הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הערכה בהוראה, 60006.3.1
שם המרצה: שרלו יאיר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: •   היכרות עם והבנה של מושגים וכלים בסיסיים בתורת המבחנים ובתהליכי הערכת תלמידים וכיתה .
•   הצלחה בהתנסויות ראשוניות בשימוש בכלי הערכה במבחנים ובציונים .
•   לגבש תפישת תפקיד ראשונית , כמורה , בהערכת התנהגות והישגי התלמידים ותופעות כיתתיות.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בהיבטים שונים של הערכה בחינוך. מושגי יסוד בהערכה , הערכת הלמידה וההישגים של התלמידים, הערכת גישת המורה לתלמידים , הערכת ההוראה ותורת המבחנים ככלי הערכת הישגים. בתורת המבחנים רווחים ומחירים , קשיים ובעיות ומהו מבחן טוב, הוגן ומקצועי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מפגש פתיחה - מהי הערכה, היכן ההערכה בבית הספר, הגדרות הערכה. תרגיל - כיצד אוהבות ללמוד ?
2 הערכה מעצבת והערכה מסכמת. הערכת תופעות ובעיות. עובדות ופרשנות בהערכה. תרגיל - משוב לשיעורים.
3 הדפוס כמושג בסיסי בהערכה חינוכית , בלמידה ובמבחנים. הערכת דפוסי תלמידאות, דפוסי מקומות ישיבה, דפוסי שאלות והמשמעות של דפוסי אלו.
4 הערכת דפוסי מורים: יחס דרישה והענקה. הערכת הקשר, התקשורת והיחס בין המורה לתלמידיו. הערכת תפקיד המורים. תרגיל - נתינה וקבלה.
5 מבוא לתורת המבחנים. תרגיל: "וועדת חקירה" למבחנים וציונים. מדוע לבחון ומדוע לא. תוכניות הלימוד ומקום המבחן במסגרת תכ"ל. סיפורי השראה על מבחנים וציונים
6 מבחנים/שאלות סגורות ופתוחות. תרגיל: מיפוי סגור / פתוח. היכרות עם 15 סוגי מבחנים / שאלות. מבחן בע"פ. מבחן כבוד.
7 הערכת למידה והוראה משמעותיים. תהליכי משוב ורפלקסיה. משוב מקדם למידה. תרגיל: מתן משוב מחצית הקורס.
8 הצגת תוצאות משוב מחצית, ניתוח התוצאות והשלכה לביצוע כמורות. מיבנה המבחן הרצוי. סוגיית הניקוד לשאלות. תהליכי למידה והכנה למבחנים.
9 תוקף המבחן. הטקסונומיה של בלום, בהוראה ובמבחנים. היכרות עם טבלת מיתאר לתכנון מבחן.
10 מהימנות המבחן. הטיות במבחן. מחוונים לבדיקת מבחן. חובת ההנחיות למבחן. תרגיל: תיקון מבחן.
11 תרגיל: מתן בחירה במבחן. עקרונות וכללים מתן בחירה במבחן. מתן מבחן חוזר , מתן אפשרות לתיקון מבחן. מיפויים לאחר המבחן.
12 הערכה חלופית - רציונל, עקרונות והנחיות, דוגמאות להערכה חלופית במקצועות השונים. מחוון להערכה חלופית.
13 חרדת מבחנים. מפגש סיכום - הצגת המטלה, סיכום הקורס, לסיום מהו מבחן טוב, הוגן ומקצועי.
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות מלאה בקורס.
•   השתתפות אקטיבית בדיונים הכיתתיים.
•   מספר מטלות קצרות במספר שיעורים (לשתול באתר הקורס).
•   בסיום הקורס - הגשת עבודת עומק
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 5%
השתתפות פעילה 5%
עבודה 90%
רשימה ביבליוגרפית:
•   פרנקל פנינה ואחרים (2006), איך להעריך מה ? על תפקידי ההערכה בהכשרת מורים, ת"א, הוצאת מופ"ת.
•   פרידמן יצחק (2005), מדידה והערכה - תוכניות חברתיות וחינוכיות , ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
•   משרד החינוך (2004), איך עושים את זה - מדריך מעשי לחלופות בהערכה , ירושלים.
•   נבו דוד (2001), הערכה בית ספרית , דיאלוג לשיפור בית הספר , הוצאת רכס.
•   בירנבוים מנוחה (1997), חלופות בהערכת הישגים , ת"א, הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א.
•   נבו דוד (1989), הערכה המביאה תועלת , ת"א, הוצאת מודן.
•   לוי י. (1977), הישגים לימודיים הערכה ומדידה , ת"א, הוצאת דקל.