הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראה מתקנת בלימודי קודש, 84028.1.1
שם המרצה: פלדמן יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התלמיד יכיר את מגוון ליקויי וקשיי הלמידה ויבין את דרכי הלמידה שלהם, האתגרים אתם הם מתמודדים והצרכים הרגשיים, חברתיים שלהם
2.   התלמיד יכיר כלים ודרכים לעזור לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
3.   המורה יכין שיעור הנותן מענה לצרכי התלמיד בידע ובכלים הנדרשים במקצועות הקודש.
תיאור הקורס: 1.   היכרות עם מגוון הלקויות והנכויות המרכיבות את החינוך המיוחד
2.   היכרות עם הקשיים והאתגרים אתם מתמודד התלמיד עם הלקויות והשפעתן על יכולת הלמידה של התלמיד
3.   לימודי הקודש – ייחודם, האתגרים בלימודם והמיומנויות הנדרשות.
4.   אסטרטגיות למידה וכלי עזר לתמיכה וסיוע לתלמיד המתקשה.
5.   אסטרטגיות הוראה - - התמודדות עם בעיות התנהגות
6.   מערך השיעור – דרכי הכנתו
7.   תכנון מהלך השיעור
8.   שילוב מענים שונים במהלך השיעור
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ליקויי וקשיי למידה   סימפסון, ש., הילד לקוי הלמידה בבית ובבית הספר. הוצאת ד.חוקת ובניו. 1994

קוזמינסקי, ל' ( 1993 ), מפגש ראשון עם מילה חדשה: הבדלים בין תלמידים לקויי למידה ובין
. תלמידים משיגים, חלקת לשון, 12-11 , עמ' 70-61
2 לקויות בתחום האורייני והאתגרים שלהם בכיתה   נאון, ד.; מילשטיין, א.; מרום, מ. 2011 .שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי-ספר יסודיים: מעקב אחר יישום "פרק השילוב" בחוק חינוך מיוחד. דמ-586-11 ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

3 ההפרעות השונותהתמודדות עם בעיות התנהגות   Bakker, J.T.A.; Denessen, E.; Bosman, A.M.T.; Krijger, E.M.; and Bouts, L. 2007. Sociometric Status and Self-image of Children with Specific and General. Learning Disability Quarterly 30 (1): 47-62.
בארקלי, ר. (2013). לשלוט בADHD מדריך מלא ומוסמך להבנת הפרעות קשב וריכוז. הוצאת גלילה.תל אביב.
היימן, ט.:100 . הסתגלות חברתית של תלמידים לקויי למידה. בתוך ט. היימן וד. אולניק- שמש )עורכות(, פסיפס: התמודדות עם לקויי למידה – היבטים חדשים )עמ' 31 - 42 .)תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
4 לימודי הקודש ומאפייניהם   קנריק צ. הוראת שפת הגמרא: http://old.lifshiz.macam.ac.il/m/pages/M0631/M0631063a.html
•   שוורץ י. הוראת תורה שבעל פה (עבודת דוקטוראט) http://www.daat.ac.il/daat/toshba/horaat/b6-2.htm
5 אסטרטגיות למידה  
מליץ, ע' ומליץ, צ' (1993). אסטרטגיות למידה: תיאוריה ומעשה , באר שבע : המכון לשיפור הישגים לימודיים, עמ' 46-33, עמ' -97.

קוזמינסקי, א' ונתן, נ' (2000). מיפוי מושגי – אמצעי לשיפור למידה מטקסטים אצל תלמידים חלשים. ד"ש, 22, עמ' 57-39.
6 אסטרטגיות הוראה
  חטיבה, נ' (2003). תהליכי הוראה בכיתה (עמ' 110 – 115). תל אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה.
7 פרופיל כיתה
תכנון השיעור   השעה הפרטנית בדגם תכנית אל"ה
אגף א' לחינוך על יסודי המנהל הפדגוגי משרד החינוך. תשע"ז
8 מערך השיעור
חב"ד
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות בקבוצות העבודה, הגשת עבודה.
ההשתתפות בהתנסויות 20%, העבודה 80%
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
•   בות', ט.; איינסקו, מ. 2009 .אינדקס להכלה: קידום הלמידה וההשתלבות של כלל התלמידים בבית- הספר. המרכז לחקר חינוך להכלה. אחווה, חיפה (הוצאה עברית(.
•   המועצה הלאומית לשלום הילד, 2011 .ילדים בישראל: שנתון 2011 .ירושלים.
•   הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל ("ועדת דורנר"), ינואר 2009 .
•   דין וחשבון. .2012 נובמבר: נדלה . http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/Dorner.pdf
•   הס, א' (2011). ראיה שונה בשילוב: זיהוי וטיפוח "פוטנציאל הצמיחה" של תלמידים עם לקויות ראיה המשולבים בחינוך הרגיל. ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך ב. מערכות חינוך וחברה (עמ' 87-107). חיפה: אחוה. (1218093)
•   באומינגר, נ', בן ארצי, ג' וקמחי, י' (2007). שילוב חינוכי וחברתי אצל ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. בתוך ש' רייטר, י' לייזר, וג' אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות החינוך (עמ' 461-497). חיפה: אחוה. (1167824)
•   ויזל, א' (2007). שילוב או שוליות: סוגיות בשילוב תלמידים חרשים וכבדי שמיעה. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 357-396). חיפה: אחוה. (1218095)
•   חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 321-355). חיפה: אחוה. (1163073)
•   טלמור, ר' (2007). עמדות מורים באשר לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות לימוד רגילות. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 157-195). חיפה: אחוה. (1177940(
•   טלמור רחל, רייטר שונית, פייגין נעמי. תשס"ה 2005. שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים דפים 39, כתב עת לעיון, למחקר ולהוראה בהכשרת מורים, מכון מופ"ת, עמ' 10-34
•   נאון, ד.; מילשטיין, א.; מרום, מ. 2011 .שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי-ספר יסודיים: מעקב אחר יישום "פרק השילוב" בחוק חינוך מיוחד. דמ-586-11 ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.
•   סנדלר-לף, א.; נאון, ד. 1997 .שילוב תלמידים עם שיתוק מוחין בחינוך הרגיל: הערכה של תכנית המח"ר – מרכז תמיכה לילדים עם שיתוק מוחין המשולבים בחינוך הרגיל. דמ-316-97 ,מאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל, ירושלים.
•   Bakker, J.T.A.; Denessen, E.; Bosman, A.M.T.; Krijger, E.M.; and Bouts, L. 2007. Sociometric Status and Self-image of Children with Specific and General. Learning Disability Quarterly 30 (1): 47-62.
•   Bradley, D.F.; King-Sears, M.E.; and Tessier-Switlick, D.M. 1997. Teaching Students in Inclusive Settings, From Theory To Practice. Allyn and Bacon, Boston.
•   Buysee, V.; and Bailey, B.D. 1993. "Behavioral and Developmental Outcomes in Young Children with Disabilities in Integrated and Segregated Settings: A Review of Comparative Studies". The Journal of Special Education 26:434-459.
•   Chamberlain, B.; Kasari, C.; and Rotheram-Fuller, E. 2006. "Involvement or Isolation? The social Networks of Children with Autism in Regular Schools". Journal of Autism and Developmental Disorders 37:230-242.
•   Cole, C.M.; Waldron, N.; and Majd, M. 2004. "Academic Progress of Students Across Inclusive and Traditional Settings". Mental Retardation 42:136-144.
מקורות מכון ברוקדייל, טבת תשע"ג (ינואר 2013) :
כהן-נבות, מ.; לוי, ד.; קונסטנטינוב, ו.; עוואדיה, א.; ברוך-קוברסקי, ר.; ט. חסין. 2009 .מיפוי דרכי שירותים ופתרונות מוצעים. דמ-623-12 .לף, י.; ריבקין, ד.;
מילשטיין, א. 2012 .ילדי עולים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים: חסמים לצריכת
מרום, מ.; ברמן, א.; בן-נון, ש.; מוצן, ג. 2007 .תכנית שילוב כשותפות. דמ-482-07 אחר יישום "פרק השילוב" בחוק חינוך מיוחד. דמ-586-11 .נאון, ד.;
מילשטיין, א.; מרום, מ. 2011 .שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי-ספר יסודיים: מעקב
שגיב, נ.; מילשטיין, א.; בן, א. 2011 .מיפוי מרכזים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. דמ-581-11 .
שטרוסברג, נ.; נאון, ד.; זיו, ע. 2008 .ילדים עם צרכים מיוחדים באוכלוסייה הבדואית בנגב. דמ-503-08. שרון, א.; צ'סנר, ס.; אור-נוי, א.;
שטרוסברג, נ.; וילנסקי, ד.; נאו, ד. 2008 .תכנית עידוד לטיפול בילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז (ADHD (בארבעה בתי-ספר בירושלים - תמצית מחקר הערכה.08-26-