הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תרגיל רש"י א, 00104.1.1
שם המרצה: מנדלקורן נורית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג,ד
דרישות קדם: ידיעת שפת רש"י
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הכרת מקומם המרכז, של רש", בפרשנות התורה וחשיבותם העצומה של מפעליו בראיה היסטורית.
2.   הקניית יכולת אבחנה בין קטגוריות פרשניות שונות ( פשט ודרש) והתייחסותו של רש״י אליהן.
3.   הקניית יכולת ניתוח יסודי בדברי רש"׳ והבנת פרושיו לאור מקורותיו השונים.
4.   הקניית מיומנויות להתמודדות עם קשיים שונים בפרושו של רש", כגון:
בס״ד
איפיון סוג, קשי׳ם בכתוב חיפוש ומציאה של מקורת חז״ל לדבר, רש", שימושו של רש״י בכללי פרשנות המקרא על פי חז״ל

5.   הכרת תופעת גר0אות שונות ברש", ותהליך התהוותן.
6.   הכרת שיסות של פרשני רש", תוך התיח0ות לתחומים שונים.
7.   הכרת נושאים מרכזיים החוזרים לאורך פירושיו של רש״י.
8.   הפנמת המסרים האמוניים והערכיים העולים מפרושיו של רש״י.


תיאור הקורס: רקע הסטורי
תפקידו של פרשן התורה ביאור, מיל׳ם בפרושו של רש", תרגום אונקלוס המובא בפרוש רש", היגדים מתודולוגיים של רש"׳ והתייחסות פרשניו אליהם תפיסות שונות בביאור שיטתו הפרשנית של רש",
עומק פשוטו של מקרא בפירוש רש", לעומת הפשטות המתחדשים בכל יום בפירוש הרשב״ם מפרשי רש"׳ ושיטותיהם נ01חאות/גר0אות בפירוש רש", המקורות עליהם מסתמך רש", דרכו של רש", בהבאת מדרשים ובעיבודם אזכור מקורות ע״י רש", סמיכות פרשיות אין מוקדם ומאוחר בתורה אגדות חלוקות דרשת שמות

התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1 שיעור פתיחה: הכרות, רקע היסטורי, ופרושיו
של רש"י לפסוק הראשון של כל אחד
מהחומשים.
2 2 גדולתו של רש"י וחשיבותו פירושו לתורה בעיני
גדולי הדורות ובעיני העם.
פירש רש"י כמטביע חותמם של חז"ל על
דמויות ומאורעות בתורה (העמקה בדמותו של
נח לעומת דמותו של אברהם (בראשית ו ט).
3 תפקידו של פרשן (= סוגי קשיים).
העמקה בפירוש רש"י לפסוק מפרשת לך לך:
(בראשית יד טו: " ויחלק עליהם").
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות בשיעורים.
2.   קריאת חומר בבליוגרפי מתוך חוברת לימוד עצמי שהוכנה לשם כך.
3.   עבודה+מבחן מסכם.

אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 55
רשימה ביבליוגרפית:
חומש עם רש"י
1.   ארנד משה, 'פירוש רש"י לתורה', מחניים, כסלו (תשנ"ג), עמ' 92 – 102.
2.   בלוי הרב טוביה, כללי רש"י, כפר חב"ד, תש"מ.
3.   בלוי הרב טוביה, 'לדרכו החדשה של הרבי מליובביץ' בלימוד פירוש רש"י על התורה', שמעתין, 8,28 (תשל"א) עמ' 7 – 16.
4.   בן שלום חיה ואורית גליק (עורכות), חוברת ביבליוגרפית ללימוד עצמי, פרשנות רש"י, מ. ק. 492, מכללה ירושלים.
5.   בקראט ר' אברהם הלוי, ספר הזכרון, מהדורת הרב פיליפ, פתח תקוה, תשמ"ה, עמ' ז – יב; כט – לו; לח; מו – נג; ס – סג.
6.   ברויאר הרב מרדכי, פרקי מועדות, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 11 – 14.
7.   בראכפעלד הרב מנחם מנדל, יוסף הלל א, ניו יורק, תשנ"ז, עמ' י – יג.
8.   ברלינר אברהם, רש"י על התורה זכור לאברהם, ברלין, תרכ"ז.
9.   הורוויץ יצחק, באר יצחק, מהדורת הרב קופרמן, עמ' 3 – 12.
10.   רש"י השלם א, ירושלים, תשמ"ו.
11.   יפה מרדכי, 'לבוש האורה'. בתוך: אוצר מפרשי התורה, ירושלים, תשי"ח', עמ' 1.
12.   יצחקי ר' שלמה (רש"י ), פירוש רש"י על התורה, מהדורת דפוס ראשון, רג'יו די קלבריה, רל"ה, ד"צ הספריה הלאומית.
13.   כשר הרב מנחם מ. תורה שלמה, ירושלים תשנ"ב.
14.   ליבוביץ נחמה, עיונים לספר שמות, ירושלים, תש"ל, עמ' 495 – 524.
15.   ליבוביץ נחמה וארנד משה, פירוש רש"י על התורה ב, תל אביב, תש"ן,
16.   ליווא הרב יהודה (המהר"ל), גור אריה, בתוך: חומש גור אריה, מהדורת הר' הרטמן, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 45 – 49; 51 – 64.
17.   מזרחי ר' אליהו (הרא"ם), פירוש על פירוש רש"י. בתוך: חומש הרא"ם, מהדורת הר' פיליפ, פתח - תקווה, תשנ"ד, עמ' ה – יא.
18.   מימון י.ל.הכהן(עורך), ספר רש״י, ירושלים, תשט״ז.
19.   פארדו הר' דוד, משכיל לדוד, ונציה, תק"כ, עמ' 2 – 3.
20.   קופרמן הרב יהודה, 'פשוטו של מקרא במשנת הגור אריה'. בתוך: על מקומו של פשוטו של מקרא בשלמות התורה ובקדושתה, ירושלים, תשס"א, עמ' 151 – 166.
21.   קופרמן הרב מרדכי, תורת הרא"ם, ירושלים, תשנ"ט.
22.   קמין שרה, רש"י פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 72 – 75, 268 – 270.
23.   שעוועל חיים דב, פירוש רש"י לתורה, ירושלים, תשמ"ג.
24.   שעוועל חיים דב, פירוש הרמב"ן על התורה, ירושלים, תשי"ט.
-   מרגליות מרדכי(עורך) / אנציקל1פדיה לגדולי ישראל, ת״א , הוצאת יבנה, תשל״ג 1973
-   מימון י.ל.הכהן(עורך) / ספר רש״י, ירושלים , הוצאת מוסד הרב קוק, תשט״ז
-   כשר מנחם מנדל /תורה שלמה , ירושלים , י. א. ויס תרפ״ג 1927
-   ברלינר אברהם / זכור לאברהם- רש״י על התורה, ברלין, תרכ״ז ־ אבינרי יצחק / היכל רש״י, ירושלים , מוסד הרב קוק, תש״ם
/ רש״י השלם, ירושלים , הוצאת מכון אריאל, תשמ״ס 1989
-   קופרמן יהודה / לפשוטו של מקרא , ירושלים , מכללה ירושלים לבנות , תשס״א
-   קופרמן יהודה / על מקומו של פשו0ו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה, ירושלים, מכללה ירושלים
לבנות תשס״ח
-   קופרמן מרדכי יעקב / תורת הרא״ם , ירושלים, תשנ״ט
-   פיליפ משה / חומש הרא״ם , פתח- תקןה , תשנ״ד 1994
-   פיליפ משה/ ספר הזיכרון על רש״י, פתח-תקוה, תשמ״ה 1985
-   הרטמן דוד/ חומש גור אריה השלם למהר״ל מפראג, ירושלים קורן
-   ליבוביץ נחמה / עיונים לספר שמות, ירושלים, הוצאת הסוכנות היהודית תשל״ה
-   ארנד משה, ליבוביץ נחמה/ פירוש רש"׳ עכל התורה עיונים בשיטת!, ת״א הוצאת האוניברסיטה
הפתוחה תש״ן 1990
-   שעוואל חיים דב / פירושי רש"׳ על התורה , ירושלים, מוסד הרב קוק תש״ן
-   אנשין דוד, אנשין נפתלי/ רש״י כפשוט!, ירושלים , הוצאת לשם , תשע״א
־ טוויטו אלעזר / הפשטות המתחדשים בכל יום , ר״ג , אוניברסיטת בר-אילן, תשס״ג
-   גלבח־ שמואל פ. / לפשוטו של רש",, פיית , מפעל רש״י , תשמ״ט 1989
-בלנסון חנה, משולמי רחל , קרומביין שרה (עורכות)מקראה בבליוגרפית לפירוש רש״י, ירושלים,
מכללה ירושלים לבנות , תש״ן