הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אנגלית יסוד טרום בסיסי - רמה ד, 88123.3.1
שם המרצה: בראון רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 0 ש"ש, 0 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: קורס טרום בסיסי, רמה מתחילים, שמטרתו לבנות כלים יסודיים להבנת הנקרא באנגלית אקדמית. הקורס מתמקד בשתי מטרות עיקריות:
1.   בניית אוצר מילים: הרחבת אוצר מילים, לימוד השימוש בהקשרים להבנת מילים חדשות, שימוש במילון.

2.   הבנת הנקרא: זיהוי רעיון מרכזי ופרטים, ניתוח של טקסט, שאלות הבנה, שאלות רב ברירה ושאלות פתוחות.

יש להיעזר במילון או מילונית בכל העבודות ובמבחן של סוף כל סמסטר.
תיאור הקורס: המטרה הכללית של הלימודים ב"אנגלית יסוד" היא השגת רמת הבנה באנגלית, המספקת לדרישות הלימודים בחוג שבו התלמידים לומדים ויכולת להתמודד עם טקסטים אקדמאיים באנגלית כצורך בסיסי באקדמיה בארץ ובעולם. .
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 Expanding vocabulary
Using a dictionary
2 Practice: Expanding Vocabulary
3 Main Idea and details
4 Basic Reading Comprehension
5 Practice Comprehension and Vocabulary in Context
6 Reading Comprehension
חובות הסטודנט בקורס: הגשת מטלות, ומבחן מסכם במכללה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
הלימוד אינו עיוני, אלא פיתוח יכולת לקריאת טקסטים ולכן נבחרים טקסטים באקראי.