הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ליקויי שמיעה, 84044.1.1
שם המרצה: ריגר מתניה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה:    הסטודנטים יכירו מושגים בהקשר להתפתחות השמיעה וקשיים בתחום
   הסטודנטים יכירו מהי לקות שמיעה וההשלכות בחיי היום יום (היבטים חברתיים ורגשיים)
   הסטודנטים יכירו מהם הצרכים של תלמידים עם לקויי שמיעה
   הסטודנטים יכירו מהן המסגרות החינוכיות לתלמידים עם ליקויי שמיעה
   הסטודנטים ילמדו מהן האסטרטגיות ודרכי ההוראה המותאמות לתלמידים עם ליקויי שמיעה
   הסטודנטים יכירו מהם דרכי השילוב של תלמידים עם ליקויי שמיעה בחינוך הרגיל.
   הסטודנטים יכירו מהם אמצעי העזר לקידום תלמידים עם ליקויי שמיעה
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהיכרות עם מושגי יסוד בתחום התפתחות וקשיים של תפקודי השמיעה. הקורס יתאר מהם ההשלכות החברתיות והרגשיות של תלמידים עם קשיי שמיעה. הקורס יעסוק מהם דרכי ההוראה המותאמות לאותם לתלמידים, אמצעי העזר ואנשי הצוות העוזרים לקידומם של תלמידים ליקויי שמיעה. הקורס יעסוק בדרכים לשלב תלמידים עם ליקויי שמיעה בחינוך הרגיל.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגדרה מהי לקות שמיעה (כבדי שמיעה וחרשים)
2 התפתחות שמיעה תקינה ולקויה
3 התפתחות שמיעה תקינה ולקויה
4 אטיולוגיה
5 השלכות הקשיים מבחינה לימודית, חברתית ורגשית

חובה: שטרמן ופרידמן, 2014: 239-294
6 השלכות הקשיים מבחינה חברתית ורגשית
7 מכשירי שמיעה
8 מכשירי שמיעה
9 כיתה מונגשת
10 כיתה מונגשת
11 תפקיד המורה - דרכי הוראה
12 תפקיד המורה - דרכי הוראה
13 אנשי צוות הקשורים לתלמידים עם ליקויי שמיעה
14 שילוב תלמידים עם ליקויי שמיעה
חובות הסטודנט בקורס: ניתוח מאמר

הגשת עבודת סיכום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
חובה:
1.   שטרמן ר' ופרידמן נ' (2014). היכולות התחביריות של ילדים עם ליקוי שמיעה בגילאי בית הספר והשפעתן על הבנת הנקרא. בתוך מוסט, ט., ורינגוולד-פרימרמן, ד. (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים: היבטים תאורטיים ויישומיים (עמ' 239-294). תל אביב: מופת.
רשות:
1.   אנדרסן, ק' (2001). קשר בין רמת ירידה ממושכת בשמיעה לבין היבטים פסיכולוגיים- חברתיים וצרכים חינוכיים. לראות את הקולות, 1 ,78-80.
2.   בני-נוקד, ש', אינגבר, ש' ורינגוולד-פרימרמן, ד' (2014). הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? אתגרים בשילוב ילדים בגיל הרך עם ליקוי שמיעה. בתוך ט, מוסט, וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים (כרך ב', עמ' 49-97). תל אביב : מכון מופ"ת.
3.   ויזל, א' (2007). שילוב או שוליות: סוגיות בשילוב תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר(עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות החינוך ( 357-396) חיפה: אחווה.
4.   ויזל, א' וזנדברג, ש' (2002). סוגיות בחינוך מיוחד- יחידה 8: ליקויי שמיעה: חינוך תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. האוניברסיטה הפתוחה.
5.   פלאוט, א' (1994). תלמידים לקויי שמיעה: אתגרים בחינוך ובהוראה, קרית ביאליק: אח.
6.   פלאוט, א' (2007) מה נשתנה? ההיסטוריה של מסגרות החינוך לתלמידים עם ליקוי בשמיעה בישראל 1932-2005 .תל-אביב: מכון מופ"ת.
7.   צח, נ' (2014). אתגרים בשילוב תלמידים עם ליקוי שמיעה במסגרות חינוך רגילות. מתוך ט, מוסט, וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים (כרך ב', עמ' 11-48). תל אביב : מכון מופ"ת.
8.   שטרן, ה' וזנדברג, ת' (2014). מבנה-על למערך שיעור שפתי-קוגניטיבי: מודל להוראת תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. מתוך ט, מוסט, וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים (עמ' 300-345). תל אביב : מכון מופ"ת.
Fitzpatrick, E. M., Gaboury, I., Durieux-Smith, A., Coyle, D., Whittingham, J., & Nassrallah, F. (2019). Auditory and language outcomes in children with unilateral hearing loss. Hearing research, 372, 42-51.
‏Judge, P. D., Jorgensen, E., Lopez-Vazquez, M., Roush, P., Page, T. A., Moeller, M. P., ... & Buchman, C. (2019). Medical Referral Patterns and Etiologies for Children With Mild-to-Severe Hearing Loss. Ear and hearing, 40(4), 1001-1008.