הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראה מתקנת בקריאה, 84016.1.1
שם המרצה: שוהם דן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט ירכוש ידע תיאורטי ודרכי התערבות מתאימות לביסוס ולפיתוח מיומנויות קריאה אצל תלמידים המתקשים בקריאה.
הסטודנט יכיר ויבין את מהותה ומורכבותה של הקריאה, את המיומנויות והתהליכים הקוגניטיביים המעורבים בקריאה, ואת השלבים העיקריים ברכישת הקריאה.
הסטודנט יכיר את הגישות המרכזיות להוראת הקריאה ואת העקרונות והדרכים להוראה מותאמת בקריאה,
הסטודנט ידע לאתר ולזהות קשיי קריאה שונים אצל תלמידים, ולהתאים את דרכי ההתערבות למאפייני הקושי של כל תלמיד.
תיאור הקורס: הקורס מתחיל בהסבר מעמיק של מהות תהליכי הקריאה בזיקה לשפה דבורה וכתובה, בהגדרת סוגי הידע והמנגנונים הקוגניטיביים המעורבים בקריאה, בתיאור שלבי רכישתה ובקריטריונים וכלים להערכת יעילותה. על בסיס הידע המוקדם הנ"ל, הקורס עובר לנושא המרכזי הכולל: גישות בהוראת הקריאה; עקרונות ההוראה המותאמת; דרכי עקיפה; ודרכי תקיפה - פעילויות ואסטרטגיות לשיפור הפענוח הפונולוגי, השטף האורתוגרפי, וקריאה משמעותית של טקסט.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא לקריאה - העיקרון האלפביתי; המעבדים בקריאה; התפתחות הקריאה.
2 קריטריונים ביצועיים לקריאה לקויה; דיסלקסיה
3 מבחנים לאיתור קשיי קריאה: צירופים; מילות תפל; מילים.
4 הערכה על-פי נורמות - סולמות תקנון: מאון; ציון תקן.
5 מבחני קריאת טקסט.
6 הערכת כוללת של תהליכי הקריאה.
7 השפעת לקויות במנגנונים הקוגניטיביים על הקריאה.
8 מבחני המנגנונים: מודעות פונולוגית; שיום אוטומטי; זיכרון.
9 הוראת קריאה לילדים רגילים.
10 מבוא להוראה מתקנת בקריאה.
11 דרכים ואסטרטגיות לשיפור הפענוח הפונולוגי - מודעות פונולוגית.
12 דרכים ואסטרטגיות לשיפור הפענוח הפונולוגי - זיכרון ושליפה
13 דרכים ואסטרטגיות לשיפור הזיהוי האורתוגרפי.
14 דרכים ואסטרטגיות לשיפור השטף הטקסטואלי.
15 דרכים ואסטרטגיות לשיפור הבקרה והדיוק.
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
חומר חובה:
בנטין, ש. (2003). פרקים בנוירופסיכולוגיה. הוצאת משרד הביטחון.
בר-און, ע. (2011). מודל התפתחותי ברכישת הקריאה בעברית. ד"ש, 30 ,25-1 .
טובלי, א., פריש, י. (2014). המסע האורייני : תאוריה כבסיס למעשה ההוראה בתחומי קריאה וכתיבה הוצאת שאנן, חיפה.
טלמור, מ. (2003). הוראה מתקנת הלכה למעשה . הוצאת מכללת תלפיות.
טלמור, מ. (2006). הוראה מתקנת נתמכת מחשב . הוצאת יסוד.
שפירא, ר. (2001) דו"ח הוועדה להוראת הקריאה של ועדת החינוך של הכנסת.
Kilpatrick, D.A. (2015) Essentials of Assessing, Preventing, and Overcoming Reading Difficulties. Wiley, USA.
ביבליוגרפיה מומלצת
אלטלף, נ. (1994). ליטף – למידה יחידנית טיפולית פעילה. בתוך: המקראה. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 147-150.
גרינבאום, נ. ליכטר, י. (1999) קצת אחרת – לא עוד שיטת קריאה. אח, קרית-ביאליק.
גלובמן, ר. ולאור, ר. (1990). לימוד קריאה כחוויה. רמות.
לוגסי-זבורוב א. (2008). קוראים ולומדים בהנאה דוד רכגולד, חולון.
חעשין מ. ח. (תשל"ט). ספר המסורת השלם. ירושלים.
טובלי, א., ווהל, א. (1994). בעיות גדולות לילדים קטנים. בתוך: המקראה. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 131-145.
טובלי, א. (1994). שיטת הקריאה ללא מקראה. בתוך: המקראה. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 161-173.
כ"ץ ציפורה (1982). מעשה ההוראה. אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
לימור, נ. (1994). בלי סודות – תכנית להקניית ראשית הקריאה. בתוך: המקראה. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 151-155.
משולם, צ. (2006). ארגז כלים לצעירים. הוצ': " מילי" המכון ללמידה יעילה בע"מ, תל-אביב
פרוסט, ר. (1997). עקרונות לימוד הקריאה בשפה העברית. בתוך: מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון. מאגנס, ירושלים, 290-307.
שיף, ר., הר-צבי, ש. ולוי-שמעון, ש. (2006). שפה במחשבה תחילה. חולון: רכגולד.
שניר, ד. (1992). כח לקרוא. אח, קרית ביאליק.
Adams, J. (1995). Beginning to Read. MIT Press, Cambridge.
Chall, J. (1967). Learning to read: The great debate. NY: McGraw-Hill.
Coltheart. M. (2006) Modeling Reading: The Dual-Route Approach. in Snowling M.J. & Hulme C. (Ed)The science of reading p.6-23. USA Blackwell Publishing.
Frith, U. (1985). Beneath the Surface of Developmental Dyslexia. in: Surface Dyslexia, London.
Stanovich, K. (1994). Romance and Reality. In: Read Teacher. (vol. 47), pp. 280-291
Snowling, M. & Hulme, C.(Editor) (2006). The Science of Reading. Blackwell Publishing, Oxford, UK.