הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הבית היהודי, 00113.1.1
שם המרצה: רוזנברג דבורה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידה תכיר גישות שונות בהשקפת התורה וחז"ל על הקמת משפחה ובניית זוגיות בישראל.
2.התלמידה תלמד מקורות מן התנ"ך, ההלכה והמחשבה היהודית בתחום הבית והמשפחה.
3.התלמידה תפתח מיומנויות אישיות בתחום עבודת המידות ותקשורת אישית ובן זוגית.
4.התלמידה תחווה סדנאות קבוצתיות רב תחומיות בנושאי בחירת בן זוג וזוגיות ותרכוש כלים יישומיים לצמיחה אישית ובנית משפחה.
תיאור הקורס: הקורס כולל מקורות תורניים, מאמרי רקע תורניים ומקצועיים וסדנאות המציעות כלים רבים לשכלול ולגיוון השיח הקבוצתי והכיתתי.
הקורס כולל מקורות מן התנ"ך, ההלכה והמחשבה היהודית בתחום הבית והמשפחה.
מקורות אלו נלמדים בדרך עיונית קוגניטיבית תוך כדי התנסות ביישומם בחיי היום יום דרך סדנאות קבוצתיות רב תחומיות ותרגול כלים יישומיים לצמיחה אישית ובנית משפחה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 איש ואישה
2 "רעים האהובים"
3 "והיא חברתך ואשת בריתך"
4 יוצרי ויצרי
5 העונג שבקדושה
חובות הסטודנט בקורס: . הכנת מקורות מהביבליוגרפיה לכל שיעור
2.מבחן בסוף הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 55
רשימה ביבליוגרפית:
ראב"ד, בעלי הנפש, הקדמה
2. עקידת יצחק, שער שמיני
3. רבי מרדכי מאיז'ביצא, מי השילוח
4. ראי"ה קוק, עין אי"ה, ברכות,פ"ט-
5. ראי"ה קוק, אורות הקודש, חלק ג'
6. מהר"ל, דרך חיים, פרק חמישי
7. מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב אהבת ה', נתיב אהבת הרע
8. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים
9. רמח"ל, מסילת ישרים, פרק א'
10. אברבנאל, פירושו לספר שמואל א', פרק ח'
11. רבינו בחיי, חובות הלבבות, פרק עשירי
12. הרב ויזל נפתלי הרץ, ספר המידות, פרק רביעי
13. מהר"ל, נתיבות עולם חלק ב' נתיב כוח היצר, פרק א'
14. האדמו"ר מסוכטשוב, שם משמואל לפרשת נשוא
15. הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו, קונטרס החסד
16. האדמו"ר מסלונים, נתיבות שלום
17. הרב שמעון שקופ, הקדמה ל"שערי יושר"
18. האדמו"ר מסלונים, קונטרס "בחכמה יבנה בית"
19. קובץ מקורות מתוך "המשפחה הדתית- חינוך להתמודדות בעולם משתנה" - תכנית הלימודים בחינוך לחיים במשפחה בחינוך הדתי – ערכה לימודית בהוצאת משרד החינוך, מינהל החמ"ד, היחידה לחינוך לחיים במשפחה , ירושלים.

בכל הנושאים נשזרים מקורות נוספים מתחום הפסיכולוגיה, הייעוץ, הספרות, האומנות ,התקשורת וסרטים.