הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות מחקר-מבוא - מקוון, 60005.2.2
שם המרצה: ליברמן נעמי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   לעמוד על מאפייניו של המחקר האיכותני באופן כללי ובהקשר של זירות חינוך בפרט.
2.   להכיר את מאפייני הכלים לאיסוף נתונים במחקר איכותני - ראיון, תצפית. ולהתנסות בהם
3.   להעמיק את השליטה במתודות המחקריות תוך דגש מיוחד על דרכי ניתוח.
4.   להכיר ולנתח מאמר מדעי –מחקרי.
תיאור הקורס: זהו קורס מקוון שבו 13 יחידות לימוד. יחידת לימוד כוללת לימוד נושא, דוגמאות, ותרגול עצמי. כמו כן מועלות סוגיות שנידונות בקורס באמצעות פורום.

בקורס תיעשה חשיפה למגוון גישות מחקריות תוך הדגשת המאפיינים הייחודיים לכל גישה.
הנושאים הנלמדים בקורס: גישות מחקריות (אמפירי ואיכותני) ומה שביניהם, שלבים במחקר , שאלת מחקר, כלים לאיסוף נתונים במחקר איכותני שאלון, תצפיות, ראיון (ראיון מובנה וראיון עומק) - עקרונות והתנסות. ניתוח תוכן של ממצאי מחקר איכותני (חלוקה לאפיזודות, יחידות משמעות ויצירת קטגוריות), כתיבת דו"ח מחקר במחקר האיכותני, מהימנות ותוקף של מחקר, דילמות אתיות במחקר, ניתוח דו"ח המחקר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא ופרדיגמות מחקריות
2 שלבים במחקר- עקרונות הדגמה והתנסות
3 השערת מחקר
4 שאלת מחקר- עקרונות , הדגמה והתנסות
5 מדגם במחקר, מאפייני אוכלוסיית המחקר
6 כלי מחקר- תצפית. – עקרונות, הדגמה והתנסות
7 ניתוח תצפית, הכנה לראיון
8 כלי מחקר: ראיון- סוגי ראיונות, מאפיינים- עקרונות, הדגמה התנסות ומיפוי ראיונות
9 כלי מחקר: ראיון עומק. עקרונות והתנסות
10 ניתוח ראיון עומק
11 כלי מחקר: שאלון
12 מחקר כמותי ומחקר איכותני – ומה שביניהם?
13 מבנה ומאפייני דו"ח מחקר , מהימנות ותוקף מחקר
חובות הסטודנט בקורס: • ביצוע והגשת מטלות שוטפות בזמן
• השתתפות בפורמים
• מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50%
תרגילים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
אלפרט, ב' (2011). ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: עניין, חקירה ויצירה. שבילי מחקר, שנתון מס' 17, 144-150.
שקדי א. (2011). משמעות מאחורי המילים מתודולוגיות במחקר איכותני - הלכה למעשה. תל-אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
Strauss, A. & Corbin, J. (2008) Basics of Qualitative Research. Beverly Hills:Sage Publications