הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מכון , 64038.1.1
שם המרצה: גיסין נעמי
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 4 ש"ש, 8 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: קורס ליקויי למידה א' ב', מבוא להוראת הקריאה, הוראת הקריאה בחנ"מ, הוראה מתקנת בחשבון, שיטות קריאה, כתיבה מתקנת, עיצוב התנהגות.
מטרות / תוצרי למידה: הקורס מתמקד בהתנסות הסטודנטים בהוראה אינדיבידואלית לתלמיד עם קשיי למידה תוך שמירה על קשר רציף עם הורי התלמיד וגורמי חוץ רלוונטיים. הסטודנטים יבנו שיעורים מותאמים ויתמקדו בהוראת אסטרטגיות למידה המכוונות ללמידה עצמאית, יתנסו בכתיבת תל"א ודו"ח חינוכי תוך הערכה מעצבת ומסכמת מהמדריך המלווה את התהליך.
הסטודנט ירכוש כלים לאיסוף המידע לצורך כתיבת פרופיל תלמיד קדם תל"א תוך תכלול כלל המידע מההורים, צוות בית הספר, גורמים טיפוליים, קריאת אבחון פורמאלי, העברת אבחון בלתי פורמאלי והיכרות עם התלמיד.
-הסטודנט יכתוב תכנית לימודים אישית באופן מקצועי ויעיל תוך ביצוע מעקב לאורך השנה.
-הסטודנט יבנה ויעביר שיעורים מותאמים לצרכי התלמיד תוך כתיבת מערך שיעור ממוקד ואופרטיבי ויכתוב רפלקציה לאחר העברתו.
- הסטודנט יכיר ויישם אסטרטגיות להוראה מתקנת יעילה עבור תלמידים עם קשיי למידה, יפתח שיקול דעת מקצועי
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהתנסות בהוראה אינדיבידואלית לתלמיד לקוי למידה בליווי הדרכה אישית וקבוצתית ממד"פית המכון. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בבניית מערכי שיעור המותאמים לתלמיד ולצרכיו, כתיבת מטרות אופרטיביות לכל שיעור תוך התמקדות בהקניית אסטרטגיות למידה, עריכת רפלקציה אישית ומקצועית ובדיקת התקדמות התלמיד בהתאם למטרות השנתיות שנקבעו תוך יצירת קשר עם גורמי חוץ המטפלים בתלמיד ותאום המטרות וההתקדמות בראיה הוליסטית. כל זאת תוך יישום ההדרכה ופיתוח קשרי מודרך-מדריך לשם הפריה אישית ומקצועית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 העברת אבחון בלתי פורמאלי לתלמיד על מנת למקד את מוקדי החוזק והמוקדים לחיזוק
2 תצפית הסטודנט על התלמיד בבית הספר וכתיבת דו"ח תצפית
3 שיחה עם הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר וכתיבת דו"ח שיחה
4 כתיבת פרופיל קדם תל"א וכתיבת תל"א תוך ביצוע מעקב התקדמות לאורך השנה
5 קביעה וניהול פגישה עם הורי התלמיד להצגת התל"א ושיח מעמיק על התלמיד והתקדמותו
6 מסירת שיעורים מותאמים לתלמיד תוך התמקדות בהוראת אסטרטגיות למידה וכתיבת מערך שיעור אופרטיבי
7 כתיבת דו"ח חינוכי ושליחתו להורים בסוף התהליך.
8 השתתפות ויישום 11 מפגשי הדרכה אישיים/ קבוצתיים עם המדריך ופיתוח יחסי מדריך- מודרך.
חובות הסטודנט בקורס: במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בבניית מערכי שיעור המותאמים לתלמיד ולצרכיו, כתיבת מטרות אופרטיביות לכל שיעור תוך התמקדות בהקניית אסטרטגיות למידה, עריכת רפלקציה אישית ומקצועית ובדיקת התקדמות התלמיד בהתאם למטרות השנתיות שנקבעו תוך יצירת קשר עם גורמי חוץ המטפלים בתלמיד ותאום המטרות וההתקדמות בראיה הוליסטית. כל זאת תוך יישום ההדרכה ופיתוח קשרי מודרך-מדריך לשם הפריה אישית ומקצועית.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
נוכחות 10%
תלקיט 20%
תרגילים 30%
הוראת שיעורים 40%
רשימה ביבליוגרפית:
גילת, ע' (2006). תהליכי התערבות בקבוצות יעוץ להורים לילדים בעלי לקויות למידה. עיון ומחקר בהכשרת מורים.19-48
טלמור, מ' (2003). הוראה מתקנת הלכה למעשה. תלפיות-המכללה האקדמית לחינוך.
משרד החינוך (2018). חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11) התשע"ח- חוק ההכלה וההשתלבות.
משרד החינוך (2007) תכנית חינוכית יחידנית- מסמך טיוטה (2007). מנהל פדגוגי והאגף לחינוך מיוחד, תל-אביב.
קניאל, ש' (2006) ספר האסטרטגיות ללמידה: ללמוד איך ללמוד . תל-אביב: המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
שמש,ד' (2008). פסיפס: התמודדות עם ליקוי למידה: היבטים חדשניים. הוצ' האוניברסיטה הפתוחה.
Perfetti, C. A., Landi, N., & Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading comprehension skill. In M. Snowling & C. Hulme, (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 227-253). Malden, MA : Blackwell Publishing.
Reed, P. ( 2008) Let's Put the Planning back in Individual Educational Program