הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תרגיל רמב"ן, 00105.1.1
שם המרצה: מנדלקורן נורית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התלמידה תכיר את הרקע ההיסטורי לכתיבת פירוש הרמב"ן לתורה.
2.   התלמידה תכיר את תופעת הנוסחים השונים של פירוש הרמב"ן, ואת תהליך התהוותם.
3.   התלמידה תפתח כלים ויכולת:
א.   לניתוח מבנה פירוש הרמב"ן.
ב.   להבחנה בין מישורי פרשנות שונים בפירוש הרמב"ן.
ג.   לעמידה על הקשר בין פירוש הרמב"ן לבין הכתוב.
ד.   לעמידה על הקשר בין פירוש הרמב"ן לבין מקורותיו.
ה.   להבנת והכרת ההתייחסויות השונות של הרמב"ן למפרשים שקדמו לו ולפירושיהם.
ו.   להבחנה במסרים המחשבתיים החינוכיים והערכיים שבפירוש הרמב"ן.
4.   התלמידה תכיר מאפיינים הייחודיים לפרשנות הרמב"ן.
5.   התלמידה תכיר מספר 'קווי רוחב' פרשניים בפרשנות הרמב"ן.
6.   התלמידה תכיר מספר 'קווי רוחב' רעיוניים בפרשנות הרמב"ן.
7.   התלמידה תפנים מסרים מחשבתיים חינוכיים וערכיים שעולים מפירוש הרמב"ן.
תיאור הקורס: בקורס זה אנו עוסקות בהכרת שיטתו הפרשנית הייחודית של רמב"ן, ולמסריו המחשבתיים והחינוכיים, תוך התחברות לפירוש רמב"ן מפרשת השבוע או לפירושו המתקשר למועדי השנה.
בשיעורים משולבים תרגילים להפנמת התכנים הנלמדים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור פתיחה: הכרות, רקע היסטורי, ועוד
2 ביאור עניין שלם
3 מילות מפתח ומבנה
4 "ונכתבה זו הפרשה להודיע"
5 "מעשה אבות סימן לבנים"
6 יישוב קשיים בעזרת מניעים פסיכולוגיים
7 לקראת חנוכה- החשמונאים וחטאם
8 ניסים גלויים וניסים נסתרים,
9 מחלוקת רמב"ן ורמב"ם בעניין מעשה שכם
10 יחס הרמב"ן לנס וטבע,
11 לקראת פורים: "ויבז עשו"
12 דברי הרמב"ן בפחד יצחק- פורים .

13 אין מוקדם ומאוחר בתורה
14 לקראת פסח: פרשת החודש
15 בקרובי אקדש
16 שיטת הרמב"ן בייחס לניסים
17 יחס הרמב"ן לארץ ישראל
18 שבתון: דאוריתא ודרבנן
19 הקשר בין פירוש הרמב"ן לתורה ובין דרשותיו
20 מאכל אדם ומאכל בעלי חיים
21 מחלוקת הרמב"ן על הרמב"ם
22 דעת הרמב"ן בעניין שילוח המרגלים וחטאם
23 שיעור סיום: המגמה החינוכית ברמב"ן.
חובות הסטודנט בקורס: - השתתפות פעילה בשיעור.
- מסירת עבודה ביוגרפית על חיי הרמב"ן.
- מסירת תרגילי הכתה בסיום השיעור בו נתנו.
- מבחן בסיום סמסטר א.
- מבחן בסיום סמסטר ב.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 55
רשימה ביבליוגרפית:
1.   איזנשטט מנחם צבי, פירוש הרמב"ן על התורה, ניו יורק, תשי"ט.
2.   בכרך יהושע וארנד משה, ארץ ישראל על פי הרמב"ן מדברי ראשונים במצוות התורה ובמחשבת ישראל , ירושלים, תשי"ח.
3.   חרל"פ יאיר, 'מעשה אבות סימן לבנים' – גזרה יצירה או דוגמה?, המעין, מה, ב (תשס"ה) עמ' 67 – 79.
4.   כהנא קלמן, 'הוספות הרמב"ן לפירושו לתורה' , המעין, ט, א (תשכ"ט), עמ' 25 – 47.
5.   מלמד עזרא ציון, מפרשי המקרא דרכיהם ושיטותיהם, ירושלים, תשל"ח, עמ' 937 – 1021.
6.   ניצן יוסף ואחרים, דרכים בפרשנות המקרא, תל אביב, תש"ס, עמ' 301 – 318; 324 – 326.
7.   סבתו מרדכי, 'על נוסח פירוש רמב"ן לתורה" , מגדים, כג (תשנ"ה), עמ' 71 – 81.
8.   קופרמן יהודה, 'בסוגיית ירידת אברהם מצרימה'; תוכחה מגולה ואהבה מסותרה. בתוך: פשוטו של מקרא, ירושלים, תשס"א, עמ' 84 – 101; 102 – 130 .
9.   שעוועל חיים דב, פירוש הרמב"ן על התורה, ירושלים, תשי"ט.
10.   שעוועל חיים דב, כתבי רמב"ן, ירושלים, תשכ"ח.
11.   תא שמע ישראל, ואחרים, 'משה בן נחמן'. אנציקלופדיה עברית, כרך כד: ירושלים, תשל"ב, עמ' 555 – 571.