הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הסתברות, 85017.1.1
שם המרצה: איזק יצחק
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: חשבון אינפי
מטרות / תוצרי למידה: להכיר את הסטודנטים עם מושגי היסוד של תורת ההסתברות, להכיר את הסטודנטים עם שיטות הפתרונות של סוגים שונים של השאלות ובייחוד של שאלוני הבגרות.
תיאור הקורס: הקורס מתנהל כהרצאה כאשר כל סטודנט מצויד בחוברת הקורס. כל הרצאה מלווה בשיעור תרגיל בו ייפתרו תרגילים המתייחסים לחומר התיאורטי הנלמד בהרצאה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מרחב הסתברות. מאורעות ופעולות איתם. מרחב אחיד. קומבינטוריקה. הסתברות של איחוד מאורעות.
2 הסתברות מותנה. כלל כפל. נוסחת בייס. תלות ואי תלות מאורעות.
3 משתנה מקרי בדיד. פונקציית הסתברות. פונקציית ההתפלגות מצטברת.
4 תוחלת וחוקי התוחלת.
5 שונות וסטיית תקן. תכונותיהן.
6 התפלגויות מיוחדות: אחידה, היפרגיאומטרית, בינומית, בינומית שלילית, פואסונית. קירוב התפלגות בינומית ע"י פואסונית.
7 התפלגויות דו ממדיות. התפלגויות שוליות. שונות משותפת מקדם המתאם..
8 משתנה מקרי רציף. פונקציית ההתפלגות, פונקצית הצפיפות ותכונותיהן. תוחלת ושונות של משתנה מקרי רציף.
9 התפלגויות רציפות מיוחדות: אחידה, מעריכית, נורמאלית.
10 משפט הגבול המרכזי ושימושיו. התפלגות הממוצע
חובות הסטודנט בקורס: מטלות: 15%
בוחן אמצע: 25% (מגן)
בחינה סופית: 60%
•   חוברת הקורס
•   הסתברות – קורס ראשון / שלדון רוס; הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
•   מבוא לתורת ההסתברות / אורי ליברמן; הוצאת דקל, תל אביב
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
מבחן 80% 55
רשימה ביבליוגרפית:
ספרות חובה:
1. רוס ש., הסתברות – קורס ראשון, הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, 2001.
2. לויתן ת., רביב א., מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, הסתברות, הוצ' עמיחי, ת"א, 1994.
ספרות רשות:
1. ליברמן א., מבוא להסתברות, הוצ' דקל ., ת"א.
2. ישראלית ש. , סטטיסטיקה הלכה למעשה, הוצ' לוגייק, כפר סבא, 1999.
3. אנגלברג א. , הסתברות למהנדסים ולמדענים,הוצ' שורש, 2012.
4. בן-דוד ר., זייטון ד., מבוא להסתברות, הוצ' מכללת אורות ישראל, 2014.