הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוך, 60026.1.1
שם המרצה: שדיאור אסתר
סוג הקורס : עבודה
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: הקורס "שיטות מחקר" (ניתן ללמוד את הקורס במקביל לסמינריון)
מטרות / תוצרי למידה: א.   הסטודנטית תוציא תחת ידיה חיבור מחקרי שלם בגישה האיכותנית
ב.   הסטודנטית תנסח שאלת מחקר בתחום החינוך המתאימה לגישה האיכותנית
ג.   הסטודנטית תתוודע לביבליוגרפיה נבחרת ועדכנית הרלוונטית להבנת נושא המחקר ותציג את סיכומי המאמרים כרקע תיאורטי
ד.   הסטודנטית תבצע בחירה מושכלת של מרואיינים מתאימים
ה.   הסטודנטית תכתוב תדריך ראיון מובנה-למחצה
ו.   הסטודנטית תבצע שני ראיונות מובנים-למחצה, בהסתמך על העקרונות שנלמדו והודגמו בקורס "שיטות מחקר
ז.   הסטודנטית תבצע ניתוח-תוכן נושאי אינטגרטיבי של שני הראיונות
ח.   הסטודנטית תסכם את ממצאי מחקרה בזיקה לשאלת המחקר ולספרות שסקרה
ט.   הסטודנטית תדע לנסח המלצות יישומיות לשדה החינוך המבוססות על ממצאי מחקרה ועל הספרות שסקרה
י.   הסטודנטית תבצע רפלקציה אישית של התהליך שעברה כחוקרת ותתייחס ל"צידה לדרך" שלקחה מעבודתה כלומדת וכאשת-מקצוע בתחום החינוך

תיאור הקורס: מטרת הקורס הינה כתיבת חיבור אקדמי מחקרי וביצוע מחקר איכותני בסוגיה מתחום החינוך.
הקורס יכלול התייעצות מקוונת אישית עם כל סטודנטית, בו הסטודנטית תציג נושא למחקר, שאלת מחקר וביבליוגרפיה שאיתרה. המנחה תאשר לסטודנטיות את הנ"ל, ובמידת הצורך תסייע לדייק את הנושא ו/או שאלת המחקר ותספק הכוונה נוספת בנושא הביבליוגרפיה.
כתיבת העבודה תתבצע בצמוד להנחיות בחוברת-הנחיה שתחולק לסטודנטיות לקראת תחילת הכתיבה.
לאורך תהליך כתיבת העבודה יוכלו הסטודנטיות לפנות, באמצעות הדואר-האלקטרוני, לעוזרות ההוראה של הקורס (ששמותיהן ופרטי-ההתקשרות יפורסמו במודל), לצורך שאלות ובירורים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לא רלוונטי
חובות הסטודנט בקורס: התייעצות מקוונת לקראת אישור המנחה לנושא המחקר, שאלת המחקר והביבליוגרפיה - חובה ותנאי לבדיקת העבודה.
על הסטודנטיות לפנות למנחה באמצעות הדוא"ל.
היענות למשוב הניתן על-ידי המנחה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית
קריאת רשות:
נוטוב, ל' ופלג, ר' (2013). משחקים עם רא(ע)יון: כלים דרמטיים להוראת ניהול ראיון במחקר האיכותני. בתוך א' חזן ול' נוטוב (עורכות), הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות ויישום (עמ' 245-267). תל-אביב: מכון מופ"ת. (העמודים הרלוונטיים: 245-250).
שקדי, א' (2011). המשמעות שמאחורי המלים: מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה (פרק 1: כישורי החקר האינטואיטיביים של בני האדם). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב ורמות.
שקדי, א' (2003). מלים המנסות לגעת: מחקר איכותני תיאוריה ויישום. תל-אביב: הוצאת רמות ואוניברסיטת תל-אביב.