הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראה בכיתות הטרוגניות, 60009.1.2
שם המרצה: ארן צילה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטיות תרכושנה במהלך הקורס אסטרטגיות המאפשרות אפיון התלמידים בכיתה הטרוגנית ודרכים שונות למימוש הפוטנציאל הגלום בהם - גישתו החינוכית של פרנקנשטיין .
2.   הסטודנטיות תלמדנה את הגישה ה"לא אינדוקטיבית" בהוראת כיתות הטרוגנית המסייעת לשוויון הזדמנויות לכל לומדי הכיתה ההטרוגנית.
תיאור הקורס: הכיתות במערכת החינוך בישראל מורכבות בדרך כלל מאוכלוסייה הטרוגנית.
אוכלוסייה זו היא תשלובת של תלמידים שונים: תלמידים חלשים שפוטנציאל הלמידה שלהם אינו מנוצל כיאות, תלמידים אינטליגנטים ומבוססים ,תלמידים בעלי ליקויי למידה ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
השונות בין התלמידים בכיתה הטרוגנית באה לידי ביטוי גם במרכיבים רגשיים, חברתיים, פיזיים וקוגניטיביים.
במהלך הקורס נעשית היכרות עם מאפייני התלמידים השונים, ובמקביל ניתנים למורה כלים המאפשרים את קידומו של כל תלמיד ותלמיד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכיתה ההטרוגנית מאפייניה ומרכיביה השונים
2 השונות בין התלמידים בכיתה הטרוגנית
3 המאפיינים הפסיכולוגיים והחברתיים הגורמים לדפוסי חשיבה שונים על פי התפיסה של פרנקנשטיין .
4 דפוסי חשיבה מוחשיים ולא מופשטים, חשיבה אסוציאטיבית ולא ביקורתית, דפוסית ולא פרסונלית
5 דפוסי חשיבה דיכוטומית ולא דיפרנציאלית, אפקטיבית ולא רציונלית
6 ניתוח אירועי חשיבה
7 ניתוח אירועי התנהגות
8 אסטרטגיות הוראה בכיתה הטרוגנית: פיתוח חשיבה מופשטת
9 אסטרטגיות הוראה בכיתה הטרוגנית: טיפוח העולם הרגשי האישיותי
10 תפקיד המורה בכיתה הטרוגנית טפול בתגובות בלתי צפויות
11 גישת הוראה לא אינדוקטיבית בכיתה הטרוגנית
12 הוראה דיאלוגית בכיתה הטרוגנית
חובות הסטודנט בקורס: מבחן מסכם-
נוכחות חובה
הגשת תרגילים חובה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
פוירשטין, ר' האדם כישות משתנה- נאום לכבוד הרב שטינזלץ, טבת תש"ע:
http://a-c-elitzur.co.il/site/siteArticle.asp?ar=232 (חובה)
פולברמכר, י' (2009). הוראה דיאלוגית בזכות העמימות. הד החינוך,4, פ"ג , 100-102. (חובה)

רון, צ' (1995) על חשיבות ההגדרה הדידקטית בהכשרת מורים. דפים, 21, 68-83
שץ- אופנהיימר, א' (2006) תפקידיו של המורה בכיתה
ההטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטין. מפגש, 24, 120-107. (חובה)

רשימת ביבליוגרפיה רשות
ויגוצקי, ל' (2004). למידה בהקשר חברתי: התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים. (עריכה מ' צלרמאיר וא' קזולין.) תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
קשתי, י', פרידמן,א', בן-יהודה, ט', אלרועי, א', שקולניק, א', שמש, מ' (2001) הערכת תכניות התערבות בחטיבת הביניים, סקירה מוזמנת על-ידי האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך.
פוירשטיין, ר' (1998). האדם כישות משתנה. תל אביב: אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון.
פרנקנשטין, ק' (1981) הם חושבים מחדש. תל אביב: עם-עובד.
שור, י' (2009). מסע חשיבתי - יצירת דיאלוג תיווכי להוראת מושגים. תהודה, 28, 52-43.
שור, י' ונבו, א' (2018). תהליכי אי וודאות בלמידה לצורך הבנה. דפים, 67, 81-41.
שור י' (2019). אומנות ההוראה הקשובה: מסע לימודי דיאלוגי המקדם הבנה. תל אביב, מכון מופ"ת.

Dweck, C. S. (2007). The secret to raising smart kids. Scientific American, 18(6), 36-43.