הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: החינוך היהודי בשואה, 60037.1.1
שם המרצה: אסף ידידיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: להכיר את הקשיים, בתחום החינוך, שהתעוררו בתקופת השואה באזורי הכיבוש הנאצי ואת הפתרונות שמצאו היהודים כדי להתגבר על הקשיים הללו.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בחינוך היהודי בתקופת השואה. בדילמות של חינוך בגטאות ובעשיה החינוכית בקרב שארית הפליטה. הקורס בוחן את מוסדות החינוך השונים, וביניהם בתי ספר רשמיים ומחתרתיים, תנועות נוער במחתרת ומחתרות ללימוד תורה ואף מוסדות להשכלה גבוהה, את דרכי הלימוד ותכניות הלימודים, את הקשיים שהתעוררו בתקופת השואה ולאחריה ואת היוזמות השונות להתגבר עליהם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא: החינוך היהודי היהודי בפולין בין המלחמות
-   שאול שטמפפר, "החדר - לימוד תורה ושימור הריבוד החברתי", בתוך: עמנואל אטקס ודוד אסף (עורכים), החדר, תל אביב תש"ע, עמ' 37—55.
-   בן ציון קליבנסקי, "תהליכי רצף ותמורה בישיבה הליטאית במזרח אירופה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם", עמ' 1—14: http://zachor.michlalah.edu/inquiry/articles/132.pdf
-   עידו בסוק, "רשת החינוך העברי 'תרבות' בפולין בין שתי מלחמות העולם", הד האולפן החדש, 100 (תשע"ג), עמ' 35—41.
2 החינוך היהודי בגרמניה הנאצית
-   אסף ידידיה וגיא מירון, "חינוך יהודי בגרמניה הנאצית: בתי ספר וחינוך מבוגרים ", בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 24 (תשע"ו), החינוך היהודי בין המלחמות ובשואה, עמ' 14—21.
3 תכני הוראה ודילמות של מורים בבתי הספר בגטאות
-   לאה לנגלבן, "'ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה': מורים במאבק הקיום בגטאות", בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 24 (תשע"ו), החינוך היהודי בין המלחמות ובשואה, עמ' 22—29.
4 בתי ספר מחתרתיים ומחתרות ללימוד תורה
-   לאה לנגלבן (עורכת), לחיות וללמוד: החינוך היהודי בגטאות פולין וליטא בתקופת השואה, ירושלים 2014.
5 מערכת החינוך בגטו לודז' כמקרה מבחן
-   לאה לנגלבן (עורכת), לחיות וללמוד: החינוך היהודי בגטאות פולין וליטא בתקופת השואה, ירושלים 2014.
6 בית הספר לרפואה בגטו ורשה
-   מרים עופר, "לימודים ומחקרים רפואיים בגטאות: כיצד ומדוע הוקמה הפקולטה המחתרתית לרפואה בגטו ורשה", בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 24 (תשע"ו), החינוך היהודי בין המלחמות ובשואה.
7 החינוך במחנות העקורים
-   עדה שיין, "הפעילות החינוכית במחנות העקורים", בשביל הזיכרון, 22 (תשנ"ז), עמ' 19—31
חובות הסטודנט בקורס: חובת קריאה והגשת מטלות + מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50%
תרגילים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
-   לאה לנגלבן (עורכת), לחיות וללמוד: החינוך היהודי בגטאות פולין וליטא בתקופת השואה, ירושלים 2014.
-   שאול שטמפפר, "החדר - לימוד תורה ושימור הריבוד החברתי", בתוך: עמנואל אטקס ודוד אסף (עורכים), החדר, תל אביב תש"ע, עמ' 37—55.
-   בן ציון קליבנסקי, "תהליכי רצף ותמורה בישיבה הליטאית במזרח אירופה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם", עמ' 1—14: http://zachor.michlalah.edu/inquiry/articles/132.pdf
-   אסף ידידיה, "בית המדרש האורתודוקסי לרבנים בברלין": http://www.zachor.michlalah.edu/education/education_t.asp?num=1&color=144B5B
-   אסתר פרבשטין, בסתר רעם: הלכה הגות ומנהיגות בימי השואה, ירושלים תשס"ח, עמ' 613—643. http://zachor.michlalah.edu/inquiry/84.pdf
-   יוסף פרידנזון, "הרשת החינוכית של אגודת ישראל בפולין", בתוך: קלמן מירסקי (עורך), מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם, ניו יורק תשט"ז, עמ' 43—59. http://zachor.michlalah.edu/inquiry/79.pdf
-   הדסה קליינמן, "רשת החינוך 'יבנה' בליטא": http://www.zachor.michlalah.edu/education/education_t.asp?num=4&color=144B5B
-   עידו בסוק, "רשת החינוך העברי 'תרבות' בפולין בין שתי מלחמות העולם", הד האולפן החדש, 100 (תשע"ג), עמ' 35—41.
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D05C76A1-AD7C-49D7-AA30-1B768EE86BCB/163827/5.pdf
-   עדה שיין, "הפעילות החינוכית במחנות העקורים", בשביל הזיכרון, 22 (תשנ"ז), עמ' 19—31
-   בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 24 (תשע"ו), החינוך היהודי בין המלחמות ובשואה.
-   ישראל גוטמן, "יאנוש קורצ'אק: האיש המורשת והאגדה", בשביל הזיכרון, 32, עמ' 4—12.