הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פרשנות התרגומים א1, 00111.1.1
שם המרצה: פוזן יהונתן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס- הכרות עם ראשון פרשני התורה- תרגום אונקלוס
הבנה שמחסום השפה הזרה" אינו רלוונטי, מפאת היות הארמית שפה שמית הדומה מאוד ללשון העברית.
חינוך להתבונן בתרגומים כראשוני הפרשנים, לפני שניגשים ללמוד את פרשנות הראשונים והאחרונים.
התמקדות בהיות המתרגמים (אונקלוס, יונתן בן עוזיאל והתרגום הירושלמי) פרשנים ולא רק מתרגמים
תוצרי למידה (תפוקות למידה) – הסטודנט יידע יכיר את פירושם של המתרגמים. יידע את עקרונות התרגום ואת מניעו לשינוי התרגום / פירוש מהמתבקש.
הסטודנט לא ירתע מלעיין בתרגום על אף היותו כתוב בשפת הארמית- שאינה מדוברת בזמננו.
הסטודנט ייחשף לעקרונותיו החינוכיים של פירוש המתרגמים
תיאור הקורס: אונקלוס כפרשן- ולא כמתרגם- הלימוד ייעשה תוך השוואה של מילים / פעלים זהים- לתרגומם במילה אחרת
עקרונותיו החינוכיים של התרגום:
•   שמירה על כבוד אבות
•   שמירב על כבוד שמיים
•   פולמוס ההגשמה בתרגומים
•   תרגומים מדרשיים / הלכתיים
•   יחס הפרשנים לתרגום
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 כבוד אבות- בענייני ישרות
2 כבוד אבות- בענייני משפחה
3 לשון וסגנון
4 סנגוריא ושבח
5 כבוד שמיים
6 פולמוס יהודי נוצרי
7 הרחקת ההגשמה
8 תרגומים מדרשיים
9 תרגומים הלכתיים
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
חומש עם אונקלוס