הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אלגברה ליניארית 1, 85005.1.1
שם המרצה: קליין אלכסנדר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: להקנות ידע באלגברה לינארית.
תיאור הקורס: וקטורים ב-R^n, תלות ואי-תלות לינארית, משוואות לינאריות, מטריצות, דטרמיננטות, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פרק ראשון: וקטורים ב-R^n
  הגדרה של וקטור ב-R^2
  פעולות חשבוניות על וקטורים
  שימוש בקואורדינטות
2   הכללה לR^n-
  חיבור וקטורים וכפל בסקלר
  וקטור האפס
  תכונות יסודיות
  מכפלה סקלרית
  מרחק ונורמה ב- R^n
  וקטור היחידה e
  משפט קושי – שוורץ
זוית בין שני וקטורים
3 פרק שני : תלות ואי-תלות לינארית
-   תלות לינארית
-   קומבינציה לינארית
4 -   מרחב וקטורי
-   בסיס ומימד
5 פרק שלישי: משוואות לינאריות
-   משוואה לינארית
-   פתרון משוואה לינארית יחידה
-   מערכת משואות לינאריות
6 -   פתרון מערכת משוואות לינאריות (חילוץ גאוס)
-   מערכת הומוגנית
7 פרק רביעי: מטריצות
-   הגדרה
-   חיבור מטריצות
-   כפל מטריצות
-   המטריצה המוחלפת
8 מטריצות ומערכות משוואות לינאריות
-   מטריצות מדורגות
-   דרגה של מטריצה
9 -   מטריצות ריבועיות
-   חלוקת מטריצות לתאים
-   מטריצות יסוד
-   שיטת הלכסון
10 פרק חמישי: דטרמיננטות
-   תמורות
-   דטרמיננטה
-   מינורים
11 -   תכונות הדטרמיננטה
-   הפשטת החישוב של
-   הדטרמיננטה כקריטריון לקיום פתרון יחיד
12 -   צמוד קלאסי
-   שימוש בדטרמיננטה לפתרון מערכות משוואות לינאריות
13 13   פרק שישי: ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים

חובות הסטודנט בקורס: להשתתף בהרצאות ולמסור שיעורי בית.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
-   חוברת הקורס
-   Howard Anton, Chris Rorres, Elementary Linear Algebra, Wiley, 2005