הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מיומנויות לימוד והוראה בכיתה ובקהילה, 86434.1.1
שם המרצה: צברי עמנואל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: למידה, הכשרה והתנסות בניהול והנהגת כיתה (הוראה), וכן למידה והכשרה בניהול והנהגת קהילה.
תיאור הקורס: לימוד והתנסות בכיתה של נושאים הקשורים להוראה, הן בהוראה בפועל (חומרי הוראה ולימוד), והן תפקיד המורה, היחס והכרת התלמיד, וקשור והמחבר בין בי"ס (המערכת והמורה)-ההורים-התלמיד. כל הנ"ל גם בהשתקפות בקהילה, מתוך מגמת הצמחת מנהיגות קהילתית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 התלמיד ועולמו – אנשי הקהילה ועולמם
2 המורה ועולמו – הרב והמנהיג הקהילתי ועולמו
3 בעיות משמעת
4 לימוד שיעורי קודש – בכיתה ובקהילה
5 מיומנויות הוראה (של המורה/הרב )
6 למידה משמעותית
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות - כנדרש.
עבודת/מטלת סיכום.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
אין