הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עבודה מעשית בחינוך מיוחד, 84040.1.1
שם המרצה: אליה אמיתי
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 5.5 ש"ש, 11 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה:    הסטודנט יכיר את התלמידים במסגרת החינוך המיוחד
   הסטודנט יכיר דרכי הוראה בכיתת חינוך מיוחד
   הסטודנט ירכוש תהליכי למידה והוראה
   הסטודנט יכיר סוגי שיעורים
   הסטודנט יטפח גישה חיובית להוראה בחינוך המיוחד
   הסטודנט יתמודד עם רמות למידה שונות
   הסטודנט ייחשף להתמודדות וטיפול עם משמעת
   הסטודנט ילמד לתת מענה ליכולות התלמיד (קוגניטיבית, התנהגותית-רגשית) תוך התייחסות ללקות התלמיד ורמת תפקודו מתוך מגמה של שיפור.
   הסטודנט יפתח רגישות לשונות בכיתה ויתאים את דרכי ההוראה והלמידה
   הסטודנט ירכוש כלים מגוונים לניהול כיתה.
תיאור הקורס: הקורס כולל סדנאות, שיעורי צפיה והתנסות. יינתן דגש על למידה חווייתית והשתתפות פעילה של הסטודנטים. במהלך הקורס התלמידים יעבירו סדנא ויתנסו בהוראה חווייתית בנושאים שיילמדו וזאת כדי להמחיש בצורה מעשית את עבודת המורה לחינוך מיוחד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הרצאות
2 הדרכה בבניית מערכי שיעור
3 רפלקסיה בונה לפני שיעור ואחריו
4 סדנאות דידקטיות
5 שימוש בעזרי הוראה
6 הוראה פרונטאלית
7 שיעור מתוקשב
8 ארבע השלבים בבניית דף עבודה
9 דיון קבוצתי
10 ניהול כיתה
11 למידת עמיתים
12 שיעורי מבחן
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות בסדנאות ובהרצאות
2.   צפייה בשיעורים
3.   הכנת מערכי שיעור
4.   העברת שיעורים
5.   קריאת חומר רקע
6.   התנסות בפרזנטציה
7.   הגשת דוחות תוך התייחסות לרפלקציה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
   דר' דביר,מ. ברגלס-שפירא, ט. (2009). מחשבה אחת קדימה + מדריך למורה. הוצאת "רכס".
   לוי, פ. (2001). הטבלה המחזורית. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
   ריץ, י' ובן-ארי, ר', (1994). שיטת הוראה לכיתה הטרוגנית, הוצאת רכס, עמ' 99-55.
   שמעוני, ש' ולוין, א', (1998). כל אחד לומד אחרת, כל אחד יודע אחרת, כל אחד חושב אחרת, מכון מופת, תל-אביב.
   שרן, ש' ושרן, ו', (1974). הוראה בקבוצות קטנות, הוצאת שוקן, ירושלים.