הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות, 84010.1.1
שם המרצה: אליה אמיתי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה:    הסטודנטים יחשפו לגישת ניתוח יישומי של התנהגות ולאופן יישומה בסביבה הבית-ספרית
   ירכשו ידע תיאורטי ומעשי בעקרונות והליכים בניתוח ועיצוב של התנהגות.
תיאור הקורס: הקורס יתמקד במונחים תיאורטיים התנהגותיים, שיטות עיצוב התנהגות, פיתוח תוכניות התנהגותיות והפעלתן ושיטות לאיסוף נתונים, ניתוחם והצגתם. נעזר בשיטות אמפיריות של ניתוח התנהגות יישומי כדי להגדיר ולתקן קשיי למידה ובעיות התנהגות בכיתה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא לקורס – התנהגות מהי, הבחנה בין התנהגויות שונות, הסברים ועמדות להתרחשותן.
2 גישות בעיצוב התנהגות – התנהגותית, קוגניטיבית וחברתית .
3 עיצוב התנהגות – חיזוקים ועונשים - מתי וכיצד מיישמים אותם, ומה השפעתם על התנהגות?
4 ניתוח התנהגות – ניתוח התנהגות יישומית ו CBT.
5 ויסות רגשי
6 התמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה.
7 עיצוב התנהגות - פיתוח התנהגות חדשה (הצגת מקרה +ניתוח אירוע)
8 גורמי סיכון להופעת התנהגות.
9 הכללה ושימור תוצאות (כלכלת אסימונים)
חובות הסטודנט בקורס: •   מבחן מסכם 90%
•   השתתפות פעילה בדיונים 10%
•   קריאת מאמרים
•   ניתן להגיש מטלת רשות ולקבל 10 נק' תוספת
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
•   אלדר, א' (2002). ניתוח יישומי של התנהגות: עקרונות והליכים. ח"מ: המחבר.

•   בנש"ק, א.(1994). התלמיד הבעייתי: גישה התנהגותית-קוגנטיבית. תל אביב: אוצר המורה.
•   ברק, ח' ושושן-גלנץ, ש' (1999.( בגובה העיניים - לדבר עם ילדים. קרית ביאליק: אח.

•   לאבוי, ר' (2008.( פריצת דרך במוטיבציה )ל' ברקת, מתרגמת). חיפה: אמציה.

•   קון, א' (2002.( החינוך שילדינו ראויים לו )א' צוקרמן, מתרגם). תל-אביב: ספריית פועלים.

•   רונן, ת. (1994). שליטה עצמית ותושיה נלמדת. תל אביב: מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית.
•   שוהם, נ' וולנגברג, פ' (2002) . ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית. תל-אביב: מכון מופ"ת

•   2008). Applied behavior analysis for teachers (8th ed.). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.
•   Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied ehavior analysis (2nd ed.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill-Prentice