הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ספר שופטים, 86335.1.1
שם המרצה: אביחיל אלישב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: בקורס "דמויות בספר שופטים" נסקור את תקופת השופטים, "תקופת מעבר" בין דור המדבר ל"תקופת המלכות" בה עולה על המפה היעוד של "ממלכת כהנים וגוי קדוש". תקופת השופטים תקופה קשה היא מאד, של עם המתנחל בארצו, "יורד למציאות הארצית" וכל סיבוכי ההתאקלמות בארץ צפים ועולים נסקור את התקופה הזאת על-פי הראשונים והאחרונים, וכן על סמך דברי בעל "לב אהרון" המופלאים והרואה הגדול של תקופתנו: הראי"ה קוק זצ"ל, באופן שהלימוד הוא מאד ממשי ואקטואלי. בקורס נעיין על פי המפרשים והרחבת חז"ל, ראשונים ואחרונים, בדמויות השונות של מספר שופטים מרכזיים, דרכי הנהגתם והתמודדות של הנהגת עם המשתרש בארצו וצריך לעמוד מול אתגרים קשים מבית ומחוץ.
תיאור הקורס: בקורס "דמויות בספר שופטים" נסקור את תקופת השופטים, "תקופת מעבר" בין דור המדבר ל"תקופת המלכות" בה עולה על המפה היעוד של "ממלכת כהנים וגוי קדוש". תקופת השופטים תקופה קשה היא מאד, של עם המתנחל בארצו, "יורד למציאות הארצית" וכל סיבוכי ההתאקלמות בארץ צפים ועולים נסקור את התקופה הזאת על-פי הראשונים והאחרונים, וכן על סמך דברי בעל "לב אהרון" המופלאים והרואה הגדול של תקופתנו: הראי"ה קוק זצ"ל, באופן שהלימוד הוא מאד ממשי ואקטואלי. בקורס נעיין על פי המפרשים והרחבת חז"ל, ראשונים ואחרונים, בדמויות השונות של מספר שופטים מרכזיים, דרכי הנהגתם והתמודדות של הנהגת עם המשתרש בארצו וצריך לעמוד מול אתגרים קשים מבית ומחוץ.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שרש חטא דור השופטים / התעלמות ההנהגה הרוחנית
2 אפיונם אפיונם של השופטים של השופטים / סנגוריה על ישר / סנגוריה על ישראל 1 אל (שיעורים -3)
3 נסיון ישראל בידי הגויים (שיעורים 4-6)
4 דבורה הנביאה (שיעורים 7-9)
5 גדעון שעור 10
6 אבימלך שעור 11
7 שמעון שעור 12
8 שלש עבירות שעור 13
חובות הסטודנט בקורס: א. הכנה (לימוד עצמי) לקראת כל שיעור ב. השתתפות פעילה. ג. הבאת ספר מראות גדולות.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
1040 ,) . פירוש רבי שלמה בן יצחק (רש"י 1 .1992 -) בתוך מקראות גדולות: הכתר, רמת גן 1105 1160 ,) . פירוש רבי דוד קמחי (רד"ק 2 .1992 - , בתוך מקראות גדולות: הכתר, רמת גן 1235 1050 ,) . פירוש ר' יוסף קרא (רי"ק 3 - , כנ"ל. 1120 2006 . עסיס, א., למען עמו ולמען עצמו: סיפורם של שלושה מנהיגים בספר שופטים, תל אביב 4 . ר' שמואל ליניאדו, כלי יקר, שופטים, מכון הכתר, תשנ"ה 5 . ר' חיים דוב רבינוביץ דעת סופרים, מכון דעת סופרים, תשס"ח 6 . ר' יעקב כולי, ילקוט מעם לועז, שופטים, אור חדש, ירושלים, תשל"ג 7 . ר' אהרן אבן חיים, לב אהרון, ספר שופטים, בני יששכר, תשמ"ד 8 . דרך בינה לספק שופטים 9 . אליצור, י' (תש"ל), ספר שופטים, דעת מקרא, ירושלים. 10 .1969 . ארליך, א., מקרא כפשוטו, ניו יורק 11 . הראי"ה קוק, אורות, למהלך האידיאות, ירושלים, תש"ל 12 109 . דוידוביץ, ת' (תשנ"ח), "השווה והשונה בספר שופטים", תלפיות י, שנתון המכללה, עמ' 13 96. . אליצור, י' (תש"ס), "דמותו של דוד לאור ההיסטוריוגרפיה המקראית" בתוך: ישראל 14 137 מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים, רמת-גן, עמ' –והמקרא -130.