הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אלגברה לינארית ב, 42005.1.1
שם המרצה: בלאק שרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 3 ש"ש, 6 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אלגברה לינארית 1.
אינפי 1.
מטרות / תוצרי למידה: הכרות עם יסודות האלגברה הליניארית
תיאור הקורס: וקטורים עצמיים וערכים עצמיים: הגדרת וקטור עצמי וערך עצמי של העתקה ליניארית, הפולינום האופייני, הפולינום המינימלי, משפט המילטון - קלי.
מרחבים עם מכפלה פנימית: מכפלה פנימית, אורך ואי - שוויון קושי שוורץ, בסיס אורתונורמלי, שיטת גרם - שמידט, שינוי בסיס אורתונורמלי, מטריצות אורתוגונליות.
מטריצות אוניטריות והרמטיות: העתקות אוניטריות ומטריצות שלהן, הצורה הקנונית של העתקה אוניטרית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מטריצות ייצוג של העתקות לינאריות, מטריצת מעבר.
2 וקטורים עצמיים וערכים עצמיים.
3 מרחבי מכפלה פנימית.
4 היטלים.
5 מטריצות אורתוגונליות. שיקופים, סיבובים.
6 מטריצות אוניטריות והרמטיות. העתקות אוניטריות והרמיטיות.
7 הצורה הקנונית של העתקה אוניטרית.
חובות הסטודנט בקורס: הגשת תרגילים, בחינה בסוף הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
מבחן 80% 55
רשימה ביבליוגרפית:
1.   ש.א. עמיצור: אלגברה, הוצ' אקדמון.
2.   אלגברה, חוברות של האונ' הפתוחה.