הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: השגחת ד' והשתדלות אנושית במחש"י, 86301.1.1
שם המרצה: רחמני שחר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: בקורס נברר את מושג 'השגחת ד' באופן העקרוני על פי חז"ל וראשונים ואחרונים. נברר ‏את המחלוקת הידועה כמחלוקת הרמב"ם והמקובלים ונבאר כיצד ניתן לחבר ‏הדעות. נלמד את אופן פעולתה וכיצד יידע האדם מתי לשייך דבר להשגחה ‏ומתי לא.‏
תיאור הקורס: א. השגחה ד': עצם קיומה, על מי חלה לשיטות השונות, דרך פעולתה ואיחוד ‏השיטות להבנה אחת.‏
ב. השגחת ד' והשתדלות האדם לפרנסתו.‏
‏ג. השגחת ד' והשתדלות אנושית להירפא בעזרת רופאים.‏
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   על מי משגיח ד' – חז"ל ורמב"ם
2 2.   על מי משגיח ד' – רמב"ם ורמב"ן.
3 3.   על מי משגיח ד' – תפיסת המקובלים, יישובה עם תפיסת הרמב"ם.
4 4.   קיום ההשגחה – חז"ל, כוזרי.
5 5.   קיום ההשגחה – מהר"ל.
6 6.   השגחת ד' והשתדלות האדם להתפרנס – בתנ"ך וחז"ל.
7 7.   השגחת ד' והשתדלות האדם להתפרנס – רמב"ן ואחרונים.
8 8.   השגחת ד' והשתדלות האדם להתפרנס – ראשונים ואחרונים.
9 9.   השגחת ד' והשתדלות האדם להתפרנס – ראשונים ואחרונים.
10 10.   השגחת ד' והשתדלות האדם להתפרנס – פסיקת ההלכה.
11 11.   השגחת ד' והשתדלות ברופאים – תנ"ך וחז"ל.
12 12.   השגחת ד' והשתדלות ברופאים – ראשונים ואחרונים.
13 13.   השגחת ד' והשתדלות ברופאים – פסיקת ההלכה והמבט האמוני.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בקורס, השתתפות בשיעורים
מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
חוברות המקורות