הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תרגיל רש"י א, 00104.1.1
שם המרצה: מנדלקורן נורית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התלמידה תכיר את הרקע ההיסטורי לכתיבת פירוש רש"י לתורה, את מקומו המרכזי של פירושו בפרשנות התורה, וחשיבותו בראיה היסטורית.
2.   התלמידה תכיר את תופעת הנוסחים השונים של פירוש רש"י, את תהליך התהוותם, ותרכוש כלים לעמוד עליהם.
3.   התלמידה תפתח כלים ויכולת:
א.   להבחנה בין מישורי פרשנות שונים בפירוש רש"י.
ב.   לעמידה על הקשר בין פירוש רש"י לבין הכתוב.
ג.   לניתוח והבנת פירוש רש"י לאור מקורותיו, ולעמידה על הקשר בין פירוש רש"י לבין מקורותיו.
ד.   להכרת שיטות שונות של פרשני רש"י ביחס לדרכו הפרשנית
ה.   להכרת שיטות שונות של פרשני רש" ביחס להבנת ביאורי רש"י.
ו.   להבחנה במסרים המחשבתיים החינוכיים והערכיים שבפירוש רש"י.
4.   התלמידה תכיר תחומים שונים בהם עוסקים מפרשני רש"י השונים.
5.   התלמידה תכיר מספר נושאים מרכזיים החוזרים בפרשנות רש"י.
6.   התלמידה תפנים מסרים מחשבתיים חינוכיים וערכיים שעולים מפירושו של רש"י.
תיאור הקורס: בקורס זה אנו עוסקות בהכרת שיטתו הפרשנית הייחודית של רש"י, תוך התחברות לפירוש רש"י מפרשת השבוע או לפירושו ביחס למועדי השנה.
בשיעורים משולבים תרגילים להפנמת התכנים הנלמדים.
מלווה את הקורס חוברת ביבליוגרפית ללמוד עצמי בנושאים: חייו של רש"י, נוסח פירוש רש"י, ופרשני רש"י ועל הבנות להגיש תרגילים מסכמים על כל אחד מהנושאים הללו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1 שיעור פתיחה: הכרות, רקע היסטורי, ופרושיו
של רש"י לפסוק הראשון של כל אחד
מהחומשים.
2 2 גדולתו של רש"י וחשיבותו פירושו לתורה בעיני
גדולי הדורות ובעיני העם.
פירש רש"י כמטביע חותמם של חז"ל על
דמויות ומאורעות בתורה (העמקה בדמותו של
נח לעומת דמותו של אברהם (בראשית ו ט).
3 תפקידו של פרשן (= סוגי קשיים).
העמקה בפירוש רש"י לפסוק מפרשת לך לך:
(בראשית יד טו: " ויחלק עליהם").
4 הגדרות שונות לפשט ולדרש
5 סוגי מילוי פערים בפירוש רש"י.
6 תולדות- השוואה, העמקה וסיכום (3)
7 השוואה בין פירושי רש" לפירושי הרשב"ם
8 ספריתו של רש"י
9 הנוסחים ברש"י
10 ההיגד המתודולוגי בבראשית ג ח: "וישמעו"
11 מהו מדרש ש"אינו מתיישב אחר המקרא",
12 'דרכו של רש"י בהבאת מדרשים
13 ציון מקור ברש"י,
14 ציטוט פסוק ברש"י
15 עבוד מקורות על ידי רש"י
16 יחסו של רש"י לתרגום אונקלוס
17 נוטריקון בפירוש רש"י
18 גימטרייה בפירוש רש"י
19 'קבלה' בפירוש רש"י לתורה
20 משמע ופשט
21 עיבוד והרכבת מדרשים על ידי רש"י
22 הקושי של רש"י בכתוב
23 זיהוי ופירוש שמות על ידי רש"י
24 המשך+ סיכום הלימוד בקורס זה
חובות הסטודנט בקורס: - השתתפות פעילה בשיעור.
- מסירת תרגילי הכתה בסיום השיעור בו נתנו.
- קריאת חומר בבליוגרפי מתוך חוברת לימוד עצמי (ביבליוגרפיה: 4) שהוכנה לשם כך.
- מסירת עבודות על החומר הנ"ל במועדם:
עבודה ביבליוגרפית ראשונה: רקע היסטורי: עד שיעור אחרון לפני חנוכה.
עבודה ביבליוגרפית שניה: נוסח פירוש רש": עד שיעור אחרון בסמסטר א.
עבודה ביבליוגרפית שלישית: פרשני רש"י: עד מועד א להגשת עבודות של סמסטר א.
-מבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 55
רשימה ביבליוגרפית:
חומש עם רש"י
1.   ארנד משה, 'פירוש רש"י לתורה', מחניים, כסלו (תשנ"ג), עמ' 92 – 102.
2.   בלוי הרב טוביה, כללי רש"י, כפר חב"ד, תש"מ.
3.   בלוי הרב טוביה, 'לדרכו החדשה של הרבי מליובביץ' בלימוד פירוש רש"י על התורה', שמעתין, 8,28 (תשל"א) עמ' 7 – 16.
4.   בן שלום חיה ואורית גליק (עורכות), חוברת ביבליוגרפית ללימוד עצמי, פרשנות רש"י, מ. ק. 492, מכללה ירושלים.
5.   בקראט ר' אברהם הלוי, ספר הזכרון, מהדורת הרב פיליפ, פתח תקוה, תשמ"ה, עמ' ז – יב; כט – לו; לח; מו – נג; ס – סג.
6.   ברויאר הרב מרדכי, פרקי מועדות, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 11 – 14.
7.   בראכפעלד הרב מנחם מנדל, יוסף הלל א, ניו יורק, תשנ"ז, עמ' י – יג.
8.   ברלינר אברהם, רש"י על התורה זכור לאברהם, ברלין, תרכ"ז.
9.   הורוויץ יצחק, באר יצחק, מהדורת הרב קופרמן, עמ' 3 – 12.
10.   רש"י השלם א, ירושלים, תשמ"ו.
11.   יפה מרדכי, 'לבוש האורה'. בתוך: אוצר מפרשי התורה, ירושלים, תשי"ח', עמ' 1.
12.   יצחקי ר' שלמה (רש"י ), פירוש רש"י על התורה, מהדורת דפוס ראשון, רג'יו די קלבריה, רל"ה, ד"צ הספריה הלאומית.
13.   כשר הרב מנחם מ. תורה שלמה, ירושלים תשנ"ב.
14.   ליבוביץ נחמה, עיונים לספר שמות, ירושלים, תש"ל, עמ' 495 – 524.
15.   ליבוביץ נחמה וארנד משה, פירוש רש"י על התורה ב, תל אביב, תש"ן,
16.   ליווא הרב יהודה (המהר"ל), גור אריה, בתוך: חומש גור אריה, מהדורת הר' הרטמן, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 45 – 49; 51 – 64.
17.   מזרחי ר' אליהו (הרא"ם), פירוש על פירוש רש"י. בתוך: חומש הרא"ם, מהדורת הר' פיליפ, פתח - תקווה, תשנ"ד, עמ' ה – יא.
18.   מימון י.ל.הכהן(עורך), ספר רש״י, ירושלים, תשט״ז.
19.   פארדו הר' דוד, משכיל לדוד, ונציה, תק"כ, עמ' 2 – 3.
20.   קופרמן הרב יהודה, 'פשוטו של מקרא במשנת הגור אריה'. בתוך: על מקומו של פשוטו של מקרא בשלמות התורה ובקדושתה, ירושלים, תשס"א, עמ' 151 – 166.
21.   קופרמן הרב מרדכי, תורת הרא"ם, ירושלים, תשנ"ט.
22.   קמין שרה, רש"י פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 72 – 75, 268 – 270.
23.   שעוועל חיים דב, פירוש רש"י לתורה, ירושלים, תשמ"ג.
24.   שעוועל חיים דב, פירוש הרמב"ן על התורה, ירושלים, תשי"ט.
-   מרגליות מרדכי(עורך) / אנציקל1פדיה לגדולי ישראל, ת״א , הוצאת יבנה, תשל״ג 1973
-   מימון י.ל.הכהן(עורך) / ספר רש״י, ירושלים , הוצאת מוסד הרב קוק, תשט״ז
-   כשר מנחם מנדל /תורה שלמה , ירושלים , י. א. ויס תרפ״ג 1927
-   ברלינר אברהם / זכור לאברהם- רש״י על התורה, ברלין, תרכ״ז ־ אבינרי יצחק / היכל רש״י, ירושלים , מוסד הרב קוק, תש״ם
/ רש״י השלם, ירושלים , הוצאת מכון אריאל, תשמ״ס 1989
-   קופרמן יהודה / לפשוטו של מקרא , ירושלים , מכללה ירושלים לבנות , תשס״א
-   קופרמן יהודה / על מקומו של פשו0ו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה, ירושלים, מכללה ירושלים
לבנות תשס״ח
-   קופרמן מרדכי יעקב / תורת הרא״ם , ירושלים, תשנ״ט
-   פיליפ משה / חומש הרא״ם , פתח- תקןה , תשנ״ד 1994
-   פיליפ משה/ ספר הזיכרון על רש״י, פתח-תקוה, תשמ״ה 1985
-   הרטמן דוד/ חומש גור אריה השלם למהר״ל מפראג, ירושלים קורן
-   ליבוביץ נחמה / עיונים לספר שמות, ירושלים, הוצאת הסוכנות היהודית תשל״ה
-   ארנד משה, ליבוביץ נחמה/ פירוש רש"׳ עכל התורה עיונים בשיטת!, ת״א הוצאת האוניברסיטה
הפתוחה תש״ן 1990
-   שעוואל חיים דב / פירושי רש"׳ על התורה , ירושלים, מוסד הרב קוק תש״ן
-   אנשין דוד, אנשין נפתלי/ רש״י כפשוט!, ירושלים , הוצאת לשם , תשע״א
־ טוויטו אלעזר / הפשטות המתחדשים בכל יום , ר״ג , אוניברסיטת בר-אילן, תשס״ג
-   גלבח־ שמואל פ. / לפשוטו של רש",, פיית , מפעל רש״י , תשמ״ט 1989
-בלנסון חנה, משולמי רחל , קרומביין שרה (עורכות)מקראה בבליוגרפית לפירוש רש״י, ירושלים,
מכללה ירושלים לבנות , תש״ן