הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ספרות האמוראים, 86373.2.1
שם המרצה: דובאוויק יוסף
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: כדרישת המוסד.
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקרוס היא היכרות עיונית בחיבורים מתקופת האמוראים (שני התלמודים וספרי המדרש השייכים לתקופה). במהלך השיעורים נעיין בסוגיות נבחרות מתוך דגש על מקורות הסוגיות, התהוותן והתפתחותן והיחס בין החיבורים.

תוצרי למידה:
לפתח מודעות לדרכים בהן ניתן לעיין במקורות אלה והמורכבות במקורות מקבילות
לרכוש כלים דידקטיים חדשים עבור הוראת טקסטים שונים
תיאור הקורס: בקורס נעסוק בחיבורים מתקופת האמוראים; שני התלמודים ושלשה חיבורי מדרש מן התקופה. נעיין בסוגיות נבחרות מתוכם, עם ערנות ורגישות למרכיבם ויעדם, ונדון ביחס של המקבילות ביניהם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא וסקירת ביבליוגרפית
2 הסוגיא בתלמוד הבבלי
3 ספרות התנאים אצל האמוראים
4 בין בבל וארץ ישראל
5 בראשית רבה
6 ויקרא רבה
7 פסיקתא דרב כהנא
חובות הסטודנט בקורס: אין
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
אגרת רב שרירא גאון, מהד' ב"מ לוין, חיפה תרפ"ח, עמ' 43-5
אלבק, חנוך, בראשית רבה, מבוא, ירושלים תשנ"ו
---, מחקרים בברייתא ותוספתא, ירושלים תש"ד
אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים תשס"ב
---, מבואות לספרות האמוראים, ירושלים תשכ"ב
הבלין, שלמה זלמן, מסורת התורה שבעל-פה, ירושלים תשע"ב
זוסמן, יעקב, 'ושוב לירושלמי נזיקין', מחקרי תלמוד א (תש"ן), עמ' 133-55
---, 'מסורת-לימוד ומסורת-נוסח', בתוך: מחקרים בספרות התלמודית, ירושלים תשמ"ג, עמ' 76-12
'פרקי ירושלמי', מחקרי תלמוד ב (תשנ"ג), עמ' 283-220
---, "תורה שבעל פה" פשוטה כמשמעה - כוחו של קוצו של יו"ד, ירושלים תשע"ט
מלמד, עזרא ציון הכהן, פרקי מבוא לספרות התלמוד, ירושלים תשל"ג
מנדלבוים, דב, פסקיתא דרב כהנא, מבוא, ניוארק תשמ"ז
מרגליות, מרדכי, ויקרא רבה, מבוא, ניו יורק וירושלים תשנ"ג
פרידמן, שמא יהודה, לתורתם של תנאים: אסופות מחקרים, ירושלים תשע"ג
---, סוגיות בחקר התלמוד הבבלי, ניו יורק וירושלים תש"ע
רוזנטל, דוד, 'מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל', קתדרה 92 (תשנ"ט), עמ' 48-7
רייזל, ענת, מבוא למדרשים, אלון שבות תשע"א