הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עיונים בספר שערי יושר, 86191.1.1
שם המרצה: רז ראובן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: . התלמיד ירכוש יכולת לעיין בספר "שערי יושר 1 . . התלמיד יקבל יסודות מתוך "שערי יושר "שהם יסודות הפזורים לכל אורך הש"ס 9 . התלמיד יתוודע להשוואה בין "שערי יושר "לבין גדולי האחרונים שקדמו לו כר 'אריה הכהן הלר 3 בעל "קצות החושן "וה"שב שמעתתא" ,ר 'יהונתן אייבשיץ בעל ה"תומים", חדושי ר 'עקיבא איגר ועוד .בכך יווכח בשלב חדש ומתקדם בלימוד עיוני על ידי "שערי יושר", שלב שלא היה קיים אצל גדולי האחרונים שקדמו לו.
תיאור הקורס: לימוד שיטתי ומובנה של יסודות מרכזיים מתוך "שערי יושר "של הגאון ר 'שמעון שקופ, לפי נושאים המהוים את עמוד השדרה של "שערי יושר."
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היחס בין דיני ממונות לדיני אסורין 1 היחס ההלכתי והמשפטי בין יהודי לגוי יסוד "משפט השכל "בדיני ממונות
2 מחלוקת הרמב"ם והרשב"א בספק 2 דאורייתא "משפט השכל "לשיטת הרמב"ם בספק דאורייתא
"
3 ברור יסוד "ספק ספיקא "בדאורייתא 3 השוואה בין "ספק ספיקא "בדאורייתא לספק דרבנן
"
4 גדרי "רוב" בדיני ממונות ובדיני נפשות 4 השוואה בין דין "רוב "באיסורין לדין "רוב " בדיני ממונות
5 " גדרי "חזקה 5 השוואה בין "חזקת הגוף "לשאר החזקות בירור דין "תרתי לרעותא "בחזקות
6 גדרי עדות בדיני ממונות ,בקידושין ובנפשות 6 שיטת הרמב"ם בעדות בשטרי ממונות
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה במהלך השיעורים . .
סדנאות כיתתיות לאורך הסמסטר
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
רשימה ביבליוגרפית חובה
. . מקורות נבחרים מתוך "שערי יושר" שער א ,ב ,ג ,ה ,ז 1 " . פסקאות מקבילות באחרונים הקודמים ל"שערי יושר"( "קצות החושן" ,"שב שמעתתא" ,"תומים 9 ועוד.)
רשימה ביבליוגרפית רשות
. . רז ראובן (תשע"ח )"שערים לשערי יושר" הוצאת