הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הלכות שבת א1, 00202.1.1
שם המרצה: מאור זאב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: ידע רחב ומבוסס של מקורות בנושאי שבת, ובמיוחד במצבי עקרת בית, ורפואה בשבת. הפנמה של הדברים וזכירתם.
תיאור הקורס: ידע רחב ומבוסס של מקורות בנושאי שבת, ובמיוחד במצבי עקרת בית, ורפואה בשבת. הפנמה של הדברים וזכירתם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הדלקת נרות שבת
2 קידוש במצבים שונים.
3 האם מותר לסכן חיים מתוך שמירת שבת?
4 תרופות בשבת.
5 הכנת אוכל בשבת במצבי אילוצים שונים.
6 דין טיפולים רפואיים בשבת.
7 הכנת סלטים בשבת
8 מלאכות כותב ומוחק
9 בונה ותקון כלי בשבת
חובות הסטודנט בקורס: א] השתתפות פעילה בשיעורים
ב] מבחן בכל מחצית..
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 55
בחנים 55
רשימה ביבליוגרפית:
תלמוד בבלי, רמב"ם, שולחן ערוך. משנה ברורה.
שו"תים: חתם סופר, ממעמקים, שרידי אש, אחיעזר, מנחת שלמה, מנחת יצחק, אגרות משה, יחוה דעת, יביע אומר, ילקוט יוסף.

שלחן שלמה, שמירת שבת כהלכתה, אורחות שבת, תורת היולדת, שבת שבתון, רפואה והלכה, ספר אסיא, אנצקלופדיה לרפואה והלכה, סיכומי שיעורי הרב זלברשטיין שליט"א לרופאים.