הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים, 00128.2.1
שם המרצה: כרמל יוסף
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יבין כיצד משווים ולאחר מכן מחברים את ההופעות השונות בספרי הנבואה של מאורעות המתוארים בתנ"ך. הסטודנט יקבל כלים לזהות ולהגדיר את ההבדלים ויקבל כלים שיאפשרו לו ליצור תמונה כוללת מתוך המקורות כולם
תיאור הקורס: עיון בסוגיות מרכזיות בתקופת בית ראשון, מתוך נקודת מבט כוללת והשוואתית של התקופה. הבנת התהליכים הרוחניים היסטוריים מנקודת מבט נבואית
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הבנת מקומה של תקופת בית ראשון בהיסטוריה של עם ישראל
2 הבנת תקופת שלמה המלך מבחינת יחסי פנים וחוץ
3 הבנת רצף המלוכה והנבואה בתקופת בית ראשון
4 הבנת היחסים בין ממלכת יהודה וממלכת ישראל בתקופות השונות
5 הבנת הכותרות הכרונולוגיות והצורך לסנכרן ביניהן
6 הבנת תקופת עוזיהו והשוואתה לתקופת שלמה
7 הבנת מבנה משפחת יאשיהו ותקופתו
חובות הסטודנט בקורס: מבחן בסוף כל סמסטר
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת בבליוגרפיה רשות:
פרקי שלמה, עוזיהו ויאשיהו מתוך תנ"ך שלם