הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר מחקרי בטכנולוגיה חינוכית, 62101.1.1
שם המרצה: ליברמן נעמי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: מבוא לשיטות מחקר
מטרות / תוצרי למידה: 1.   לשפר את כישורי הכתיבה האקדמית של הסטודנטים
2.   לשפר את יכולות המחקר של הסטודנטים.
3.   לפתח את יכולת הזיהוי של מאמר מחקרי ומבנהו
4.   לפתח יכולת לניתוח ביקורתי של ספרות אקדמית, כישורי מחקר עצמאי ויכולת הבעה בכתב ובפני קהל.
5.   להתנסות בעבודה מחקרית על ידי קריאת מאמרים, הכנת הצעת מחקר והצגתו והתנסות בשלבי המחקר השונים.
תיאור הקורס: הקורס יתמקד בלימוד המבנה והמאפיינים של מאמר מחקרי , במהלכו יושם דגש על רכישת כלים לכתיבת סקירת הספרות (מיזוג מקורות, מילות מפתח, כללי ציטוט ועוד).
הסטודנטיות יתנסו בביצוע מחקר מסוג mixed method : ניסוח שאלת מחקר, פיתוח כלי מחקר, איסוף נתונים באמצעות google docs, ניתוח סטטיסטי של הנתונים והצגת הממצאים. יושם דגש גם על המרכיב האיכותני שבמחקר להעשרת ממצאי המחקר. במהלך הקורס הסטודנטיות תיפגשנה עם חזית המחקר בתחום הפדגוגיה והטכנולוגיה החינוכית ושילובה בהוראה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבנה ומאפיינים של מאמר מחקרי
2 ניתוח מאמר מחקרי – הדגמה והתנסות
3 ניתוח מאמר מחקרי – הדגמה והתנסות
4 ניתוח מאמר מחקרי – הדגמה והתנסות
5 התנסות בביצוע מחקר מסוג mixed method – בחירת נושא המחקר, סקירת ספרות
6 התנסות בביצוע מחקר מסוג mixed method – כלי מחקר משותף
7 התנסות בביצוע מחקר מסוג mixed method – מערך המחקר
8 התנסות בביצוע מחקר מסוג mixed method – איסוף נתונים באמצעות google docs
9 התנסות בביצוע מחקר מסוג mixed method - ניתוח סטטיסטי של הנתונים.
10 התנסות בביצוע מחקר מסוג mixed method – ניתוח תוכן והצגת ממצאים
11 ניתוח מאמר מחקרי – כללי כתיבה אקדמית.
12 ניתוח מאמר מחקרי – פרזנטציה
13 ניתוח מאמר מחקרי – פרזנטציה
חובות הסטודנט בקורס: • נוכחות חובה
• ביצוע והגשת מטלות שוטפות בזמן
• ביצוע והגשת ממצאי מחקר במתכונת של mixed method
• פרזנטציה והגשת מצגת המסכמת ניתוח מאמר מחקרי, וממצאי המחקר.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 40
תרגילים 60
רשימה ביבליוגרפית:
אלפרט, ב' (2011). ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: עניין, חקירה ויצירה. שבילי מחקר, שנתון מס' 17, 144-150.
בר און, ת'. (2016). כתיבה אקדמית. נדלה ב: 24/9/2019
http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/art/thesis/apaguidelines.pdf