הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: משך חכמה על התורה-ראש חוג, 00114.1.1
שם המרצה: גולדשטיין שפרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרות:
מטרת קורס זה היא לפתוח את הבנות לפרשן שהן לא מכירות. לסגנונו, צורת פירושו וייחודיותו. מטרה חשובה נוספת היא שהבנות יכירו את הרב קופרמן ואת פירושו למשך חכמה, ולכן כל המקורות שמצולמים בחוברת מהמשך חכמה מובאים בשלמותם כולל ההערות של הרב קופרמן לפירושו של המשך חכמה.
תוצרי למידה:
 התלמידה תחשף לפרשן מן הפרשנים האחרונים, לדיעותיו, להשקפתו ולעומקי דעתו.
התלמידה תהיה מסוגלת להבין את פירושיו של המשך חכמה, את סיגנון כתיבתו גם בפירושיו ההלכתיים וגם בפירושיו ההשקפתיים.
התלמידה תיחשף לבעיות דורו של המשך חכמה, וכיצד הוא מתייחס אליהן בפירושו.
תיאור הקורס: תיאור הקורס:
הקורס מנגיש את פירושו של המשך חכמה לתלמידה, בכל שיעור נלמד סוגיה אחרת ע"י לימוד קטעים מתוך הפירוש בעצמו, ובכל שיעור יש צפיה של כמה דקות בשיעורו של הרב קופרמן בנושא הנלמד, המסכם את השיעור או הפותח אותו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1
מבוא על חיי המשך חכמה- ביוגרפיה קצרה, וכניסה לנושא הראשון- האבות שמרו תרי"ג
2 המשך נושא שיעור אחד והרחבתו- האם האבות שמרו מצוות דרבנן.
עיסוק בסוגיות הנבואה
3 עיסוק בסוגיות הנבואה לסוגיה השונים (נבואה לטובה, לרעה, לנביא עצמו או לאחרים)
4 פירושו של המשך חכמה לפסוק "והבור ריק אין בו מים" וקישורו לחנוכה.
5 שיטת המשך חכמה שהפרדה בטקסט משקפת הפרדה במציאות ויישומו במקומות שונים בחומש בראשית.
6 מחלוקת משך חכמה ורש"י על הפסוק "ואחיו מת" (שקר מפני השלום)
7 חידושו של המשך חכמה על הפסוק "ולפני עור לא תתן מכשול" (לאו שבכללות)
8 סוגית "ממחרת השבת" עפ"י פירושו של המשך חכמה ב-3 מקומות בתורה.
9 קבלת חז"ל הנלמדת מן הפסוק עפ"י מספר מקומות בחומש בראשית.
10 הקדמת המשך חכמה לחומש שמות.
11 מחלוקת משך חכמה והרא"ם (ר' אליהו מזרחי)- "אנוכי אלוקי אביך" (שמות ג', ו'
12 עיסוק בשאלה האם אפשר לשלוח אדם למקום סכנה כדי להציל את כלל ישראל? מהפסוק "לך שוב מצרים" (שמות ד' י"ט(
13 ייחודו של שבט לוי עפ"י המשך חכמה והספורנו.
חובות הסטודנט בקורס: חובות הסטודנט:
 בקורס זה יש חובת נוכחות של 80% לפחות. הנוכחות תיבדק בכל שיעור, תלמידה שתעדר ללא סיבה מוצדקת לא תורשה לגשת לבחינה, ולא תקבל ציון בקורס.
בסוף הסמסטר יש בחינה מסכמת על החומר הנלמד.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
לקורס מצורפת חוברת מקורות המלקטת את כל החומר הנלמד. התלמידה חייבת לקרוא את כל החוברת לקראת הבחינה, כאשר בתוך השיעור עצמו אנו לומדות חלק נכבד מהמקורות.
להעשרה מומלץ לקרוא בספרו של הרב קופרמן "לפשוטו של מקרא":
מדור ב'-סגנון הכתוב- פרק 1
מדור ג'-נבואה שהוצרכה לדורות-פרק 1,2
מדור ה'-פרשנות האחרונים-פרק 3.