הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ואני תפילתי, 00548.1.1
שם המרצה: מגנס יפה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: לב פתוח!!!
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תחשף ותתוודע למקורות, העוסקים במהות האדם ומידותיו ומקורות ובמהותה של מצוות התפילה.
2. הסטודנטית תעמיק מהי חובתו של האדם בעולמו ובצינור לדבקות אלוקית- תפילה.
3.הסטודנטית תלמד להשוות בין תפיסות שונות בדברי חכמינו בבחינת ״אלו ואלו אלוקים חיים".
4. הסטודנטית תבין, שלימוד כל ענף ממקצועות הקודש אינו יכול להשאר בפן האקדמי , אלא
עליו לגעת בנשמה. בירור זה יאפשר לב לגלות את עצמה – את שליחותה היחודית , שהיא לה זכות וחובה . העיסוק בתפילה שואף לאפשר לסטודנטית להתפלל מתוך הזדהות עם תוכן התפילה בכוונה וברגש-" עבודה שבלב ".
5. שאיפת העל של הקורס לגעת בנפש הלומד והמלמד. כל שיעור יוסיף קומה בעולמם
האישי ויחולל שינוי מה. כולנו נבין מי אנחנו ונדע לפנות בתפילה לה' בכל עת .
תיאור הקורס: השיעור יתחלק לשניים. מ8:45- 9:30 נלמד בצוותא את המושג "ואני"- מהות האדם. מ9:30- 10:15 נלמד בצוותא "תפילתי" - מהות התפילה. האדם כל ימי חלדו צריך לשאוף לשלמות בשלושת מעגלי החיים - עצמו , אלוקיו וזולתו . בקורס נשתדל לגעת בשלוש השלמויות. המהר"ל בדרך חיים על המשנה במסכת אבות: "על שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים" (משנה ב',א' ). "...לפיכך צריך אדם לקנות מעלת הטוב...בצד עצמו יש בו טוב. הבחינה השנית שיהיה ראוי שיהיה טוב לשמיים...ושראוי שיהיה טוב לזולתו. התורה- שלמות עצמו. העבודה- תפילה שלמות עם בוראו. וגמילות חסדים- שלמות עם זולתו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 נר דלוק על ראשו- דרך היווצרות האדם.
2 מהות השם אדם.
3 שאלת "איכה?"
4 דרכים להשבת האדם לעצמו.
5 . נעשה אדם.
6 כל אדם יחיד ומיוחד.
7 מידות- הגדרות ומקורות.
8 כוח הרצון.
9 . דבקות בבורא עולם.
10 מידות ספציפיות על פי בחירת הסטודנטיות.
11 . הגדרותיה של התפילה ומקורותיה.
12 צעקת הנשמה- מהות הנשמה.
13 . הכרחיות התפילה- ערכי התפילה.
14 פעולות התפילה.
15 אתגרי התפילה – המזרזים את התפילה
16 חינוך לתפילה.
17 תפילה מתוך ענווה ושמחה.
18 תפילת אבות.
19 ביאורי תפילה על פי בחירת הסטודנטיות.
חובות הסטודנט בקורס: . השתתפות פעילה.
. מבחן בסיום הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה :
חובה
מהר"ל, נתיבות עולם א', בני ברק, התשל"ב. נתיב העבודה.
המהר"ל, דרך חיים, בני ברק, התשל"ה. משניות נבחרות.
הרב דסלר, מכתב מאליהו ג', בני ברק, התשל"ז. תפילה.
הרב קוק, מוסר אביך, ירושלים, התשמ"ה. פרק ג'.
הרב קוק, מידות הראי"ה, ירושלים, התשמ"ה. עמ' נה'-נח'.
הרב קוק, שמונה קבצים, ירושלים, התשס"ד. קבצים נבחרים.
הרב קוק, עולת ראיה, ירושלים, התשנ"ו. תפילות נבחרות.
ר' נחמן, ליקוטי מוהר"ן, ישיבת ברסלב, בני ברק, התשכ"ו. קטעים נבחרים.
ר' נחמן, השתפכות הנפש, ישיבת ברסלב, בני ברק, התשכ"ו. קטעים נבחרים.
ר' נחמן, מידות, מכון אבן השתיה, בית"ר עילית, התשכ"ט. קטעים נבחרים.
רשות
המהר"ל, דרך חיים, בני ברק, התשל"ה. משניות נבחרות.
האדמו"ר שלום נח ברז'ובסקי, נתיבות שלום, ירושלים. התשס"ה. חומש ויקרא חלק ב', עמ' קנה'-רפה'.
האדמו"ר ליובאוויטש, פרקי אבות, ירושלים, התשס"ה.
ר' נחמן, ליקוטי מוהר"ן, ישיבת ברסלב, בני ברק, התשכ"ו. קטעים נבחרים.
ר' נחמן, השתפכות הנפש, ישיבת ברסלב, בני ברק, התשכ"ו. קטעים נבחרים.
ר' נחמן, מידות, מכון אבן השתיה, בית"ר עילית, התשכ"ט. קטעים נבחרים.