הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגית הבחירה החופשית, 86396.2.1
שם המרצה: ואלטר שי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת העל של הקורס היא הכרה כללית של סוגיית הבחירה החופשית כפי שהיא משתקפת במקורות יהודיים לאורך ההיסטוריה היהודית. הקורס יינתן מתוך נקודת מבט דיאכרונית הסוקרת את התקופות השונות בהם קיים עיסוק בסוגיה זאת.
א.   הסטודנט יכיר מערכת המושגים הפילוסופיים הקשורה בסיבתיות.
ב.   הסטודנט ילמד על עקרון הבחירה החופשית בתנ"ך, ספרות חז"ל והספרות הרבנית.
ג.   הסטודנט יעסוק בשאלות תיאולוגיות, פילוסופיות מוסריות ומשפטיות הקשורות לנושא הבחירה החופשית.
ד.   הסטודנט יתוודע למחקרים ותיאוריות מודרניות הקשורים לעקרון הבחירה החופשית.
תיאור הקורס: הקורס יעסוק באופן כללי בסוגיית הבחירה החופשית, כפי שהיא משתקפת בתנ"ך, בעולמם של חכמים, ובהגות המחשבתית היהודית. בקורס נתמקד בהגותם של רס"ג, הרמב"ם, רלב"ג ורח"ק. בשאלת שלילת הבחירה, ובבעיית הידיעה והבחירה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מושגי יסוד: פטאליזם, חופש רצון, דטרמיניזם, אקראיות (ראנדומאליות), גורל
2 הבחירה החופשית בתנ"ך
3 הבחירה החופשית בחז"ל
4 הבחירה החופשית בהגות הגאונים והראשונים
5 הבחירה החופשית במשנתו של הרמב"ם (שמונה פרקים, משנה תורה, מורה נבוכים, אגרת לחכמי מונפליה על האיצטגנינות).
6 שלילת הבחירה (רמב"ם מול: מאירי חיבור התשובה, עקדת יצחק, ספר העיקרים, ספורנו)
7 בעיית הידיעה והבחירה
8 שיטת רלב"ג (מלחמות השם)
9 שיטת רח"ק (אור השם)
10 בחירה חופשית, חיזוי העתיד, קבלת החלטות ושיפוט
11 הבחירה החופשית בהגות החדשה
12 הבחירה החופשית בהגות בעלי המוסר
13 הבחירה החופשית, פסיכולוגיה ומדעי המוח
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות לפי דרישות המוסד.
קריאת חומרי לימוד.
2 בחנים
עבודה קצרה שתוצג בכתה (התלמיד ירצה מס' דקות על נושא שבחר).
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
חובה
ציון אילוז, "הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים", המחלקה למשפט עברי, פרשת ויקרא, פורים, תשס"ג, גיליון מס' 114, http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/114-2.htm
ר' יוסף אלבו, ספר העיקרים, עם פירוש טעם כעיקר (הרב מ' נויגרשל), ירושלים תשע"א, עמ' תמא-תנד
ר' רפאל בירדוגו, מי מנוחות, חלק א, ירושלים שנת תר"ס, עמ' כט-לב
אליעזר בן-פורת, "הערות והארות בשיטתו של רח"ק בדבר "אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו", דעת מו (תשס"א), עמ' 44-29
ר' ישעיה הורוביץ, תולדות אדם, בית הבחירה, https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%22%D7%94_%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94
זאב הרוי, חסדאי קרשקש, ירושלים תש"ע, הפרק "דטרמיניזם", עמ' 126-120
זאב הרוי, "לזיהוי מחברן של ההסתייגויות מן הדטרמיניזם הפיסי בספר אור ה' לר' חסדאי קרשקש – עדות כתב יד פירנצה", קרית ספר נ"ה (תש"מ), עמ' 801-794
לוי בן גרשום, פירוש הרלב"ג על התורה, בראשית פרק יח (פרשת וירא)
נחמה ליבוביץ, עיונים חדשים בספר שמות, ירושלים תש"ל, עמ' 116-110
ר' מנחם המאירי, חיבור התשובה, ניו-יורק תש"י, עמ' 64-42
ר' יצחק עראמה, עקדת יצחק, לבוב תרכ"ח, שער ל"ו
רמב"ם, אגרת לחכמי מונפליה על האצטגנינות, http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mekorot/igeret-2.htm
רמב"ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תשובה, פרקים ה-ו
רב סעדיה גאון, הנבחר באמונות ובדעות (מהדיר: הרב י' קאפח), מאמר ד, פרק ד, עמ' קנו-קנט
ר' חסדאי קרשקש, אור השם, שלמה פישר (מהדיר), ירושלים תש"ן
אביעזר רביצקי, "התפתחות השקפותיו של רבי חסדאי קרשקש בשאלת חופש הרצון", תרביץ נא (תשמ"ב), עמ' 445 – 469
רבי שמעון בן צמח דוּרָאן, מגן אבות, משנה אבות פרק ג, משנה ט"ו

הרחבה
ר' יצחק אברבנאל, נחלת אבות, מהדורת זילברמן, ניו יורק תשי"ג, עמ' קעז-קצו
ר' יצחק אברבנאל, נחלת אבות, אשקלון תשע"ג, עמ' 156 - 175
מיכאל אברהם, מדעי החופש, תל-אביב 2013
שמחה בונים אורבאך, עמודי המחשבה הישראלית, ירושלים תשל"א, כרך ג, עמ' 1155-1051
בלהה הלפרין, גמול אמת וחופש הבחירה במקרא, תל אביב, 1977
ר' ישראל ליפשיץ, כוכב המזל, בתוך פירוש תפארת ישראל למשנה, סוף מסכת קידושין
ר' דוד כהן, רב סעדיה גאון, הנבחר באמונות ובדעות, מאמר ד, פרק ד
עלי מרצבך, הגיון הגורל, ירושלים תשס"ט
חיים פרידלנדר, שפתי חיים, פרקי אמונה והשגחה, א, בני ברק תשנ"ט
חיים פרידלנדר, שפתי חיים, פרקי אמונה ובחירה, ב, בני ברק תש"ס
שלום צדיק, מהות הבחירה בהגות ימי הביניים, ירושלים תשע"ז
יואל שוורץ, הבחירה החופשית של האדם, בתוך: גדלות האדם, ירושלים התשנ"ח