הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הלכה במקורותיה הראשוניים, 86044.1.1
שם המרצה: קופרמן אברהם
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לסטונדט צריך שתהיה לו ידיעה היאך ללמוד גמ' בעיון עם מפרשים -ונסיון מעט ברמב"ם טור ב"י שו"ע נו"כ ומ"ב.
מטרות / תוצרי למידה: א.   להדגים את החילוק בין הלומד הלכה מתוך קיצור..לבין המעמיק בגמ' ובכל המפרשים והפוסקים ורק אז מגיע להלכה.
ב.   לתת משקל כבד לשכל ,והלכה שלא נראית מובנת מה עושים אתה?
ג.   כללי הפסק ואם יצא לך בעיון הפך השו"ע או מ"ב כיצד תנהג?
תיאור הקורס: א.   מלמעלה למטה=מהגמ' דרך הראשונים והפוסקים עד השו"ע,מ"ב,חזו"א ,ופוסקי הדור.
ב.   מלמטה למעלה=הבאת מ"ב ולהקשות עליו מסברהואז ללכת למקורותיו ולהוכיח שאין משם ראיה וכו'.
ג.   בשנה הראשונה והשניה בחירת נושאים רלוונטיים בשבת וביום טוב.ובשנה השלישית והרביעית בחירת נושאים רלוונטיים בהלכות מזוזה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1   קביעת מזוזה מקורות.
2 מחלוקות והכרעה והדרכה בנושא הקביעות.
3 האם אפשר להניח מזוזה אחורי הדלת?
4 האם היכר ציר קובע תמיד או רק במקום ספק שקול?
5 האם המזוזה היא זקופה או שוכבת והאם תחובה בתוך המוזזה או על גבה.
6 פתח שכמעט לא משתמשים האם חייב.
7 כמה פתחים לחדר אחד האם כולם חייבים או לא
8 דירת עבודה ל3 שעות האם חייבת או לא.
9 בית הכנסת ובית המדרש מדוע חייבים?
10 פתח שרק האדמור נכנס בו לבית המדרש האם חייב או לא?
11 מחסנים האם חייבים?
12 מקוה שיש בו כמה חדרים האם הכניסה הראשית חייבת או לא.
13 חדר הורים חייב או פטור.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות, ובחינה בסוף הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
מוגש להם בתחילת הקורס חוברת ובה מוצטטים כל המקורות והספרים הנצרכים לקורס.