הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הערכה בהוראה-מקוון, 60006.1.1
שם המרצה: נבו אפרת
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: לקורס שלושה מוקדים: הכרות עם גישות להערכה ומדידה בהוראה, הערכת כלי הערכה ומדידה, יצירת כלי הערכה והערכתם. הסטודנטיות יבינו את המשמעויות הפדגוגיות והחברתיות של הערכה בית ספרית. יחשפו לגישות הערכה ומטרותיהן, יצרו משימות הערכה קצרות, יעריכו משימות בדרכי הערכה מגוונות וכן יעריכו משימות הערכה נתונות ע"פ הכלים שירכשו.
תיאור הקורס: במהלך הקורס נחשף לגישות השונות של הערכה בית ספרית, שהמרכזיות שבהן הן הערכה מסכמת ((Summative Assessment, והערכה מעצבת ((formative Assessment . ההערכה המסכמת, המסורתית, מתמקדת בהערכה של הלמידה ((Assessing of learning ושואפת ליצירת תבחינים מהימנים, תקפים ושוויוניים להערכת תהליכי הלמידה שעברו התלמידים. בהקשר לגישה זו נחשף לתהליכי הערכה לאומיים ובינלאומיים., נחשף לעקרונות המובילים את הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, תוך העמקת ההיכרות עם כלי ההערכה בהם היא עושה שימוש. בהמשך נעמיק בגישת ההערכה המעצבת, המתמקדת בהערכה לשם למידה ((Assessing for (learning, בה תהליכי ההערכה מהווים חלק אינטגראלי מהלמידה, התלמיד שותף לתהליכי ההערכה וכל תהליך נבחן יחד עם התלמיד בהתאם ליעדים והמטרות שעוצבו לו. בהתאם לגישה זו נבחן דרכי הערכה חלופיות, נחשף למאפיינים המהותיים של הערכות מסוג זה, ונתנסה בבניית מחוונים לצורך הערכה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היכרות, הצגת תכני הקורס ומבנה הקורס
2 הערכה מסכמת ((Summative-Assessment - התפיסה הפילוסופית תוקף ומהימנות.
הערכה מעצבת
קריאת המאמר של מנוחה בירנבוים (2009) חובה -((Formative -Assessment התפיסה הפילוסופית
3 מעגל הל"ל .הערכה של הלמידה והערכה לשם למידה; המחוון- כלי הניווט של המעריך
הערכת מחוונים, בניית מחוון לכלי הערכה

4 הערכה פנימית- בית ספרית כיתתית: הגדרה ,מטרות ותהליכים – תוקף.
שילטון וקמרון, 16-1. חובה, מהימנות, שוויון ושונות, תפקיד רכז הערכה,
5 הערכה חיצונית- לאומית ובינלאומית: הגדרה ,מטרות ותהליכים
הכוחות עליהם משפיעה ההערכה ומהם היא מושפעת /למפרט, 15-34 חובה

6 תרבות הערכה בית ספרית: תרבות המבחנים לעומת תרבות ההערכה
גישה ביקורתית לתהליכי הערכה / מנוחה בירנבוים 2018, 5-23
7 הערכה דינמית
משוב בהערכה
8 מקומם של הלומדים בתהליך ההערכה, Self-regulated learning
הערכה עצמית, הערכת עמיתים / מנוחה בירנבוים 2018, 5-23 /
9 תרגיל בהערכה חלופית
הערכה חלופית: תהליכים, מטרות , תוצרים, היחשפות לרפורמת ה30% במדינת ישראל / אפרת נבו, מדריך למורה לביצוע הערכה חלופית מיטבית חובה
10 ביצועי הבנה- יצירת תרשים למעגלי הלל , הערכת עמיתות לתוצרים / פרקינס, פרק 11 חובה
11 אוריינות הערכה היצג בכיתה של תוצר הערכה חלופית בתנך וקבלת משוב
12 סיכום הקורס
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות בשיעורים, ביצוע התרגילים והמשימות בשיעורים, שיתוף פעולה עם עמיתות לצורך הערכות הדדיות של תוצרים שיצרו הסטודנטיות במהלך השיעורים.

.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 50%
תרגילים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
בירנבוים, מ' (2009). הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה. בתוך י' קשתי (עורך), הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי ז"ל (עמ' 100-77). תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
בירינבוים, מ' (2018). מחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל"ל), של תלמידים ומורים בישראל. תל-אביב: מכון מופ"ת.
האטי, ג' (2016). למידה נראית למורים: כיצד מורים יכולים להעצים את הוראתם (א' צוקרמן מתרגם). תל-אביב: קרן טראמפ; מכון ברנקו ויס; ידיעות אחרונות וספרי חמד.
למפרט, ח' (2013). ילדים חסרי ערך: על מחיר החינוך ההישגי. תל-אביב: מכון מופ"ת.
נבו, א' (2019) ,מדריך למורה לביצוע הערכה חלופית מיטבית, בהדפסה.
נבו, ד' (2003). הערכה כדיאלוג: הצעה לשינוי מדיניות הערכה של בית הספר. בתוך י' דרור, ד' נבו וי' שפירא (עורכים), תמורות בחינוך קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים. (עמ' 330-315). תל-אביב: רמות.
פרקינס, ד' (2000). דיויד פרקינס ועמיתים: נופי החשיבה, מאמרים על חינוך לחשיבה טובה (פרק 11), (י' הרפז מתרגם). ירושלים: מכון ברנקו וייס.
שלטון, ח' וקימרון, ה' (2005). תהליכי הערכה ותרבות בית ספרית כמנוף ללמידה. אאוריקה, 26, 16-1.
שור י' (2019). אומנות ההוראה הקשובה: מסע לימודי דיאלוגי המקדם הבנה. תל-אביב: מכון מופ"ת.

Dweck, C. S. (2007). The secret to raising smart kids. Scientific American Mind, 18(6), 36-43.‏
Falchikov, N. (2013). Improving assessment through student involvement: Practical solutions for aiding learning in higher and further education. Routledge.

Frey, B. B., Schmitt, V. L., & Allen, J. P. (2012). Defining authentic classroom assessment. Practical assessment, research & evaluation, 17(2).‏
Inbar‐Lourie, O. (2008a). Language assessment culture. In Encyclopedia of language and education (pp. 2418-2432). Springer US.