הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ניהול כתה ותקשורת נכונה עם התלמידים, 86261.1.1
שם המרצה: הכהן ידידיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: . הכרת מושגי ומיומנויות יסוד בתחום ניהול הכיתה ותקשורת נכונה עם תלמידים 1 חומר לימודים – תלמיד –בהדגשת ממשק מורה . הכרה בשונות לומדים ומחויבות המורה להוראה מותאמת 2 . הבנת גורמי ההנעה ללמידה ושימוש בהם לקידום הנעה ללמידה בכתה 3 . הקניית עקרונות מנחים להבניית מודל שיעור מיטבי
תיאור הקורס: שיחות אישיות מורים-תלמידים
סדנת עמידה בפני קהל
משמעת וקפדנות : הצלחות ומחירים
הגורמים לבעיות משמעת וסדנת טיפול בענייני משמעת
ממשמעת למשמעות
עקרונות לשיעור מיטבי
רתימת תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר להוראה השוטפת
סדנת כתיבת דפי עבודה ומבחנים
מתכנית לימודים לתכנון לימודים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיחות אישיות
מורים-תלמידים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה  תלקיט מטלות שיינתנו במהלך ההרצאות  משימת סיכום 
שימו לב - לא ניתן לתקן את משימת הסיכום לאחר הגשתה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
הרב שמחה כהן, תקשורת עם קהל ויחיד: פרקי הנחיה לרבנים, מרצים, מורים ומגידי שיעורים ,בני ברק תשס"ב יוסי בר, צריך לדעת לדבר: חשוב מה אתה אומר, לא פחות חשוב איך אתה אומר ,חיפה תש"ע
יורם הרפז, "לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה", בתוך: יורם הרפז (עורך), הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: מכון 18בדרך לבית ספר חושב, חינוך החשיבה, חוברת 31 ברנקו וייס, ירושלים תש"ס, עמ' -6. 38 ' (תשס"ט), עמ 5 הנ"ל, "תנו לילד דגים", הד החינוך -44 ענת זוהר, אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, ירושלים: המזכירות הפדגוגית משרד החינוך, תש"ע