הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עולם המחקר במדעי היהדות - נשים, 37104.1.1
שם המרצה: ויסקינד אורה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקורס נועד להפגיש את התלמידים עם רוחב היריעה של מדעי היהדות, בדגש בין-תחומי. באמצעות עיון ודיון במגוון סוגיות מחקריות התלמידים יכירו את התחומים השונים הכלולים במחקר המדעי במחשבת ישראל ובתורה שבעל פה ואת שיטות המחקר השונות הנהוגות בדיסציפלינות אלה, וידונו בתרומה האפשרית של שיטות מחקר אלה לעיונם ולמחקרם.
-   הסטודנט יכיר את ה"שמות הגדולים" של מדעי היהדות.
-   הסטודנט יכיר את דרך וסגנון המחקר המקובל במדעי היהדות באמצעות קריאה וניתוח של מאמרים אקדמיים השייכים לתחומים מגוונים.
-   הסטודנט ילבן סוגיות רעיוניות ואמוניות המתעוררות מהמפגש עם מחקר היהדות יחד עם החברים לקבוצה באמצעות דיונים מקוונים במודל.
-   הסטודנט יתרגל כתיבה מחקרית באמתעות תרגילי כתיבה קצרים שיעסקו בסיכום וניתוח מאמרים.
-   הסטודנט ילמד לשפר את הכתיבה המחקרית שלו דרך המשוב על עבודותיו במהלך הקורס.
-   הקורס ייצור תשתית בסיסית שיקל על תהליך ההכנה לכתיבת עבודת הגמר. ההכרות עם גווני ספרות המחקר, ההתנסות בכתיבה והמשוב על כך יאפשרו לתלמידים לגשת לכתיבת עבודת הגמר מתוך תפיסה מחקרית מבוססת יותר ויקל על תהליך הסוציאליזציה של האקדמיה.
תיאור הקורס: הקורס יכלול חמש יחידות לימוד, כאשר כל יחידה יפגיש את הסטודנטים עם תחום מחקרי שונה דרך לימוד מאמרים העוסקים בסוגיה מחקרית ספציפית. מתוך חמש יחידות הלימוד, שלש יחידות תתקיימנה בצורת דיון מקוון, כאשר התלמידים יתבקשו לדון בתוכן ובמתודה של המאמרים ובהשלכות הרעיוניות, המחקריות, ההגותיות והאמוניות של המאמרים. שתי יחידות תתקיימנה בצורה של מטלת כתיבה אישית, שבו התלמידים יתבקשו לנתח שני מאמרים ולבחון את ההבדלים ביניהם בצורה, במתודה, בתוכן ובמסקנות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 האם ולמה לעסוק במחקר במדעי היהדות? [דיון מקוון]
2 חקר אגדות חז"ל: בין מחקר היסטורי למחקר ספרותי – עיון בסיפור של רשב"י במערה (בבלי, שבת לג ע"ב) [דיון מקוון]
3 יחסם של חכמי ישראל לשבתאים ולשבתאות: מחקר היסטורי, השוואה והצלבה של טכסטים [דיון מקוון]
4 שיטתו ההגותית של ר' חיים בן עטר: ניתוח שיטה הגותית והשוואה בין שיטות הגותיות שונות [תרגיל כתיבה]
5 שיטתו הרעיונית של הרי"ד סולוביצ'יק: השפעת הנחות המוצא של הקורא על פרשנות וניתוח מקור. תרומתה של סקירת ספרות. [תרגיל כתיבה]
חובות הסטודנט בקורס: קריאת החומר הביבליוגרפי, השתתפות פעילה בדיונים במודל, כתיבת שני תרגילים.
ההשתתפות בכל שלשת הדיונים והגשת שני תרגילים הם תנאי לקבלת ציון על הקורס. גם מי שצבר 65 נקודות בפעילויות השונות לא יהיה זכאי לציון אלא אם כן ביצע באופן מינמאלי את כל חמש יחידות הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מטלות הקורס המקוון
רשימה ביבליוגרפית:
יחידה 1: האם ולמה לעסוק במחקר במדעי היהדות?
ע' חכם, "אמונה תמימה לעומת מחקר מדעי בפרשנות המקרא", הגות ומקרא (תשס"ה), 117–124.
ש"ז הבלין, "היחס לשאלות נוסח בספרי חז"ל", בית הועד (תשס"ג), 13–35, http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/beyt/2.doc
א' שבט, "חכמת ישראל בקדושתה: חזונו של הרב קוק ללימוד ביקורתי-מדעי אמתי", טללי אורות, יג (תשס"ז), 309–340, http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/hohmat-2.htm

יחידה 2: חקר האגדה: בין מחקר היסטורי למחקר ספרותי
י' בן-שלום, "רבי יהודה בר אלעאי ויחסו אל רומי", ציון, מט (תשמ"ד), 9–24.
ר' שושני, "רשב"י במערה ואליהו במדבר: אנלוגיה בין סיפור תלמודי לסיפור מקראי", JSIJ, 6 (2007), 13–36, https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ3/shoshany.pdf
נ' בנט, "דמותו של רבי שמעון בן-יוחאי בקובץ הסיפורים במסכת שבת", גרנות, 2 (תשס"ב), 103–112.
ש' אריאל, "מעשה רשב"י במערה", גולות, ג' (תשנ"ה), 217–238, https://asif.co.il/wpfb-file/19-pdf-20/
צ' שמשוני, "עיון בשני סיפורים בתלמוד הבבלי", צהר, ד (תשס"א), 73–84.
י' הכהן, "בין שתי מערות: יתרון החשך בן האור וסוד בין השמשות", קונטרס, כג (תשע"א), 42–49, https://asif.co.il/wpfb-file/kuntres_23-43-50-pdf/

יחידה 3: יחסם של חכמי ישראל לשבתאים ולשבתאות
ר"י ורבלובסקי, "שבתי צבי", בתוך ח' ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים, תשנ"ב, 535–542.
ש"ז ליימן, "איגרת שלומים לר' יחזקאל לנדא", בתוך י' הקר וי' הראל (עורכים), לא יסור שבט מיהודה: הנהגה רבנות וקהילה בתולדות ישראל: מחקרים מוגשים לפרופ' שמעון שוורצפוקס, ירושלים, תשע"א, 317–330.
מ' בניהו, החיד"א, ירושלים, תשי"ז, ו–לו.
מ' בניהו, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ט, עמ' קמג-קמה.
ע' כהן, "אמונות פסולות, ספרים כשרים: גישתו של החיד"א לחכמים שבתאים ולחיבוריהם", ציון, פג (תשע"ח), 323–350.
S. Z. Leiman, "When a rabbi is accused of heresy: R. Ezekiel Landau's attitude toward R. Jonathan Eibeschuetz in the Emden-Eibeschuetz controversy", In J. Neusner, E. S. Frerichs, & N. M. Sarna (Eds.), From Ancient Israel to Modern Judaism – Intellect in Quest of Understanding: Essays in Honor of Marvin Fox, Vol. 3, Atlanta: Scholars Press, 1989, 179-194.
א' סתיו, "יחסו של הנודע ביהודה לרבי יהונתן אייבשיץ כפי שהוא משתקף בכתביו ההלכתיים", אוניברסיטת בן גוריון, 2017.

יחידה 4: שיטתו ההגותית של ר' חיים בן עטר
א' טויטו, "רבי חיים בן עטר ופירושו אור החיים על התורה", אלקנה-רחובות: מכללת אורות ישראל, תשע"ב, 13–15, 41-47, 203–223.
ד' מנור, "ר' חיים בן-עטר במשנת החסידות", פעמים, 20 (תשמ"ד), 88–110.

יחידה 5: שיטתו הרעיונית של הרי"ד סולוביצ'יק
ח' נבון, נאחז בסבך: שערים להגותו של הרב סולוביצ'יק, מעלה אדומים, תשס"ו, 13–23, 25–46.
י' שרלו, והיו לאחדים בידך: מדיאלקטיקה להרמוניה במשנתו של הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק, אלון שבות: תבונות, תש"ס, 8–12, 108–116.