הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סטטיסטיקה - מקוון, 60034.1.1
שם המרצה: זרצקי רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקניית ידע במושגי היסוד של ענף הסטטיסטיקה התיאורית, ומבוא לסטטיסטיקה היסקית.
הלימוד והתרגול בקורס מקנים לסטודנט יכולת עבודה עצמאית בעיבוד נתונים במחקר כמותי, כמבוא לניתוחים סטטיסטיים ועיבוד נתונים במחקר כמותי מתקדם.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בהקניית ידע תיאורטי ויישומי על מושגי היסוד בסטטיסטיקה . הקורס משלב ידע תיאורטי, יישומי ותרגול של כלל הנושאים הנלמדים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגדרת הסטטיסטיקה, ענפים בסטטיסטיקה
2 המדגם והאוכלוסייה- מבוא להסקה
3 משתני המחקר- מיון משתנים
4 הגדרת המשתנה, שאלות מחקר, סולמות מדידה
5 טבלאות שכיחות
6 שימוש בגרפים בעיבוד נתונים
7 מדדי מרכז: ממוצע, שכיח, חציון
8 שונות וסטיית תקן
9 טווח וטווח בן רבעוני
10 ציון תקן
11 התפלגות נורמאלית וסוגי התפלגויות
12 חישוב שטחים בהתפלגות הנורמלית
13 מתאם פירסון
חובות הסטודנט בקורס: חובת נוכחות כנדרש
מבחן מסכם בסוף הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
בייט-מרום, ר. זמיר,ש. (2010). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה-א. יחידות 1-5. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
כץ, א' ושגיא, ר' (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלקים א-ב. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
רוביו, א' (2009). מדריך למידה ל-SPSS. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.