הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות מחקר-מבוא, 60005.2.3
שם המרצה: זרצקי רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הפגשת הסטודנטיות עם מחקרים כמותיים ואיכותניים
2.   הכרת מאפייני המחקר הכמותי והאיכותני
3.   הקניית ידע ,מיומנויות וכלים יישומים לביצוע עבודת
תיאור הקורס: הקורס עוסק בעקרונות המחקר האיכותני לצד עקרונות המחקר הכמותי . הקורס משלב תיאוריות ופרקטיקה הן מההיבט העיוני והן מההיבט היישומי. הקורס מתמקד בפרמטרים של שיטות מחקר המקובלות במערכת החינוך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגישה התיאורטית בבסיס פרדיגמות המחקר. / צבר-בן יהושע, נ. (2011). "תולדות המחקר האיכותני בחינוך בישראל – מסע אישי". שבילי מחקר שנתון מספר 17, עמודים 19-9. תל אביב: מכון מופ"ת.
2 שאלת מחקר במחקר כמותי / שגיא, ר. כץ,א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלק א'. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
עמודים: 33-34, 40-41
3 משתנים והשערות / שגיא, ר. כץ,א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלק א'. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
4 שאלת מחקר במחקר איכותני /צבר בן-יהושע (2016) . זרמים וסוגות במחקר האיכותני. תל אביב: מכון מופ"ת.
5   מתודולוגיה במחקר כמותי / שגיא, ר. כץ,א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלק א'. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן
6 מתודולוגיה במחקר איכותני / שלסקי, ש. אלפרט, ב.(2007) דרכים בכתיבת מחקר איכותני. מכון מופת.
עמודים83 - 129
7 כלי מחקר: תצפית / שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת- תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות.
עמודים: 69-90
8 כלי מחקר : ראיון מובנה וחצי מובנה / ג'וסלסון, ר, (2015). כיצד לראיין במחקר איכותני . מכון מופת
9 כלי מחקר: ראיונות עומק / ג'וסלסון, ר, (2015). כיצד לראיין במחקר איכותני . מכון מופת
עמודים 155-168
10 עיבוד ממצאים בגישת: תיאוריה מעוגנת בשדה / שקדי, א. (2011). המשמעות שמאחורי המילים. תל אביב: רמות.
עמודים: 93-110
11 המשך: תיאורה המעוגנת בשדה / שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת- תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות.
עמודים: 121 -140
12 תהליכי כתיבה במחקר איכותני / דושניק, ל', וצבר-בן יהושע, נ', (2016). אתיקה של מחקר איכותני, בתוך: צבר- בן יהושע, נ. (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותני, תל אביב: מכון מופ"ת, עמ' 217- 235
13 דילמות אתיות / פרידמן, י' (2006). אתיקה במחקר החינוך: החוקר הנחקר והמדע. שבילי מחקר, 13, 27-17.
לקריאה: עמודים 17-1
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות סדירה כנדרש
ביצוע תרגילים
מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
ג'וסלסון, ר, (2015). כיצד לראיין במחקר איכותני . מכון מופת
דושניק, ל', וצבר-בן יהושע, נ', (2016). אתיקה של מחקר איכותני, בתוך: צבר- בן יהושע, נ. (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותני, תל אביב: מכון מופ"ת, עמ' 217- 235.
כץ, א' ושגיא, ר' (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלקים א-ב. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
פרידמן, י' (2006). אתיקה במחקר החינוך: החוקר הנחקר והמדע. שבילי מחקר, 13, 27-17.
צבר-בן יהושע, נ. (2016). מסורות וזרמים במחקר איכותני. תפיסות, אסטרטגיות וכלים מתקדמים. תל אביב: מכון מופ"ת.
שגיא, ר. כץ,א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלק א'. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
שלסקי, ש. אלפרט, ב.(2007) דרכים בכתיבת מחקר איכותני. מכון מופת.
שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת- תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות.
שקדי, א. (2011). מילים מחפשות משמעות . תל אביב: רמות.


רשימת ביבליוגרפית רשות
ארנון,ר. פרנקל, פ. רובין, ע. (2015). למה לי להיות מורה? גורמי משיכה ודחייה בבחירת מקצוע ההוראה. מחקר משולב. דפים 59. עמודים 17-44. תל אביב: מכון מופ"ת.
ארביב- אלישיב, ר. (2017). נשירה מהוראה: מה מנהלים חושבים על זה?. דפים, 66. עמודים 229- 255. תל אביב: מכון מופ"ת.
גילת, י. קופרברג, ע. שגיא, ר. (2003). סטודנטיות להוראה מתארות את התפתחותן המקצועית: באיורים, תרשימים, שאלונים ומלל. מחקר משולב. תל אביב: מכללת לוינסקי.
ונגרוביץ, נ. גילת, י. (2017). מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה בישראל- ממצאי סקר. תל אביב: מכללת לוינסקי.
פירסט-ענבר, ח. (2013). עמדות של מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה, בהתמודדות עם בעיות משמעת בכיתה. דפים, 55. עמודים 29-58. תל אביב: מכון מופ"ת.