הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: בחירה חופשית, 86396.1.1
שם המרצה: פלג יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: לימור ורכישת תובנות ביחס העדין בין בחירת האדם והנתונים שהוא פוגש בעל כורחו. בחינת היחס וההתנהלות כלפיהם וביניהם. הסטודנט יבין ויפנים את גודל חשיבות הבחירה, האחריות שהיא נושאת בכנפיה, גבולותיה והיחס בינה למקומות בהם אין היא קיימת.
תיאור הקורס: בחירה חופשית- חשיבותה, מגבלות שלה, היחס בין תכונות מולדות לבין בחירה, מה קורה כשבחירות של אנשים שונים מתנגשות, היחס בין בחירה להשגחה, נבואה וגזירה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היחס לגורל ובחירה בחלוקה גאוגרפית והיחס ביניהם לתוחלת חיים.
2 הבחירה כתכונתו העיקרית של האדם.
3 מגבלות הבחירה החופשית: נתונים טבעיים והיחס בינם לבחירה.
4 האם ישנם נבלים המוכרחים לבחור ברע? עיון בגדר עמלק.
5 גר צדק – יהדות בבחירה?
6 תורשה ובחירה
7 בחירתו החופשית של הזולת כהשגחה לגבי
8 נבואה ובחירה
9 שלילת הבחירה כעונש
10 נקודת הבחירה והזזתה
11 ידיעה ובחירה
12 תכנון עליון ובחירה (תלוי הספק)
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות 80% וביצוע מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
חומש בראשית
חומש דברים
שמואל+רד"ק+רלב"ג + ילקוט שמעוני.
מלכים + רש"י + ילקוט שמעוני.
ישעיהו
ירמיהו
עמוס
אסתר
משנה אבות + תפארת ישראל
בראשית רבה
גמרות:
ירושלמי ברכות
ברכות +ספר חרדים
שבת
עירובין
תענית
מגילה
יומא+מהרש"א+ בן יהוידע+'תוספת יום הכיפורים'
סוכה
מועד קטן (עם תוספות וריטב"א)
יבמות+ רש"י
כתובות
קדושין+ תוספות
גטין
בבא מציעא
בבא בתרא
סנהדרין
מנחות
נדה + רש"י
מדרש אגדה שמות
מכילתא דרבי ישמעאל
שירי ריה"ל
ראב"ע דברים
רמב"ם:
מורה נבוכים
שמונה פרקים
הקדמה למשנה
הלכות תשובה
הלכות גרושין
הלכות איסורי ביאה
הלכות מלכים
רמב"ן בראשית
דרשות הר"ן
ספורנו שמות
של"ה
פירוש אברבנאל לבראשית
ספר העקדה
בית אברהם לבעל חיי אדם
ליקוטי מוהר"ן
ספר התניא
מלבי"ם לתהילים
צדקת הצדיק/ רבי צדוק הכהן מלובלין
שמירת הלשון

הרב קוק:
אורות התשובה
אגרות ראיה
אדר היקר
ערפילי טוהר
אורות הקודש
עולת ראיה
אם הבנים שמחה / הרב טייכטל
מכתב מאליהו/הרב דסלר
פחד יצחק פורים
אתר מט"ח ערך דטרמינזם
חרותה / גייל הראבן והחילונים הרי מתאפיינים ביכולתם לבחור (פורסם בעיתון חדשות תש"נ)
מלאך המוות בסאמארה – סיפור עממי
http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=2042
אשמח לשלוח את חוברת הקורס לפי הצורך.
יעקב פלג
shnufi@gmail.com