הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עיונים במורה נבוכים, 86077.1.1
שם המרצה: גורפינקל אלי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: היכרות עם סוגיות מרכזיות במשנתו הפילוסופית והדתית של הרמב"ם ובמשמעויותיה לעולמם ההגותי והדתי של הלומדים
תיאור הקורס: מאז נכתב מורה הנבוכים במאה ה-12, הוא הפך לספר היסוד של ההגות היהודית בימי הביניים. סמכותו של 'הנשר הגדול' הקנתה חשיבות רבה לדבריו, ותנועות רוחניות ניסו להצביע על זיקתם האפשרית של רעיונותיהם לדבריו. תהליך זה התאפשר היות והחיבור נכתב בסגנון ייחודי שתכליתו הצנעה של כוונת המחבר 'האמיתית'.
מטרת הקורס היא עיון בכמה סוגיות מרכזיות בפילוסופיה המיימונית, סקירת דרכי הפירוש המרכזיות שהוצעו לחיבור בכלל ולסוגיות הנלמדות בפרט.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 למי מיועד החיבור
2 הפולמוסים על מורה הנבוכים
3 היחס למורה הנבוכים במשך הדורות
4 דרכי הפרשנות של מורה הנבוכים
5 קמיעות; מזוזה; קברי צדיקים; שדים ורוחות
6 הרמב"ם ותורת הקבלה
7 מעשה בראשית ומעשה מרכבה
8 מהות הנבואה
9 מדרגות הנבואה
10 נבואה בחו"ל ונבואה על ידי גוי
11 מופתי הנבואה
12 חזרה וסיכום
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בשיעורים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
כתבי הרמב"ם: מהדורות מומלצות
כתבי הרמב"ם הודפסו במהדורות רבות. חלקם תורגמו מערבית-יהודית ע"י מתרגמים שונים. כאן צוינו המהדורות הנחשבות מדויקות ועדכניות, אם כי יש מעלות רבות גם בהוצאות האחרות. בנוסף, קיימות גם מהדורות טובות הכוללות חלקים או חטיבות מחיבוריו, וגם הן לא צוינו כאן.
איגרות הרמב"ם, הרב יצחק שילת, מקור תרגום וביאור, ירושלים תשנ"ה
ביאור מלאכת ההגיון, הרב יוסף קאפח, קרית אונו תשנ"ז
הקדמות הרמב"ם למשנה, הרב יצחק שילת, מקור תרגום וביאור, ירושלים תשנ"ב
כתבים רפואיים, מונטנר זיסמן, מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ז
מורה הנבוכים, מיכאל שורץ (תרגום), תרגום מדעי חדש, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ג
משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון, מקור ותרגום, הרב יוסף קאפח (תרגום),ירושלים תשכ"ג-תשכ"ט
משנה תורה להרמב"ם, שבתי פרנקל (עורך), בני-ברק תשל"ה-תשס"ז; מהדורת הרב שילת
שמונה פרקים לרמב"ם, מיכאל שורץ (תרגום) , ירושלים תשע"א

ספרות המחקר
מפאת היקפה הרב של ספרות המחקר על הרמב"ם, צוינו כאן מבחר מקורות כלליים בלבד.
אורבאך שמחה בונם, עמודי המחשבה הישראלית, המחלקה לתרבות ולחינוך תורניים בגולה, תשל"ב, ח"ב, עמ' 327–518
אוריין מאיר, המורה לדורות, ירושלים תשכ"ז
בלידשטיין יעקב, עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"א
[הרב] בלס יונתן, מנפת צוף, נווה צוף תשס"ו
גוטליב יעקב, שכלתנות בלבוש חסידי: דמותו של הרמב"ם בחסידות חב"ד, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ו
גורפינקל אלי, "האומנם "שכח הרמב"ם מקרא מפורש"? : גובה ערכי האדם בהלכות ערכים", HUCA 84–85, החלק העברי, עמ' קטו–קלו
גורפינקל אלי, "הרמב"ם והקבלה – ביבליוגרפיה מוערת", הרמב"ם בנבכי הסוד: מחווה למשה חלמיש, אברהם אלקיים ודב שוורץ (עורכים) [=דעת 64-66 (תשס"ט)], עמ' 417–485
גורפינקל אלי, "פירוש ר' דוד אבן יחייא להקדמת מורה הנבוכים לרמב"ם, קֹבץ על יד 24 (תשע"ו), עמ' 259–350
הלברטל משה, הרמב"ם, סדרת גדולי הרוח והיצירה, ירושלים תשס"ט
ווקס, "החסידות והרמב"ם", קובץ הרמב"ם במלאת שמונה מאות שנה לפטירתו, [=סיני קלה–קלו], יוסף אליהו מובשוביץ (עורך), ירושלים תשס"ה, עמ' תי–תכד
ונדר, "פרשנות הרמב"ם בגליציה", קובץ הרמב"ם במלאת שמונה מאות שנה לפטירתו, [=סיני קלה–קלו], יוסף אליהו מובשוביץ (עורך), ירושלים תשס"ה, עמ' תד–תט
חלמיש משה (עורך), דעת הרמב"ם, ילקוט מאמרים בחקר משנת הרמב"ם, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ד
טברסקי יצחק, "לדמותו של הרמב"ם", אסופות י (תשנ"ז), עמ' ט–לה
טברסקי יצחק, הלכה והגות: קוי יסוד במשנתו של הרמב"ם, האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ה–תשנ"ז
טברסקי יצחק, מבוא למשנה תורה לרמב"ם, מאגנס, ירושלים תשנ"א
יעבץ זאב, תולדות ישראל, אחיעבר, תל-אביב תרצ"ה, חי"ב, עמ' 1–53
ישפה רפאל, פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרס"ג עד הרמב"ם, האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ה-תשס"ז, ח"ג: הרמב"ם
לוינגר יעקב, הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק, מוסד ביאליק, ירושלים תש"ן
סיראט קולט, הגות פילוסופית בימי הביניים, כתר, ירושלים תשל"ה, עמ' 213–299
קלנר מנחם, גם הם קרויים אדם: הנכרי בעיני הרמב"ם, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"ו
רביצקי אביעזר (עורך), הרמב"ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות, ירושלים תשס"ט
שביד אליעזר, הפילוסופים הגדולים שלנו, ידיעות אחרונות, תל-אביב תשנ"ט, עמ' 161–330
שביד אליעזר, עיונים בשמונה פרקים לרמב"ם, ירושלים תשכ"ט
שוורץ דב, אמונה ותבונה, אוניברסיטה משודרת, תשס"א
שוורץ דב, סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"א
שטראוס ליאו, 'אופיו הספרותי של מורה הנבוכים', ירושלים ואתונה: מבחר כתבים, אהוד לוז (תרגום), מוסד ביאליק ומכון ליאו בק,   ירושלים תשס"א, עמ' 167–205
[הרב] שילת יצחק, בין הכוזרי לרמב"ם, ירושלים תשע"א
שצמילר יוסף, "לתמונת המחלוקת הראשונה על כתבי הרמב"ם", ציון לד (תשכ"ט), עמ' 126–144

Kellner Menachem, Maimonides' Confrontation with Mysticism, Portland, Orego 2006