות –הבנה אנטואיטיבית
מושג הנגזרת
הסתברות –הבנה אנטואיטיבית
2 נגזרת -3 י'ל-משיק
נגזרת -4 י'ל-גבול חותכים
הסתברות-אומגה.הצגת מאורעות
3 חקירת פולינום 3 שיטות
פו' מנה אסימפטוטה
הסתברות-דאגרמת ואן
4 אסימפטוטה אנכית וחור
הסתברות –מערכות או וגם
5 אסימפטוטה אופקית ואסימפטוטה משופעת
דיאגרמת עץ תלות ואי תלות
6 חקירת פו' מנה לפי השיטות השונות
הסתברות דאגרמת עץ ומשם לנוסחת ברנולי
7 חקירה פרמטרית
נוסחת ברנולי
8 רקע אלגברי לחקירת פו' שורש
נוסחת ברנולי
9 חקירת פו' שורש לפי שלוש השיטות
נוסחת ברנולי
10 חקירת פו' שורש כולל אסימפטוטות
נוסחת ברנולי
11 חקירת פו' שורש אסימפטוטות אנכיות
נוסחת ברנולי
12 חקירה פרמטרי של פו' שורש
13 מציאת אסימפטוטות לפו' ln וe^x
הסתברות מותנית
14 מעבר מפונקציה לפו' נגזרת ולהיפך.
15 פו' סינוס.מעגל היחידה.סינוס של זויות מיוחדות.
טבלה דו מימדית
16 פו' קוסינוס.
הסתברות מותנית –עץ וטבלה
17 מושג הרדיאן
נוסחת בייס
18 משוואות טריגונומטריות-3 י'ל
טנגנס –משיק
19 משוואות טריגונומטריות -4 ו5 י'ל
סטטיסטיקה -מבוא
20 משוואות טריגונומטריות
שכיח,חציון
21 משוואות טריגונומטריות
סטיית תקן
22 טריגונומטריה במרחב
התפלגות נורמלית
23 כנ'ל
24 כנ'ל
חובות הסטודנט בקורס: בחינות אחת בסוף סמסטר א' , שנייה בסוף סמסטר ב' .
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר א
מבחן סמסטר ב
רשימה ביבליוגרפית:
א. אספיס :סטטיסטיקה והסתברות.הוצאת המחבר.
פרקים מתוך הספר אנליזה 3 י'ל כרך ראשון. המרכז להוראת המדעים. אוניברסיטה עברים ירושלים. פרקים מתוך הספר אנליזה 4 ו5 י'ל כרך ראשון. המרכז להוראת המדעים. אוניברסיטה עברים ירושלים.
ב. גורן: טריגונומטריה 4 ו5 י'ל .מהדורה מורחבת. הוצאת לאור.